RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Arts (Teaching Science )
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.A. (Teaching Science)

วิชาเอก
     การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

วิชาเอก
     การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

   รูปแบบ
     หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

   ภาษาที่ใช้
     ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

   การรับเข้าศึกษา
     รับนักศึกษาไทย

   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
     ได้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
   เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2556
      เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ …1/2556……
      เมื่อวันที่ …13.. เดือน ...มีนาคม..... พ.ศ. …2556……

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
   ปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1 ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   2 นักวิชาการศึกษา
   3 นักวิจัย

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน          

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา ฝึกปฏิบัติ ทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
4) หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
5) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต


ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

     ครูวิชาชีพต้องเข้าใจปรัชญาและธรรมชาติของสาขาวิชาที่สอน มีความรู้จริงในเนื้อหาวิชา และมีความรู้ในศาสตร์และทักษะการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการสอน วิทยาศาสตร์ จึงคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของครูและวิทยาศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน


ความสำคัญของหลักสูตร

     ครูสอนวิทยาศาสตร์เป็นสาขาที่ขาดแคลน หลักสูตรที่นำเสนอเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ครูวิทยาศาสตร์ ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับสูง มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล และมีจิตวิญญาณความเป็นครูแบบครูมืออาชีพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
     1) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ
     2) มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
     3) มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และถ่ายทอดความรู้
     4) เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย
     5) เป็นนักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจ
     6) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่
     7) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
     การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1) มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
     2) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
     3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา2553 - 2555 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2556 โดย
           3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ถ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึง ภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทั้งนี้หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนตามโครงการ สควค. ต้องสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่ 2/2556 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกที่ตรงกับสาขาที่ สมัครสอบ ไม่ต่ำกว่า 2.75
           3.2 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
           3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เคมี
     4) ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.
     5) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน (ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557) กรณี ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการสอบด้วยตนเองและ ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษมายังมหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2557
     6) ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน


รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก รายวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานเป็นระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)EDS511 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 1
(Selected Topics in Physics and Astronomy I)
2(2-0-4)
EDS512 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 2
(Selected Topics in Physics and Astronomy II)
2(1-2-3)
EDS521 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 1
(Selected Topics in Chemistry I)
2(2-0-4)
EDS522 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 2
(Selected Topics in Chemistry II)
2(1-2-3)
EDS531 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1
(Selected Topics in Biology I )
2(2-0-4)
EDS532 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2
(Selected Topics in Biology II)
2(1-2-3)

หมวดวิชาบังคับ

12 หน่วยกิต
EDS600 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development)
3(3-0-6)
EDS601 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teacher)
3(3-0-6)
EDS602 สัมมนาวิชาชีพครู
(Teaching Profession Seminar )
2(1-2-3)
EDS603 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
2(2-0-4)
EDS604 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
2(2-0-4)


หมวดวิชาเฉพาะด้าน15 หน่วยกิต
EDS605 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
(Educational Philosophy and Science Curriculum Development)
3(2-2-5)
EDS606 การจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Science Learning Management)
3(2-2-5)
EDS607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Measurement and Assessment of Science Learning)
3(2-2-5)
EDS608 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Classroom Action Research for Science Learning Development)
3(2-2-5)
EDS609 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
(Innovation and Information Technology in Science Education)
3(2-2-5)

หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ

6 หน่วยกิต
EDS610 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 1
(Practicum in Teaching Science I)
3(1-14-9)
EDS611 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 2
(Practicum in Teaching Science II)
2(1-14-9)
EDS612 สัมมนาปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์
(Seminar on Problems in Teaching Science )
1(0-2-1)

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต
EDS699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
EDS511 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 1
(Selected Topics in Physics and Astronomy I)
   แนวคิด องค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และหัวข้อหรือหัวข้อบรรยายรับเชิญด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน ทฤษฏีใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอนวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2(2-0-4)
EDS512 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 2
(Selected Topics in Physics and Astronomy II)
   หัวข้อด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน ทฤษฏีใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ หรือหัวข้อบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับหัวข้อรายวิชาเรื่องคัดสรรทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 1
2(1-2-3)
EDS521 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 1
(Selected Topics in Chemistry I)
   แนวคิด องค์ความรู้ทางด้านเคมี และหัวข้อหรือหัวข้อบรรยายรับเชิญด้านเคมี ที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน ทฤษฏีใหม่ ๆ ความก้าวหน้าทางเคมีที่เกี่ยวกับการสอนวิชาเคมีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2(2-0-4)
EDS522 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 2
(Selected Topics in Chemistry II)
   หัวข้อด้านเคมีที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน ทฤษฏีใหม่ ๆ ความก้าวหน้าทางเคมีที่เกี่ยวข้อง กับการสอนวิทยาศาสตร์ หรือหัวข้อบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับหัวข้อรายวิชาเรื่องคัดสรรทางด้านเคมี 1
2(1-2-3)
EDS531 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1
(Selected Topics in Biology I)
   แนวคิด องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา และหัวข้อหรือหัวข้อบรรยายรับเชิญด้านชีววิทยา ที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน ทฤษฏีใหม่ๆ ความก้าวหน้าทางชีววิทยา ที่เกี่ยวกับการสอนวิชาชีววิทยาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2(2-0-4)
EDS532 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2
(Selected Topics in Biology II)
   หัวข้อด้านชีววิทยาที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน ทฤษฏีใหม่ๆ ความก้าวหน้าทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ หรือหัวข้อบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับหัวข้อรายวิชาเรื่องคัดสรรทางด้านชีววิทยา 1
2(1-2-3)

หมวดวิชาแกน
EDS600 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development)
   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความสำคัญและกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รูปแบบการเรียนรู้และยุทธศาสตร์การสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
EDS601 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teacher)
   จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา จิตวิทยาสังคมในบริบทโรงเรียน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ การนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญา สังคม ร่างกายและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ พัฒนาการทางสติปัญญา สังคม ร่างกายและบุคลิก ภาพของผู้เรียน
3(3-0-6)
EDS602 สัมมนาวิชาชีพครู
(Teaching Profession Seminar)
   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูวิทยาศาสตร์ พัฒนาการของวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ที่ดี การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ การสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิทยาศาสตร์ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2(1-2-3)
EDS603 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
   หลักการ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประเมินคุณภาพภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
EDS604 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
   หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย เครื่องมือสำหรับการวิจัย หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
EDS605 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
(Educational Philosophy and Science Curriculum Development)
   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
EDS606 การจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Science Learning Management)
   ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การบูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์กับวิธีการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การใช้ การผลิตสื่อการเรียนรู้ การใช้แหล่งการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
EDS607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Measurement and Assessment of Science Learning)
   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินแบบย่อยและแบบรวม หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบ สร้าง พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านความรู้ ความคิดและทักษะกระบวนการ เจตคติ งานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
EDS608 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Classroom Action Research for Science Learning Development)
    ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา จรรยาบรรณของครูนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินการ และการนำเสนอผลงานวิจัย
3(2-2-5)
EDS609 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
(Innovation and Information Technology in Science Education)
   แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประเมิน การปรับปรุงและการนำผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ไปใช้ งานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)

หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ
EDS610 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 1
(Practicum in Teaching Science I)
   ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา) ในโรงเรียนมัธยมปลาย ภาย ใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน การวัดผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการในชั้นเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(1-14-9)
EDS611 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 2
(Practicum in Teaching Science II)
   ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา) ในโรงเรียนมัธยมปลาย ภายใต้การ ดูแลของอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการจัดทำการวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียนการสัมมนา และการรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
2(1-14-9)
EDS612 สัมมนาปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์
(Seminar on Problems in Teaching Science)
   การคัดเลือก การนำเสนอ และการอภิปรายประเด็นปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการปรับปรุงการสอนและการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแฟ้มงานการสอนวิทยาศาสตร์
1(0-2-1)

หมวดวิทยานิพนธ์
EDS699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
   การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ควบคุมการวิจัย
12(0-36-18)