RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาระบบสองภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Bilingual Education)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Bilingual Education)

วิชาเอก
     การศึกษาระบบสองภาษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครู
     2. อาจารย์
     3. นักวิชาการทางการศึกษา
     4. พนักงานทางการศึกษา

ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา
      ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
     2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 2.5
     3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต          
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

Study Plan

     Four semesters of coursework and completion of a thesis.

Two M.Ed.Bilingual Education Plans

     An applicant to the M.Ed.Bilingual Education can choose to take one of the two plans:

Plan A
Students are required to complete 45 credits in total including:
Core Courses 12 Credits
Specialized Courses 15 Credits
Thesis 12 Credits
Professional Teaching Practicum 6 Credits

Plan B
Students are required to complete 36 credits in total including:
Core Courses 12 Credits
Specialized Courses 12 Credits
Thesis 12 Credits

Program Cost:

     The program cost for plan A is approx.50,000 Baht/Semester. For Plan B is approx. 42,000 Baht/Semester.


Calendar

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา

     ในหลายประเทศที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบสองภาษาสำหรับประชาชนของประเทศ การศึกษาระบบสองภาษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว ระหว่างภาษาแม่และภาษาที่สอง การเรียนรู้ภาษาที่สองมิได้ทำให้ความสามารถในการใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งลดลง การศึกษาระบบสองภาษาที่แท้จริงเป็นการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการเป็นสมาชิกของสังคมท้องถิ่นที่ใช้ภาษาแม่และสังคมโลกที่ใช้ภาษาสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

     ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายทดลองเปิดโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เนื่องจากเห็นความจำเป็นที่จะต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ความสามารถในการใช้ภาษาแม่คือภาษาไทยก็ต้องดีด้วย ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนทั้งของรัฐ และเอกชนมากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมบุตรหลานสำหรับสังคมยุคใหม่ให้มีความพร้อมทางด้านภาษามากขึ้น

     มหาวิทยาลัยรังสิตได้กำหนดปรัชญาไว้ว่าเด็กไทยทุกคนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ภาษาที่สองและจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาระบบสองภาษา ซึ่งภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น โดยเริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2547 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน และโรงเรียนสาธิตฯ จะเป็นแหล่งปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาระบบสองภาษา ในคณะศึกษาศาสตร์ การจัดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาระบบสองภาษาของมหาวิทยาลัยรังสิต จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนทางด้านการศึกษาระบบสองภาษา ทั้งเป็นนักการศึกษาและนักวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ


ความสำคัญ

     ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศย่อมเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร การทำธุรกิจ และการสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างสันติสุข การรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าประเทศที่พลเมืองมีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฯลฯ ล้วนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้

     กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้สามารถสื่อสารและใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง

     ดังนั้น การสร้างครูมืออาชีพและนักวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ และการวัดและประเมินผล จึงมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างๆ ในระบบการศึกษาสองภาษาเป็นอย่างยิ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ดำเนินการจัดให้มีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาระบบสองภาษาขึ้น เพื่อตอบสนองความจำเป็น ความต้องการครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษาที่มีคุณภาพจำนวนมาก


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาระบบสองภาษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งมีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านการศึกษาระบบสองภาษา นโยบายการศึกษา และประยุกต์ใช้วิธีวิทยาทางการวิจัยในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงแผนการศึกษา (Education Plan)

ชั้นปีที่ 1 (1st Year)

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 1) (Plan A Type A 2: 1st Plan)
ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาประเทศไทย
(for the student who wishes to get the Profession of Teachers certificate accredited by the Teachers Council of Thailand)
แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 2) (Plan A Type A 2: 2nd Plan)
ไม่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาประเทศไทย
(for the student who does not wish to get the Profession of Teachers certificate accredited by the Teachers Council of Thailand)


ภาคการศึกษาที่ 1 (1st Semester) ระยะเวลา (Duration):สิงหาคม - ธันวาคม 2561(August – December 2018)

ECI 603 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณสาหรับครู
(Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics)
3(3-0-6)
EDB 601 ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนสองภาษา
(Educational Philosophy, Curriculum Development and Learning Skills in 21st Century for Learners in Bilingual Schools)
3(2-2-5)
EDB 602 การจัดการการเรียนรู้ภาษาที่สองในโรงเรียนสองภาษา
(Second Language Learning Management in Bilingual Schools)
3(2-2-5)
EDB 603 ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนสองภาษา
(Measurement and Evaluation of Learning in Bilingual Schools)
3(2-2-5)
รวม (Total) 12 หน่วยกิต (Credits)
ECI 603 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณสาหรับครู
(Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics)
3(3-0-6)
EDB 601 ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนสองภาษา
(Educational Philosophy, Curriculum Development and Learning Skills in 21st Century for Learners in Bilingual Schools)
3(2-2-5)
EDB 602 การจัดการการเรียนรู้ภาษาที่สองในโรงเรียนสองภาษา
(Second Language Learning Management in Bilingual Schools)
3(2-2-5)
EDB 603 ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนสองภาษา
(Measurement and Evaluation of Learning in Bilingual Schools)
3(2-2-5)
รวม (Total) 12 หน่วยกิต (Credits)


ภาคการศึกษาที่ 2 (2nd Semester) ระยะเวลา (Duration): มกราคม–เมษายน 2562 (January–April 2019)

ECI 605 ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นครูมืออาชีพ
(Language and Culture for Teaching Professionalism)
3(3-0-6)
ECI 606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)
3(3-0-6)
ECI 608 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
EDB 604 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษา
(Research in Language Learning Development)
3(2-2-5)
EDB 610 ารฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
(Professional Practicum)
3(0-90-45)
รวม (Total) 15 หน่วยกิต (Credits)
ECI 605 ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นครูมืออาชีพ
(Language and Culture for Teaching Professionalism)
3(3-0-6)
ECI 606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)
3(3-0-6)
ECI 608 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
EDB 604 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษา
(Research in Language Learning Development)
3(2-2-5)
รวม (Total) 12 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 2 (2nd Year)
ภาคการศึกษาที่ 1 (1st Semester) ระยะเวลา (Duration): สิงหาคม - ธันวาคม 2562 (August – December 2019)

EDB 611 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสองภาษา 1
(Teaching Practicum in Bilingual schools I)
3(0-120-60)
EDB 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6(0-18-9)
รวม (Total) 9 หน่วยกิต (Credits)
EDB 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6(0-18-9)
รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits)


รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐาน ในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
EDU504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundations of EDCcation)
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)


15 หน่วยกิต
EDU606 การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี
(Education and Society: Theoretical Perspectives)
3(3-0-6)
EDU607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา
(Language Acquisition of Bilingual Learners)
3(3-0-6)
EDU608 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน
(Understanding the Behavior of Learners)
3(3-0-6)
EDU609 ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงาน
(Research Methodology and Report Writing)
3(3-0-6)
EDU610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ
(A Comparative Study Seminar)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
EDU630 นโยบายการศึกษาและการนำไปปฏิบัติ
(Educational Policy and Implementation)
3(3-0-6)
EDU631 การบริหารจัดการโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง
(School Management and Planned Change)
3(3-0-6)
EDU632 ประสิทธิผลของโรงเรียนและแผนการปรับปรุงการศึกษาระบบสองภาษา
(School Effectiveness and School Improvement Programs in Bilingual Education)
3(3-0-6)
EDU633 การเงินและงบประมาณโรงเรียน
(Finance and Budgeting in Schools)
3(3-0-6)
EDU634 มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
(Human Relations in Schools and their Communities)
3(3-0-6)
EDU635 สัมมนาการบริหารจัดการโรงเรียนระบบสองภาษา โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
(Seminar in the Management of Bilingual, International, and English Medium Schools and Programs)
3(3-0-6)
EDU640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน
(Bilingual Education : Curriculum Design and Instruction)
3(3-0-6)
EDU641 เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
(Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)
3(3-0-6)
EDU643 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร
(English as an International Medium for Communication)
3(3-0-6)
EDU644 การพัฒนาทางสมองและการเรียนรู้ในวัยเด็กและวัยรุ่น
(Cognitive Development and Learning in Early and Teenage Years)
3(3-0-6)
EDU645 สัมมนาหลักสูตรและการสอนในการศึกษาระบบสองภาษา
(Seminar in Curriculum and Instruction in Bilingual Education)
3(3-0-6)
EDU646 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
(Qualitative Research in Education)
3(2-2-5)
EDU650 ความสามารถในการพูดสองภาษาและสมรรถนะในการอ่าน
(Bilingualism and Reading Competency)
1(1-0-2)
EDU651 การพัฒนาโอกาสในการพูดและการฟังในการศึกษาระบบสองภาษา
(Developing Speaking and Listening Opportunities in Bilingual Education)
1(1-0-2)
EDU652 บทบาทของผู้ปกครองและชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง
(Role of Parents and Community in Second Language Learning)
1(1-0-2)
EDU653 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสองภาษา
(Raising Achievement Levels of Bilingual Learners)
1(1-0-2)
EDU654 ทักษะการสังเกตชั้นเรียน
(Skills for Classroom Observation)
1(1-0-2)
EDU655 ภาวะผู้นำในโรงเรียนระบบสองภาษาที่มีคุณภาพ
(Leadership for Quality Schooling in Bilingual Education)
1(1-0-2)
EDU656 การวางแผนอนาคตของโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
(Future Planning in Bilingual, International, and English Medium Schools)
1(1-0-2)
EDU657 การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษา
(Testing and Evaluation of Language Achievement)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

EDU697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6(0-18-9)
EDU698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examinations)
0(0 - 0 - 0)
EDU699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน โดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป็นทั้งศัพท์เทคนิคและที่ไม่ใช่เนื้อหาเอกสารที่ใช้นำมาจากหนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
3(3-0-6)
EDU504 ความรู้พื้นฐานทางด้านการศึกษา
(Foundations of Education)
   ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการศึกษา ธรรมชาติของการศึกษา ระบบการศึกษาไทย หลักสูตร การสอน การเรียนรู้และการประเมินผล อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน แนวโน้มวิธีการและทฤษฎีการสอน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา วิชาชีพทางการศึกษา
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)

EDU606 การศึกษาและสังคม : แนวคิดทางทฤษฎี
(Education and Society: Theoretical Perspectives)
   งานเขียนด้านการศึกษาของนักสังคมศาสตร์และนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง การใช้ประโยชน์จากงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ
3(3-0-6)
EDU607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา
(Language Acquisition of Bilingual Learners)
   ผลงานการวิจัยการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาที่สองที่มีอยู่ในปัจจุบัน การศึกษาการพัฒนา การเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กต่างวัฒนธรรม และเด็กจากครอบครัวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3(3-0-6)
EDU608 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน
(Understanding the Behavior of Learners)
   คำอธิบายด้านสังคมจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้เรียนวัยเด็ก ผลการศึกษาวิเคราะห์และคำอธิบายพฤติกรรม ความรู้สึกผู้เรียน ผลกระทบของพันธุกรรมที่ผิดปรกติต่อศักยภาพการเรียนรู้ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนและชุมชนที่มีต่อศักยภาพและผลการเรียนรู้ ผลงานวิจัยด้านพฤติกรรม ผู้เรียนในเอเชีย
3(3-0-6)
EDU609 ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงาน
(Research Methodology and Report Writing)
   ความเข้าใจในรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน ความสามารถในการอ่านและเข้าใจในงานวิจัย ความสามารถในการใช้ Internet เพื่อการสืบค้นข้อมูล การกำหนดหัวข้อในการวิจัยและการสอบป้องกันผลงานวิจัย
3(3-0-6)
EDU610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ
(A Comparative Study Seminar)
   สัมมนาผลการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปรียบเทียบทฤษฎี ความเชื่อ วัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)

EDU630 นโยบายการศึกษาและการนำไปปฏิบัติ
(Educational Policy and Implementation)
   ความสำคัญของบริบททางวัฒนธรรม การเมือง สังคม และ เศรษฐกิจ ที่มีต่อนโยบายทางการศึกษา กรณีศึกษาความขัดแย้งเชิงนโยบายด้านการศึกษาในบางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
3(3-0-6)
EDU631 การบริหารจัดการโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง
(School Management and Planned Change)
   การพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การสรรหาบุคลากร ครูใหญ่ อาจารย์ การตลาด การคัดเลือกนักเรียนและการจัดชั้นเรียน ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพ ทักษะในการต่อรองเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงาน
3(3-0-6)
EDU632 ประสิทธิผลของโรงเรียนและแผนการปรับปรุงการศึกษาระบบสองภาษา
(School Effectiveness and School Improvement Programs in Bilingual Education)
   ประสิทธิผลของโรงเรียนกลยุทธ์ที่มีผลต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ยุทธศาสตร์ที่ประกันความสำเร็จของนักเรียน องค์ประกอบที่สัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน การวางแผนเพื่อการปรับปรุง กรณีศึกษาโรงเรียนสองภาษาที่มีประสิทธิผล
3(3-0-6)
EDU633 การเงินและงบประมาณโรงเรียน
(Finance and Budgeting in Schools)
   นโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการศึกษา การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณระดับโรงเรียน กลไกการ บริหารตรวจสอบที่โปร่งใส การเงินระดับโรงเรียนและระดับชาติในปัจจุบัน
3(3-0-6)
EDU634 มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
(Human Relations in Schools and Their Communities)
   ความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ของนักการศึกษา เทคนิคการแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ปกครอง นักเรียน หัวข้อศึกษาประกอบด้วย พื้นฐานจิตวิทยา การใช้อำนาจและผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ จริยธรรม ปรัชญา การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารต่างวัฒนธรรมและระหว่างองค์การ การบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
EDC635 สัมมนาการบริหารจัดการโรงเรียนระบบสองภาษาโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
(Seminar in the Management of Bilingual, International, and English Medium Schools and Programs)
   การอ่าน การอภิปรายภายใต้การชี้นำของนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
3(3-0-6)
EDC640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน
(Bilingual Education: Curriculum Design and Instruction)
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตรและยุทธวิธีการสอนระบบสองภาษา ความคิดรวบยอด ความเข้าใจที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน ลำดับหัวข้อความรู้ ข้อจำกัดของตารางเวลา ความพร้อมและความคุ้มค่าของสื่อการเรียนการสอน
3(3-0-6)
EDU641 เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
(Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)
   การใช้สื่อโทรทัศน์ วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ และวิทยุเพื่อการศึกษา การพัฒนาและผลิตสื่อเพื่อการศึกษา งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของรายการโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเด็ก ศึกษาสื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสอนภาษาต่างๆ ในปัจจุบัน
3(3-0-6)
EDU643 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร
(English as an International Medium for Communication)
   ความสำคัญของความเข้าใจที่ชัดเจนของนักการศึกษาเกี่ยวกับระบบ ประวัติของการพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาของโลก ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ การใช้คำจากภาษาอื่นในภาษาอังกฤษ การสะกดคำ โครงสร้างของประโยค เหตุผลในการใช้ภาษาอังกฤษที่แพร่หลายไปทั่วโลก เหตุการณ์ที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ อนาคตของภาษาอังกฤษที่ใช้ในต่างประเทศ บทบาทที่เปลี่ยนไปของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EDU644 การพัฒนาทางสมองและการเรียนรู้ในวัยเด็กและวัยรุ่น
(Cognitive Development and Learning in the Early and Teenage Years)
   ผลกระทบของประสบการณ์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่บ้านของเด็กในวัยก่อนประถมศึกษาต่อพัฒนาการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็ก การพัฒนาทางร่างกาย การพัฒนาทางศีลธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว วัฒนธรรมการศึกษา การพัฒนาทางภาษาและความผิดปกติ การพัฒนาทางการเขียนการอ่าน การคิดเลข ความบกพร่องทางการเรียนรู้และการพัฒนาทางสมอง รวมถึงกระบวนการทางสมอง เช่น การรับรู้ ความตั้งใจ ความจำ และความบกพร่องของการทำงานของสมองซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา
3(3-0-6)
EDU645 สัมมนาหลักสูตรและการสอนในการศึกษาระบบสองภาษา
(Seminar in Curriculum and Instruction in Bilingual Education)
   นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาและอภิปรายภายใต้การชี้แนะของนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านหลักสูตรและการสอนการศึกษาระบบสองภาษา
3(3-0-6)
EDU646 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
(Qualitative Research in Education)
   การออกแบบการวิจัย เทคนิค การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยชาติ
3(2-2-5)
EDU650 ความสามารถในการพูดสองภาษาและสมรรถนะในการอ่าน
(Bilingualism and Reading Competency)
   งานวิจัยปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษและภาษาแม่ ยุทธวิธีและเทคนิคที่ครูจะนำไปส่งเสริมศักยภาพการอ่านให้มีประสิทธิภาพทั้งสองภาษา
1(1-0-2)
EDU651 การพัฒนาโอกาสในการพูดและการฟังในการศึกษาระบบสองภาษา
(Developing Speaking and Listening Opportunities in Bilingual Education)
   ยุทธวิธีในการส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และช่วยพัฒนาความเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษ
1(1-0-2)
EDU652 บทบาทของผู้ปกครอง และชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง
(Role of Parents and Community in Second Language Learning)
   บทบาทของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนระบบสองภาษา ผลประโยชน์และข้อควรระวังที่ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการโรงเรียน
1(1-0-2)
EDU653 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสองภาษา
(Raising Achievement Levels of Bilingual Learners)
   เทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล วิธีการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระบบสองภาษา การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
1(1-0-2)
EDU654 ทักษะการสังเกตชั้นเรียน
(Skills for Classroom Observation)
   ทักษะการนิเทศการสอนอย่างมีประสิทธิผลและเป็นกัลยาณมิตร การสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน รายการตรวจสอบของศึกษานิเทศก์
1(1-0-2)
EDU655 ภาวะผู้นำในโรงเรียนระบบสองภาษาที่มีคุณภาพ
(Leadership for Quality Schooling in Bilingual Education)
   บทบาทของผู้นำในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนในโรงเรียนระบบสองภาษา มาตรฐานการปฏิบัติของผู้นำโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนระบบสองภาษาที่ประสบความสำเร็จ
1(1-0-2)
EDU656 การวางแผนอนาคตโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
(Future Planning in Bilingual, International, and English Medium Schools)
   ความสำคัญของการวางแผนอนาคตที่มีต่อความอยู่รอดของสถาบัน เครื่องมือที่จะช่วยครูใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวางแผนอนาคต ความเกี่ยวข้องของแรงขับเคลื่อนและความไม่แน่นอนในการกำหนดแผนอนาคต
1(1-0-2)
EDU657 การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษา
(Testing and Evaluation of Language Achievement)
   ความสำคัญของความรู้และทักษะในการสร้างข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในโรงเรียนระบบสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ ข้อสอบแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบที่ครูจัดทำ การออกแบบข้อสอบ การจัดทำ Portfolio เครื่องมือวัดและประเมินประสบการณ์ การเรียนรู้ของนักเรียน
3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
EDU697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Research)
   นักศึกษาดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบสองภาษา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์
6(0-18-9)
EDU698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
   สอบข้อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
0(0-0-0)
EDU699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
   การศึกษาตามแผน ก 2 เป็นการให้โอกาสนักศึกษาที่ต้องการเป็นนักวิจัยในสาขาการศึกษาระบบสองภาษา นักศึกษาจะเลือกทำวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยควรจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบสองภาษา ความรู้ในการสอนภาษาที่สองและการสอนภาษาที่สามของครูในปัจจุบันหรือการค้นพบล่าสุด
12(0-36-18)