RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Curriculum and Instruction)

วิชาเอก
     หลักสูตรและการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2553
     เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     ปีการศึกษา 258

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครูในสถานศึกษา
     2. ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา
     3. นักการศึกษาและนักวิจัย
     4. นักออกแบบหลักสูตรและการสอนในวิชาหลัก
     5. นักวัดและประเมินผล
     6. นักพัฒนาหลักสูตรให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม/สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ
     7. นักสื่อสารมวลชนด้านการศึกษา
     8. อาชีพอิสระธุรกิจด้านการศึกษา


ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ
     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
    ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
                   วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

     2) สำหรับแผน ก แบบ ก 1 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา และสาขาทางด้านภาษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

     3) สำหรับแผน ก แบบ ก 2 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

     4) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

     5) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

     6) ไม่เป็นคนวิกลจริต

Calendar

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา

     การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ความสำคัญ

     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรครูมืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผล มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
          1.1 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของหลักสูตรและการสอน
          1.2 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการศึกษาภาษา
          1.3 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาของสังคมและท้องถิ่น สามารถออกแบบการสอนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาปัจจุบันทางด้านการศึกษาและนโยบายการศึกษา

     2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดเชิงระบบ การใช้ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รับผิดชอบต่อผู้เรียนและสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

     3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การศึกษาภาษา และนวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประยุกต์ใช้วิธีวิจัย เพื่อหาทางเลือกหรือคำตอบต่อประเด็นปัญหาทางการศึกษาและนโยบายการศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว


หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต          
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก* 12 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต


แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผู้อำนวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใช้ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) วิชาเสริมพื้นฐานมีดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundations of Education)
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)12 หน่วยกิต

EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Design and Development)
3(2-2-5)
EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
(Instructional Design and Development)
3(2-2-5)
EDC 608 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)
3(2-2-5)
EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Measurement and Evaluation of Learning)
3(2-2-5)


หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดย แผน ก แบบ ก 2 เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และ แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต1) กลุ่มวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(Development of Curriculum and Instruction)


12 หน่วยกิต

EDC 621 ความเป็นครู
(Teacher as a Professional)
3(3-0-6)
EDC 622 การจัดการการเรียนรู้
(Learning Management)
3(2-2-5)
EDC 623 การศึกษาเชิงวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
(Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction)
3(1-4-4)
EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา
(Seminar on Critical Issues and Innovations in Education)
3(1-4-4)
EDC 625 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)
3(2-2-5)
EDC 626 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teachers)
3(3-0-6)
EDC 627 การพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ
(Development of Books and Academic Papers)
3(2-2-5)
EDC 628 การศึกษานานาชาติเปรียบเทียบ
(Comparative International Education)
3(3-0-6)
EDC 629 การจัดการห้องเรียนแบบเรียนร่วม
(Inclusive Classroom Management)
3(3-0-6)
EDC 630 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research)
3(3-0-6)


2) กลุ่มวิชาการศึกษาภาษา
(Language Education)EDC 641 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาภาษา
(Language Education Curriculum Development and Implementation)
3(3-0-6)
EDC 642 การเรียนรู้ภาษาและกระบวนการรับรู้เรียนรู้
(Language Learning and Cognitive Processes)
3(3-0-6)
EDC 643 วิธีการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
(Learning Styles and Teaching Techniques)
3(3-0-6)
EDC 644 ความสามารถในการสื่อสาร
(Communicative Competence)
3(3-0-6)
EDC 645 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนทางภาษา
(Information Communication Technology for Language Learners)
3(3-0-6)
EDC 646 การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก
(Productive Language Skills Development)
3(3-0-6)
EDC 647 เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู้
(Techniques for Improving Receptive Language Skills Development)
3(3-0-6)
EDC 648 การประเมินการใช้ภาษาตามสภาพจริง
(Authentic Assessment of Language Performance)
3(3-0-6)
EDC 649 ประเด็นด้านหลักสูตรการศึกษาภาษา
(Curriculum Issues in Language Education)
3(3-0-6)
EDC 650 สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Seminar on Language Education in Primary and Secondary Education)
3(3-0-6)


3) กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)EDC 661 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
(Theory of Measurement and Evaluation)
3(3-0-6)
EDC 662 นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
(Innovation of Authentic Assessment in Educational Setting)
3(2-2-5)
EDC 663 การออกแบบงานวิจัยด้านการวัดผลและประเมินผล
(Research Design in Measurement and Evaluation)
3(2-2-5)
EDC 664 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา
(Applied Statistics in Education)
3(2-2-5)
EDC 665 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา
(Construction of Psychological Scaling)
3(2-2-5)
EDC 666 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Methodology)
3(3-0-6)
EDC 667 การวิเคราะห์ทางสถิติในงานการศึกษา
(Statistical Analysis in Education)
3(3-0-6)
EDC 668 การประเมินโครงการทางการศึกษา
(Evaluation of Educational Projects)
3(3-0-6)
EDC 669 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
EDC 670 สัมมนาการวัดและประเมินผล
(Seminar in Measurement and Evaluation)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

EDC 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6 (0-18-9)
EDC 697 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examinations)
0(0 - 0 - 0)
EDC 698 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
(Thesis)
36(0-108-54)
EDC 699 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(Thesis)
12(0-36-18)
*รายวิชาสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์การสอน และประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นรายวิชาเพิ่มจากจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

   Principles of reading and writing English for academic purposes; development of English reading and writing skills in academic areas of students’ program of studies.
3(3-0-6)
EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundations of Education)

   Theory and practice in education; the nature of education; the Thai educational system; Curriculum, teaching, learning and assessment; the influence of psychological and sociological factors on individual learning achievement; pedagogic trends; politics and policy in education; the education as a profession.
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Design and Development)

   Curriculum philosophies, concepts, theories and development; types of curriculum design; school curriculum development; the roles and duties of curriculum administrators in curriculum implementation; management and factors affecting curriculum evaluation criteria; curriculum evaluation and improvement.
3(2-2-5)
EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
(Instructional Design and Development)

   Concepts and principles of instructional design and development. Instructional design for holistic development of learner-intellect, personality, moral, values and citizenship, appropriate with an individual’s ability. Practicum in instructional design, implementation and improvement.
3(2-2-5)
EDC 608 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)

   Principles, types, and methodologies of quantitative and qualitative research; classroom research; statistics for research in education, ethics as a basic principle of research; practice developing research proposals. Case study of research in education. Use of research findings for curriculum and instructional improvement, and learning development.
3(2-2-5)
EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Measurement and Evaluation of Learning)

   Principles and techniques of measurement and evaluation of learning. Formative and summative evaluation. Principles of development and utilization of measurement and evaluation tools. Authentic assessment; portfolios assessment. Learning behavior and standard-based learning assessment. Practicum in designing and developing tools for measurement and evaluation appropriate for contents and contexts.
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใด กลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้
   - แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
   - แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(Development of Curriculum and Instruction)


EDC 621 ความเป็นครู
(Teacher as a Professional)

   Roles, responsibilities, duties and workload of teachers. Ethics of professional teachers, principles and directions of sustainability, immediate problem solving in classroom, education laws. professional development through a process of supervision.
3(3-0-6)
EDC 622 การจัดการการเรียนรู้
(Learning Management)

   Learning and classroom management; definition, preparation, implementation, and evaluation of learning, develping teaching syllabus and creating good learning atmosphere and interaction in classroom.
3(2-2-5)
EDC 623 การศึกษาเชิงวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
(Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction)

   Analysis and synthesis of quantitative and qualitative research in curriculum and instruction, principles of writing analytical research paper; practicum in analizing and synthesizing, and writing analytical research paper, and presenting research analysis.
3(1-4-4)
EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา
(Seminar on Critical Issues and Innovations in Education)

   Analysis of critical issues and innovation in education; the effects on educational system and society and propose the possible solutions to the problems.
3(1-4-4)
EDC 625 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)

   Meaning, characteristics and types of innovations, information and communication technology; design, creation and implementation of information and communication technology appropriate to learning and teaching in educational contexts, evaluation and improvement of innovations, and practice designing and implementing innovative systems in learning and instruction.
3(2-2-5)
EDC 626 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teachers)

   Theories of basic psychology related to human development and educational psychology, developmental psychology, social psychology in school context, counseling and guidance psychology, psychological procedures and effectiveness in solving problems and discussion of cases.
3(3-0-6)
EDC 627 การพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ
(Development of Books and Academic Papers)

   Concept of development of books and academic papers; types of books and academic papers, writing principles, practicum in writing, writing styles, books and academic papers design and publication in the standard or electronic format.
3(2-2-5)
EDC 628 การศึกษานานาชาติเปรียบเทียบ
(Comparative International Education)

   Roles of education in the establishment of cultural norms, the life of citizens, national development, comparison of curriculum and learning standards of countries in different regions, good practices and success of international education provision, and case study.
3(3-0-6)
EDC 629 การจัดการห้องเรียนแบบเรียนร่วม
(Inclusive Classroom Management)

   Rationale, background and principles of inclusive classroom management, identifying methods and assessment techniques used for screening special-needs students, designing lesson plans to respond to individual differences, and supporting students to reach their highest learning potential
3(3-0-6)
EDC 630 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research)

   Action research techniques and procedures, problem analysis in learning management, designing classroom action research to solve problems and developing learning management systems, the study of relevant literature, proposing research in developing learners and learning processes, conducting research and presenting research findings.
3(3-0-6)


2) กลุ่มวิชาการศึกษาภาษา
(Language Education)


EDC 641 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาภาษา
(Language Education Curriculum Development and Implementation)

   Philosophical ideology and social values as determinants of particular language education curriculum development, structure and components of language education curricula in both first and second language, analysis of selected language education curricula, considerations for language curriculum implementation and related issues
3(3-0-6)
EDC 642 การเรียนรู้ภาษาและกระบวนการรับรู้เรียนรู้
(Language Learning and Cognitive Processes)

   Theoretical aspects of human cognition and language learning, first and second language acquisition, knowledge acquisition in reading and learning, maintaining knowledge in memory, differences in individual cognition, cognition and language learning strategies.
3(3-0-6)
EDC 643 วิธีการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
(Learning Styles and Teaching Techniques)

   Relationship between student learning styles and preferred teaching techniques, teacher adaptation of teaching techniques to facilitate and accommodate student learning styles, review of relevant research on relationship between learning styles and teaching techniques, experiential exercises of such relationship in a workshop format.
3(3-0-6)
EDC 644 ความสามารถในการสื่อสาร
(Communicative Competence)

   Study and analysis of the theoretical aspects and pragmatics of communicative competence, applications of communicative competence to curriculum development and implementation for first- and second-language pedagogy, perspectives of communicative competence strategies used by learners in both local and international case studies or contexts in language education.
3(3-0-6)
EDC 645 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนทางภาษา
(Information Communication Technology for Language Learners)

   Principles, concepts, and the use of Information Communication Technology for Teacher in facilitation and support of language learning, selection of forefront multimedia for learning, contents, and teaching methods suitable for learners, review of relevant research in the field of ICT for Language Education.
3(3-0-6)
EDC 646 การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก
(Productive Language Skills Development)

   Theories of productive language skills developments, facilitation and accommodation of speaking and writing skills, design of interactive learning activities to support target skills and language functions, remedial aspects and error analysis of productive language outputs, productive language skills assessment, current research in the area of language production.
3(3-0-6)
EDC 647 เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู้
(Techniques for Improving Receptive Language Skills Development)

   Theories of receptive language skills developments, facilitation and accommodation of listening and reading skills, design of interactive learning activities to support target skills and language functions, remedial techniques to support and improve processing of receptive language inputs, receptive language skills assessment, current research in the area of language receptive skills development.
3(3-0-6)
EDC 648 การประเมินการใช้ภาษาตามสภาพจริง
(Authentic Assessment of Language Performance)

   Theories of measurement, evaluation and assessment as applied to language education, different types of language assessment with regard to target language performances required by specific language functions, language communication context as a determinant of authentic assessment, design of authentic assessment methods and criteria of language performance assessment as pertinent to required language competency, workshop-based practice in authentic assessment, current research in the area of authentic assessment.
3(3-0-6)
EDC 649 ประเด็นด้านหลักสูตรการศึกษาภาษา
(Curriculum Issues in Language Education)

   Study and analysis of curriculum issues in language education, investigation of case studies in language education curricula in school and classroom settings, selected topics on curriculum design, development, implementation and evaluation in language education.
3(3-0-6)
EDC 650 สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Seminar on Language Education in Primary and Secondary Education)

   Seminar on language education in Primary and Secondary Education, recent developments and trends in language education at the primary and secondary levels, investigation into language curriculum objectives, content materials, procedures and evaluation, issues in language education planning, policy implementation and teacher professional development at the school level.
3(3-0-6)


3) กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)


EDC 661 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
(Theory of Measurement and Evaluation)

   Classical measurement theories, item response theory, generalizability theory, norm-referenced and criterion-referenced measurement, test construction and implementation of educational measurement and evaluation, raw scores and interpretation of derived scores.
3(3-0-6)
EDC 662 นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
(Innovation in Authentic Assessment in Educational Setting)

   Nature and role of evaluation and measurement, multiple types of authentic assessment techniques, process of authentic assessment implementation and development of authentic assessment tasks.
3(2-2-5)
EDC 663 การออกแบบงานวิจัยด้านการวัดผลและประเมินผล
(Research Design in Measurement and Evaluation)

   Quantitative and qualitative research designs in measurement and evaluation, statistics used in educational research, research planning and procedures, reporting results and presentation.
3(2-2-5)
EDC 664 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา
(Applied Statistics in Education)

   Definition and types of statistics, scaling, normal distribution, data analysis by descriptive and inferential statistics, selecting appropriate statistical techniques for analyzing data, statistical analysis software, data analysis, interpretation and presentation.
3(2-2-5)
EDC 665 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา
(Construction of Psychological Scaling)

   Definition and nature of variables in psychology, techniques for measuring; IQ, values, perception, beliefs, interests and personalities, variable analysis techniques, factor analysis and practice developing psychological scales.
3(2-2-5)
EDC 666 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Methodology)

   Qualitative research types and design; case study, techniques for selecting research participants, data collection, analysis, interpretation and results discussion.
3(3-0-6)
EDC 667 การวิเคราะห์ทางสถิติในงานการศึกษา
(Statistical Analysis in Education)

   Estimation theory, data analysis by inferential statistics, simple and multiple regression analyses, ANCOVA, path analysis, statistical analysis software, data analysis, presentation and interpretation.
3(3-0-6)
EDC 668 การประเมินโครงการทางการศึกษา
(Evaluation of Educational Projects)

   Concepts and principles of education project evaluation, application of evaluation models, samples of project evaluation, identification of evaluation indicators, project efficiency and effectiveness and presentation of results.
3(3-0-6)
EDC 669 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)

   Concepts and principles in internal and external educational quality assurance, quality assurance system, relationships between quality assurance system and assessment techniques, and use of assessment results to improve student quality and efficiency of professionals involve.
3(3-0-6)
EDC 670 สัมมนาการวัดและประเมินผล
(Seminar in Measurement and Evaluation)

   Related studies, problem analysis in educational measurement and evaluation, effects on society and education system, and alternatives to problem solving.
3(3-0-6)
EDC 638 การปฏิบัติการสอน 1*
(Practicum in Teaching I)

   Practicum in teaching a subject in school under supervision of instructor and mentor, classroom research, seminar, and report of result of learning management and development of learners.
5(0-10-5)
EDC 639 การปฏิบัติการสอน 2*
(Practicum in Teaching II)

   Practicum in teaching a subject in school under supervision of an instructor and a mentor, classroom research, seminar, and report of learning management results and learner development.
5(0-10-5)
EDC 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

   Report of research study on topics relating to curriculum and instruction in research format under supervision of a project advisor.
6(0-18-9)
EDC 697 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

   For plan B students: written examination on the required courses in the program, and/ or an oral examination depending on decision made by the appointed program committee.
0(0-0-0)
EDC 698 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
(Thesis)

   Research on innovations in Curriculum and Instruction, Language Education or Measurement and Evaluation in Education under supervision of a thesis advisor.
36(0-108-54)
EDC 699 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(Thesis)

   Research on a topic of student interest in Curriculum and Instruction, Language Education or Measurement and Evaluation in Education under supervision of a thesis advisor.
12(0-36-18)