RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Curriculum and Instruction)

วิชาเอก (ถ้ามี)
     ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
 1. แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 1) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
 2. แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
     เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
     - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
     - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

     ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
     ได้รับมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2561 การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 – ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) ให้รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ครูในสถานศึกษา
 2. นักการศึกษาและนักวิจัย
 3. นักออกแบบหลักสูตรและการสอนในวิชาหลัก
 4. นักวัดและประเมินผล
 5. นักพัฒนาหลักสูตรให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม/สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ
 6. นักสื่อสารมวลชนด้านการศึกษา
 7. อาชีพอิสระธุรกิจด้านการศึกษา


ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ
     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
    ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
                   วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

     2) สำหรับแผน ก แบบ ก 1 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา และสาขาทางด้านภาษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

     3) สำหรับแผน ก แบบ ก 2 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

     4) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

     5) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

     6) ไม่เป็นคนวิกลจริต

ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) ให้ความสำคัญแก่การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทย 4.0 เพิ่มขึ้น อนึ่ง ตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาต้องได้มาตรฐานระดับสากล ครูควรได้มีโอกาสได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายผลิตครูมืออาชีพที่มีศาสตร์และศิลป์ในการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเน้นรูปแบบที่หลากหลายของการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้เรียน คือ คุณภาพการสอนของครู

ความสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรครูมืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผล มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
  1. ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของหลักสูตรและการสอน
  2. ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการศึกษาภาษา
  3. ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาของสังคมและท้องถิ่น สามารถออกแบบการสอนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาปัจจุบันทางด้านการศึกษาและนโยบายการศึกษา
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดเชิงระบบ การใช้ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รับผิดชอบต่อผู้เรียนและสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การศึกษาภาษา และนวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประยุกต์ใช้วิธีวิจัย เพื่อหาทางเลือกหรือคำตอบต่อประเด็นปัญหาทางการศึกษาและนโยบายการศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์


การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มี


การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี


การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่ามหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ สำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 2. สำหรับแผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 1) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการศึกษา หรืออื่นๆ และต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 3. สำหรับแผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 2) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการศึกษา หรืออื่นๆ และไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต
 5. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
สำหรับแผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 1 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
45 หน่วยกิต
ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออื่นๆ และต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
5) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
สำหรับ แผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 2 ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
36 หน่วยกิต
ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออื่นๆ และไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
4) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อกำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อำนวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
ECI 501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundations of Education)
3(3-0-6)

หมวดวิชาแกน
สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2


9 หน่วยกิต

ECI 601 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
3(3-0-6)
ECI 602 การจัดการการเรียนรู้
(Learning Management)
3(3-0-6)
ECI 608 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
(Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics)
3(3-0-6)


หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา
แผนการเรียนที่ 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา

18 หน่วยกิต


18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
ECI 604 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
(Educational Philosophy and Curriculum Development)
3(3-0-6)
ECI 605 ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นครู
(Language and Culture for Professional Teachers)
3(3-0-6)
ECI 606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)
3(3-0-6)
ECI 607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Measurement and Evaluation of Learning)
3(2-2-5)
ECI 608 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
ECI 609 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ*
(Professional Practicum Observation)
*หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1
3(90)

หมวดวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
12 หน่วยกิต

ECI 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12

หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1
6 หน่วยกิต

ECI 610 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
(Practicum in Teaching a Specialized Subject I)
3(240)
ECI 611 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
(Practicum in Teaching a Specialized Subject II)
3(240)