RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
     1. แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)
     2. แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
     เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     ปีการศึกษา 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ผู้บริหารการศึกษา
     2. ผู้บริหารสถานศึกษา
     3. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
     4. วิทยากรทางการศึกษา
     5. นักวิชาการการศึกษา
     6. อาชีพอิสระด้านการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

     2) สำหรับแผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

     3) สำหรับแผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     4) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต

     5) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

     6) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี (ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่นๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน)


ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นฐานของคุณลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงค์ในตัวผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูสู่สากล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2551 มีผู้จบการศึกษาไปแล้ว 1 รุ่น คณะกรรมการรับรองมาตรฐานได้มีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้เข้าศึกษาที่มิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ปรับสถานภาพรายวิชาบังคับบางรายวิชาในหลักสูตรเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับเนื้อหาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดโดยคุรุสภา และความต้องการของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2553 ต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้เรียนให้
     1. มีความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา และสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี
     2. มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ วิชาชีพโดยมีสมรรถนะในระดับสูง
     3. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
     4. มีภาวะผู้นำทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
     5. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวิจัย ตลอดจนนำผลการวิจัยเผยแพร่และนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสำหรับ แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)


     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสำหรับ แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)


โครงสร้างหลักสูตร

1) แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 42 หน่วยกิต

     ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออื่นๆ และต้องการใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
1) หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
4) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2) แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 36 หน่วยกิต

     ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษาหรืออื่นๆ และไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
4) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อกำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อำนวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ENL500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
ECI501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundation of Education)
3(3-0-6)

หมวดวิชาแกน
(Core Courses)
EDA601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Research in Educational Administration)
3(3-0-6)
EDA602 การจัดการการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร
(Learning Management and Curriculum Development)
3(3-0-6)
EDA603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
(Theories and Principles of Educational Administration)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(Specific Requirement Courses)
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชา ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต
แผนการเรียนที่ 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต

EDA604 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
(Leadership on Educational Administration)
3(3-0-6)
EDA605 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา
(Policy and Educational Organizational Administration Strategy)
3(3-0-6)
EDA606 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)
3(3-0-6)
EDA607 การบริหารกิจการนักเรียน
(Administration of Student Affairs)
3(3-0-6)
EDA608 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
(Administration of Quality Assurance in Education)
3(3-0-6)
EDA609 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
3(3-0-6)


หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ


3(3-0-6)
EDA610 การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration)
3(90)
หมวดวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
EDA699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
   Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to supplement the student’s ability to understand technical and non-technical English. Course materials are excerpts from newspapers, journal articles as well as textbooks which are relevant to the student’s field of study.
3(3-0-6)
ECI 501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundation of Education)
   Foundation of education; theories and practices in education; educational perspectives; educational systems; philosophy of education; educational psychology; curriculum development; learning management; assessment; factors of psychological and sociological influences on individual learning achievement; trends of pedagogy; politics and policies in education; education as a profession.
3(3-0-6)

หมวดวิชาแกน
(Core Courses)

สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
EDA 601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Research in Educational Administration)
   Research for professional development in educational administration/educational units; Knowledge about research; types of research; identifying research problem, steps, processes and research design; writing thesis proposal; construction and efficiency validation of research tools; sample selection; data collection; statistics and data analysis; writing research report and use of research findings in educational administration.
3(3-0-6)
EDA 602 การจัดการการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร
(Learning Management and Curriculum Development)
   Learning management in educational administration/educational units; curriculum development and school curriculum; teaching and learning management and supplementary teaching; student potential development; learning resources and environment management for student learning improvement; curriculum evaluation.
3(3-0-6)
EDA 603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
(Theories and Principles of Educational Administration)
   Theories, principles, processes, and responsibilities of educational administration; principles of school administration and school-based management; Thai Education Act and educational system; educational district service area and basic educational institutions; academic administration, personnel administration, budget and finance, general administration, and student activity administration; school philosophy, vision, mission, and information technology for school administration; roles of school administrators, teachers and school personnel; juristic school management; public relations and community relation management; local learning resources, community and public participation in school-based management.
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(Specific Requirement Courses)

ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต
แผนการเรียนที่ 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
EDA 604 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
(Leadership on Educational Administration)
   Global and social change; change agent; leader attributes; leadership; resources mobilization; educational supervision; mentoring for student potential development; network management; risk and conflict management; relationship and interaction with colleagues; relationship with community and locals.
3(3-0-6)
EDA 605 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา
(Policy and Educational Organizational Administration Strategy)
   Policy making and strategy for excellent academic management and development; organization, workplace and personnel management; innovation and information technology for learning management; human resources management; administrative management, financial, purchasing, and building maintenance; legal issues related to educators in educational administration; effective planning for efficiency in educational administration.
3(3-0-6)
EDA 606 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)
   Principles, concepts, measurement and evaluation of learning achievement; practices of testing and evaluation; design of measurement tools; use of evaluation and measurement results to improve student learning.
3(3-0-6)
EDA 607 การบริหารกิจการนักเรียน
(Administration of Student Affairs)
   Extra–curricular activities management and student activities for student potential development in enhancing student thinking system; life skills management and student support.
3(3-0-6)
EDA 608 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
(Administration of Quality Assurance in Education)
   Principles and quality assurance process and system; internal and external quality assessment; monitoring in educational quality assurance.
3(3-0-6)
EDA 609 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
   Spirit and ideology of educational administrator; professionalism in educational administrator; good governance and virtue, morality and ethics for educational institution administrators and education administrators according to the Teachers’ Council of Thailand (KHURUSAPHA).
3(3-0-6)


หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1

EDA 610 การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration)
   Practicum in school, educational administration and educational units to proposing an educational administration internship.
3(90)
EDA 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
   Research and research finding presentation on topics pertaining or related to educational administration under supervision of an advisor. A research study and report must follow regulations and procedures prescribed by Rangsit University.
12(0-36-18)