RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
 1. แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)
 2. แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
     เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
     ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
     ได้รับมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2561 การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 – ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 .ให้รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น
     

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     ปีการศึกษา 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้บริหารการศึกษา
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา
 3. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 4. วิทยากรทางการศึกษา
 5. นักวิชาการการศึกษา
 6. อาชีพอิสระด้านการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 2. สำหรับแผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 3. สำหรับแผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต
 5. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 6. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี (ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่นๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน)


ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นฐานของคุณลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงค์ในตัวผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูสู่สากล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2551 มีผู้จบการศึกษาไปแล้ว 1 รุ่น คณะกรรมการรับรองมาตรฐานได้มีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้เข้าศึกษาที่มิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ปรับสถานภาพรายวิชาบังคับบางรายวิชาในหลักสูตรเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับเนื้อหาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดโดยคุรุสภา และความต้องการของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2553 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้เรียนให้
 1. มีความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา และสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี
 2. มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ วิชาชีพโดยมีสมรรถนะในระดับสูง
 3. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
 4. มีภาวะผู้นำทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวิจัย ตลอดจนนำผลการวิจัยเผยแพร่และนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสำหรับ แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)


     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสำหรับ แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา)


โครงสร้างหลักสูตร

1) 1) แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 42 หน่วยกิต

     ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออื่นๆ และต้องการใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
1) หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
4) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2) แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 36 หน่วยกิต

     ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษาหรืออื่นๆ และไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
4) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อกำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อำนวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
ECI 501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundation of Education)
3(3-0-6)

หมวดวิชาแกน
(Core Courses)
EDA 601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Research in Educational Administration)
3(3-0-6)
EDA 602 การจัดการการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร
(Learning Management and Curriculum Development)
3(3-0-6)
EDA 603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
(Theories and Principles of Educational Administration)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(Specific Requirement Courses)
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชา ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต
แผนการเรียนที่ 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต

EDA 604 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
(Leadership on Educational Administration)
3(3-0-6)
EDA 605 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา
(Policy and Educational Organizational Administration Strategy)
3(3-0-6)
EDA 606 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)
3(3-0-6)
EDA 607 การบริหารกิจการนักเรียน
(Administration of Student Affairs)
3(3-0-6)
EDA 608 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
(Administration of Quality Assurance in Education)
3(3-0-6)
EDA 609 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
3(3-0-6)


หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ
3(3-0-6)
EDA 610 การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration)
3(90)


หมวดวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
EDA 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน โดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป็นทั้งศัพท์เทคนิคและที่ไม่ใช่ เนื้อหาเอกสารที่ใช้นำมาจากหนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
   Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to supplement the student’s ability to understand technical and non-technical English. Course materials are excerpts from newspapers, journal articles as well as textbooks which are relevant to the student’s field of study.
3(3-0-6)
ECI 501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundation of Education)
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานทางการศึกษา ทฤษฎี และปฏิบัติการทางการศึกษา ความหมายทางการศึกษา ระบบการศึกษา ปรัชญากับการศึกษา จิตวิทยากับการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน แนวโน้มวิธีการและทฤษฎีการสอน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา และวิชาชีพทางการศึกษา
    Foundation of education; theories and practices in education; educational perspectives; educational systems; philosophy of education; educational psychology; curriculum development; learning management; assessment; factors of psychological and sociological influences on individual learning achievement; trends of pedagogy; politics and policies in education; education as a profession.
3(3-0-6)

หมวดวิชาแกน
(Core Courses)

สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
EDA 601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Research in Educational Administration)
   การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา/การบริหารสถานศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษา
   Research for professional development in educational administration/educational units; Knowledge about research; types of research; identifying research problem, steps, processes and research design; writing thesis proposal; construction and efficiency validation of research tools; sample selection; data collection; statistics and data analysis; writing research report and use of research findings in educational administration.
3(3-0-6)
EDA 602 การจัดการการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร
(Learning Management and Curriculum Development)
   การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา/การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสอนเสริม การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร
   Learning management in educational administration/educational units; curriculum development and school curriculum; teaching and learning management and supplementary teaching; student potential development; learning resources and environment management for student learning improvement; curriculum evaluation.
3(3-0-6)
EDA 603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
(Theories and Principles of Educational Administration)
   ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหารและการจัดการการศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และระบบการศึกษาไทย เขตพื้นที่บริการการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร การบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนนิติบุคคล การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน การใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
   Theories, principles, processes, and responsibilities of educational administration; principles of school administration and school-based management; Thai Education Act and educational system; educational district service area and basic educational institutions; academic administration, personnel administration, budget and finance, general administration, and student activity administration; school philosophy, vision, mission, and information technology for school administration; roles of school administrators, teachers and school personnel; juristic school management; public relations and community relation management; local learning resources, community and public participation in school-based management.
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(Specific Requirement Courses)

ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต
แผนการเรียนที่ 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
EDA 604 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
(Leadership on Educational Administration)
   การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารงานระบบเครือข่าย การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่น
   Global and social change; change agent; leader attributes; leadership; resources mobilization; educational supervision; mentoring for student potential development; network management; risk and conflict management; relationship and interaction with colleagues; relationship with community and locals.
3(3-0-6)
EDA 605 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา
(Policy and Educational Organizational Administration Strategy)
    การกำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารองค์การ สำนักงาน และองค์คณะบุคคล นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
   Policy making and strategy for excellent academic management and development; organization, workplace and personnel management; innovation and information technology for learning management; human resources management; administrative management, financial, purchasing, and building maintenance; legal issues related to educators in educational administration; effective planning for efficiency in educational administration.
3(3-0-6)
EDA 606 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)
   หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและประเมินผล ประเภทของการวัดและประเมิน การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
   Principles, concepts, measurement and evaluation of learning achievement; practices of testing and evaluation; design of measurement tools; use of evaluation and measurement results to improve student learning.
3(3-0-6)
EDA 607 การบริหารกิจการนักเรียน
(Administration of Student Affairs)
   บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
   Extra–curricular activities management and student activities for student potential development in enhancing student thinking system; life skills management and student support.
3(3-0-6)
EDA 608 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
(Administration of Quality Assurance in Education)
   หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
   Principles and quality assurance process and system; internal and external quality assessment; monitoring in educational quality assurance.
3(3-0-6)
EDA 609 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
   จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
   Spirit and ideology of educational administrator; professionalism in educational administrator; good governance and virtue, morality and ethics for educational institution administrators and education administrators according to the Teachers’ Council of Thailand (KHURUSAPHA).
3(3-0-6)


หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1

EDA 610 การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration)
   การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
   Practicum in school, educational administration and educational units to proposing an educational administration internship.
3(90)


หมวดวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2

EDA 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
   วิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระด้านการบริหารการศึกษา หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาและการจัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   Research and research finding presentation on topics pertaining or related to educational administration under supervision of an advisor. A research study and report must follow regulations and procedures prescribed by Rangsit University.
12(0-36-18)