RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>

 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม 2558- 15 ตุลาคม 2558

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 การปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทโครงการสควค.รุ่น 3 จัดโดย สสวท.

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยจาก Action Research วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานประชุมย่อยทางวิชาการครั้งที่ 1-2558 หัวข้อ การศืกษาด้านความปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัยทางวิสดอมทีวี

 การปฐมนิเทศโดย สสวท. ก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาโครงการสควค.รุ่นที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์: กิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2558

 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา

 กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา

 การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 กำหนดการ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 กำหนดการ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันโบว์ลิ่ง

 การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2554

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งท้ายปีการศึกษา 2555

 งานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

 งาน Open House 2013 นวัตกรรมการศึกษาสู่ 133 สาขาอาชีพ

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2555

 คณะศึกษาศาสตร์ ส่งผู้แทนนักศึกษาถวายพานพุ่มในพิธีถวายพระพรฯ วันพ่อแห่งชาติ

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน

 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมของสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ว่าที่ดุษฎีบัณฑิต

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมครั้งที่ 1-2555 และขอบคุณบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 การประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 1

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 โครงการรังสิตโมเดล ตรีควบโท 5 ปี

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

 แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์

 นักศึกษาดูงานต่างประเทศ

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมครั้งที่ 1-2555 และขอบคุณบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

 โครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

 งานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

 งาน Open House 2014 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

 การประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 4

 นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ว่าที่ดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

 การประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 2

 การประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 1

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต

 งานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขา และ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 สาขา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2557 ณ หัวหินมันตรา รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาจัดการดูงานการศึกษาในประเทศ

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

 การประชุมย่อยทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2557 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

 นักศึกษา 5 คนในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาในวันที่ 12 และ 16 กันยายน 2557

 การนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่การประชุมทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย 2557 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

 การจบการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจากประเทศภูฎาน

 การให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทวิภาษาวิชาเอกบัญชีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศ

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

 การเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2557 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องอาหาร China Moon โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1/2257 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1/2257 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

 การประเมินคุณภาพการศึกษา 2556 ในระดับหลักสูตร ที่คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสัมมนา 3-601, 3-602, 3-603, 3-611, 3-612 อาคาร 3 ชั้น 6

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา การนำเสนอผลงานวิจัย

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พานักศึกษากลุ่มภูฏานไปศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556

 คณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนศ.โครงการสควค.จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตพบครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์

 ทีมงานจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย บิคอล ประเทศฟิลิปปินส์ มาเจรจาเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 22 – 23 เมษายน 2557 คำบรรยายการพบปะเจรจา

 การประชุมร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องสัมมนา 3-601 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 การไปร่วมงานประจำปีของโรงเรียนสามโคกจังหวัดปทุมธานี วันที่ 4 เมษายน 2557

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2558 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม 2558

 การประเมินคุณภาพการศึกษา 2557 ของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

 ปปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 23-26 มีนาคม 2558

 ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการการเรียนการสอนระบบสองภาษา

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา: กิจกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 นักศึกษาภูฏานในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

 ทีม Land of Dragons คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโบว์ลิ่งระดับบัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมงาน World-Class Schools Edu Fair 2015

 งาน Open House 2015 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต 2558

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

 คณะศึกษาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ เดอะไฮอะเวย์ รีสอร์ทหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา กิจกรรมภาษาอังกฤษ “สอนให้สนุก ให้อาหารเพื่อคิด” สำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดรังสิต

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการดูงานการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ สควค. โดย ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักธรรมะในการเรียนรู้ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15-17 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดอนหวายและสวนแอร์กล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ C ASEAN วันที่ 5 เมษายน 2559

 Doctoral Dissertation Workshop 3-2015 วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน ในวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559 และ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร์ทำบุญคณะฯ และถวายสังฆทานเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี (2547-2559) ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วัดคลองบ้านใหม่ ปทุมธานี

 การประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18.09.59

 คณะศึกษาศาสตร์​ ​​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต​ ​​ ​ปีการศึกษา​ ​2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 ทีมวิจัยจากโคลัมเบียทีขเชอรส์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การประชุมย่อยทางวิชาการ 2-2559 และ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 3-2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตงานช้อมพิธีรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิตศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณาจารย์ศึกษาศาสตร์อวยพรปีใหม่ 2560 ต่อท่านอธิการบดี

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เลอวานาโฮเต็ล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
(Technology for Educational Innovation)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
    นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ได้ให้ความสำคัญในการผลิต การใช้ และการพัฒนาสื่อสารมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย) และโทรคมนาคม (โทรศัพท์ เครือข่ายโทรคมนาคม การสื่อสารอื่นๆ) เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียนในทุกเวลาและสถานที่ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการเรียนการสอนในการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาวงการการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ โดยคณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการศึกษา 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งห้ามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบทวิภาษา อีกทั้งคณะฯยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริการสังคมทางวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา อย่างครบวงจร รวมทั้งนโยบายจัดการประชุมทางวิชาการประจำปีเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษา โดยที่งาน ปี พ.ศ.2560 คณะฯเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” ขึ้น

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย


3.ผู้รับผิดชอบ
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
    วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 5 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
60 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 185 คน
รวม 250 คน


6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาและงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
  2. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้มีโอกาสรับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานวิจัยด้านการศึกษาของนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


กำหนดการ
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
(Technology for Educational Innovation)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

------------------------------------

8.00 – 9.00 ลงทะเบียน
9.10 – 9.20 กล่าวรายงานการดำเนินการ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7
เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
9.20 - 10.45 บรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 บรรยายพิเศษเรื่อง ส่องเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
11.15 – 12.15 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดตะวันตกในการพัฒนาทักษะการคิด โดย H.E. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย
12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 นำเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาโดยนักวิชาการจากต่างสถาบัน นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์
15.15 ปิดประชุม

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Thinking Skills Development of Learners at the Primary and Secondary School Level)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
    การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของสังคมและความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้สังคมเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข จำเป็นต้องใช้ปัญญาการคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญา ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถควบคุมเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นต้องสอนให้รู้ถึงหลักการ ความคิดรวบยอด (Concept) มากกว่าการให้ข้อมูล สอนให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมองสิ่งต่างๆ แบบองค์รวม และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการศึกษา ได้รับทราบถึงความจำเป็นที่บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ โดยคณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการศึกษา 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งห้ามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบทวิภาษา คณะฯยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริการสังคมทางวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา อย่างครบวงจร โดยมีนโยบายจัดการประชุมทางวิชาการประจำปีเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2559 คณะฯเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของครูรับเชิญจากสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย


3.ผู้รับผิดชอบ
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
    วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 5 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
60 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 185 คน
รวม 250 คน


6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาและงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้มีโอกาสรับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้รับทราบผลงานวิจัยด้านการศึกษาของครูรับเชิญจากสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


กำหนดการ
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Thinking Skills Development of Learners at the Primary and Secondary School Level)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
------------------------------------

8.00 – 9.20 ลงทะเบียน
9.20 – 9.30 กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9.30 – 10.00 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ พิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.15 บรรยายพิเศษเรื่อง เด็กไทยคิดเป็นได้อย่างไร โดย ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา คณบดีกิติคุณ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
11.15 – 12.15 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดตะวันตกในการพัฒนาทักษะการคิด โดย H.E. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย
12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 นำเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาของครูรับเชิญจากสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์
15.15 ปิดประชุม
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องออดิทอเรียม (ฝั่งขวา) อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------
1.หลักการและเหตุผล
    การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนั้นจะเป็นการจัดการศึกษาที่สำคัญในการสร้างผู้เป็นกำลังสำคัญของเมือง ในอันที่จะสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ก่อเกิดการสืบสานอุดมการณ์และความเป็นพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังรัก และพลังสามัคคี อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อื่น และเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งในปัจจุบันยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้สื่อมวลชน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เห็นได้ว่าการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนั้นทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญที่จะช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพลเมือง ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการศึกษา ได้รับทราบถึงความจำเป็นที่บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ โดยคณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการศึกษา 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งห้ามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบทวิภาษา คณะฯยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริการสังคมทางวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา อย่างครบวงจร โดยมีนโยบายจัดสัมมนาวิชาการประจำปีเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2558 คณะฯเห็นสมควรจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ในเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างพลเมืองที่มีความรู้
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
  4. เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย


3.ผู้รับผิดชอบ
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
    วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม (ฝั่งขวา) อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 10 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
70 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 220 คน
รวม 300 คน


6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาและงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างพลเมืองที่มีความรู้
  2. ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสรับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบผลงานวิจัยด้านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์


กำหนดการ
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องออดิทอเรียม (ฝั่งขวา) อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------
8.00 – 9.20 ลงทะเบียน
9.20 – 9.30 กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9.30 – 10.15 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้ โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 บรรยายพิเศษเรื่อง จะสร้างคนไทยให้คิดเก่งได้อย่างไร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ ระตะนานุกูล
11.30 – 12.15 บรรยายพิเศษเรื่อง จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรต้นทุนของชาติ ได้อย่างไร
12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 นำเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
15.15 ปิดประชุม
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------
1.หลักการและเหตุผล
     ในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา วงการศึกษาของไทยได้มีความพยายามนำความคิดและวิธีการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมการศึกษามาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตน  เป็นต้นว่าการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการเป็นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และการพัฒนาบทเรียน e-Learning เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองแนวคิดในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นต้น 
      การบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถาบัน/องค์การต่างๆ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (Lundvall, 2010) ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาแนวใหม่จึงจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (Kuboni et al, 2012)
      มหาวิทยาลัยรังสิตภายใต้การนำของอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2547 คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่มุ่งสร้างครูและนักวิชาการมืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว นับเป็นการเตรียมบัณฑิตสำหรับสังคมยุคใหม่ให้มีความพร้อมทางด้านภาษามากขึ้น  ต่อมาในปีการศึกษา 2548 อธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ริเริ่มโครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครู และคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งสร้างครูยุคใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถในวิชาเฉพาะและมีทักษะในวิชาชีพครู รวมทั้งมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ  ดีมาก  และในปัจจุบันที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมให้ทันภายในปี 2558 เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   
      ในปี 2554 อธิการบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างอาชีวศึกษาอัจฉริยะให้เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนอาชีวะให้มีความรู้ทักษะและความชำนาญสูงในระดับบัณฑิต และสามารถเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานและสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่ว่าด้วยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างพลังประชาชน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาคมอาเซียน 
      จากความสำเร็จของการบริหารจัดการนวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและตอบสนองนโยบายการจัด การศึกษาของประชาคมอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  2. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียนระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ของสถานศึกษาต่างๆ
  3. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อแสดงจุดยืนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต และแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3.ผู้รับผิดชอบ
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
     วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555  ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 10+ คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต    40 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์อาชีวศึกษา   100 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 200 คน
รวม :   350 คน

6.การดำเนินการ
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
  2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายงานและติดตามการดำเนินงาน
  3. จัดทำโครงการพร้อมงบประมาณ
  4. จัดทำเอกสารและหนังสือประกอบการสัมมนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
  5. ดำเนินงานสัมมนา ประเมินผลและสรุปผลโครงการฯ
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าสัมมนาจะมีความตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  2. ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน และงานวิจัยด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่
  3. มหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะศึกษาศาสตร์แสดงจุดยืนและศักยภาพทางวิชาการ
 
กำหนดการ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 20ตุลาคม 2555
ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15)มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
------------------------------------


8.00 – 9.00  ลงทะเบียน
9.00 – 9.15  กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9.15 – 10.15  เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษาคือนวัตกรรม โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
10.15 – 10.30   พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00  อภิปราย เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
ผู้อภิปราย:  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ดร.วรัยพร แสงนภาบวร
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ผู้ดำเนินการอภิปราย:  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นิมมานนิตย์
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15  อภิปรายกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 1:  การศึกษาระบบสองภาษา
ประธานกลุ่ม:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์
กลุ่มที่ 2:  นวัตกรรมการเรียนการสอน
ประธานกลุ่ม:  ดร.มานิต บุญประเสริฐ
กลุ่มที่ 3:  การบริหารการศึกษาในมิติอาเซียน
ประธานกลุ่ม:  รองศาสตราจารย์ ประทุม แป้นสุวรรณ
กลุ่มที่ 4:  วิจัยการศึกษา
ประธานกลุ่ม:  รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์
กลุ่มที่ 5:  อาชีวศึกษาอัจฉริยะ
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
ประธานกลุ่ม:  ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
รองประธานกลุ่ม:  ดร.ณัฐพงศ์  โชติกเสถียร
14.15 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.15  อภิปรายกลุ่มย่อย (ต่อ)
15.15 – 15.30 สรุปงานกลุ่มย่อยและปิดประชุม

โครงการฝึกอบรมของสถาบันการพัฒนาชุมชน    โครงการอบรมครูต่างประเทศ    โครงการประชุมวิชาการ   
รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ รับรางวัลครู   ประกาศนียบัตรของนักศึกษา

---------------------------------------------

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม 2558- 15 ตุลาคม 2558

รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคืออะไร
     รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคือความคิดริเริ่มของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โมเดลนี้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรมเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยมีหลักการดังนี้
     • ครูเก่งจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะที่ระดับ GPA ไม่น้อยกว่า 3.50
     • ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     • เข้าใจนวัตกรรม วิจัยการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
     • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับดีมาก
     • มีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตครูยุคใหม่
     หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนจบได้ภายใน 5 ปี จากระดับปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง ในสถานที่เรียน อาทิ ด้านชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะไปสู่ระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในเวลา 1 ปีครึ่ง ผู้เรียนสามารถมาเป็นครูสอนวิชาเฉพาะได้อย่างภาคภูมิ รับ 2 ปริญญาภายในเวลา 5 ปี ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์
   1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     - สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Master of Education in Bilingual Education)
     - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Master of Education in Curriculum and Instruction)
     - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Education Administration)
   2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
     - สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Master of Arts in Teaching Science)
   3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Program)

ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้อย่างไร
     • ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี [หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ หรือ ศิลปะ] และมี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ผู้เข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้รับทุนการศึกษาหรือไม่
     • ผู้สมัครที่มีผลการศึกษา GPA 3.00 ได้รับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผู้เข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้การสนับสนุนไปดูงานต่างประเทศหรือไม่
     • ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาได้การสนับสนุนไปดูงานต่างประเทศ

ระยะรับสมัคร :
     26 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2558
     ผู้สมัครโปรดกรอกใบสมัคร-ส้มภาษณ์ และ สแกนเพื่อส่งมาที่ <rujajinda@gmail.com>  or <natakan.k@rsu.ac.th>.

ลักษณะแผนการเรียนเป็นอย่างไร
     • นักศึกษาเรียนตามแผนของระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1-4 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีที่ 4
     • นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 จะเริ่มเรียนวิชาด้านการศึกษา 4 วิชาในระดับปริญญาโทในภาค 2 ของปีการศึกษา
     • วิชาด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทจะมี 8 วิชา (24 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) รวมหน่วยกิตของหลักสูตร 36 หน่วยกิต
     • ตารางเรียนในระดับปริญญาโทเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

ศึกษารายวิชาใน 3 ภาคการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปีที่ 1]
     - EDU 640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน
     - EDU 641 เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
     - EDU 657 การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษา
     - EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
   ภาคการศึกษาที่ 1 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปี 2]
     - EDU 606 การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี
     - EDU 607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา
     - EDU 608 ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียน
     - EDU 609 ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงาน
     - EDU 699 วิทยานิพนธ์ [3 หน่วยกิต]: นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปี 2]
     - EDU 610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ
     - EDU 699 วิทยานิพนธ์ [9 หน่วยกิต] นำเสนอวิทยานิพนธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1]
     - EDC 622 การจัดการการเรียนรู้
     - EDC 625 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
     - EDC 626 จิตวิทยาสำหรับครู
     - EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
   ภาคการศึกษาที่ 1 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2]
     - EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
     - EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
     - EDC 608 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
     - EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
     - EDC 699 วิทยานิพนธ์ [3 หน่วยกิต]: นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2]
     - EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา
     - EDC 699 วิทยานิพนธ์ [9 หน่วยกิต] นำเสนอวิทยานิพนธ์

สอบถามรายละเอียด
     • สามารถติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 1275, 1276
     • เว็บไซต์: http://www.rsu.ac.th/education
     • ผู้ประสานงานโครงการ คุณ ณัฐกานต์ เกาศล โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 1275, 1276

ดาวน์โหลด :
- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- แบบพิจารณาการรับสมัคร

____________________________________

นักศึกษาดูงานต่างประเทศ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (M.Ed. in Bilingual Education) ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2553นำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอกที่ International Conference

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 คน ได้นำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Innovation and Technology Education (DRLE 2010) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีรายชื่อคือ
1. อ.แสงวิไล จารุวาที Sangwilai Jaruwatee
หัวข้อวิจัย: Parental Support in Phonics Teaching Program for Kindergarten: Thai Parents in International Schools


2. อ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ Kanchana Chanprasert
หัวข้อวิจัย : Self-Directed Learning Readiness Scale for University Students


3. อ.ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร Pattama Deesawatseepetch
หัวข้อวิจัย : The Development of Instructional Model with The Use of Thinking Skills Techniques to Develop French Reading Comprehension in Secondary School Students


4. อ.สุพินดา เลิศฤทธิ์ Supinda Lertlit
หัวข้อวิจัย : The Assessment of Information Technology Literacy and Basic Computer Competency Level of Secondary School Teachersการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2554

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4 หลักสูตร ตามแผนปฏิบัติการปี 2554 และพิจารณาโครงการ งบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จนบรรลุเป้าหมายของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม Garden Cliff Resort and Spa Pattaya จ.ชลบุรีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ RSU Sky Cyber Lounge ชั้น 14 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) ซึ่งบัณฑิตทั้งหมดมีกำหนดเข้าพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศึกษาศาสตร์ ส่งผู้แทนนักศึกษาถวายพานพุ่มในพิธีถวายพระพรฯ วันพ่อแห่งชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ ส่งผู้แทนนักศึกษาถวายพานพุ่มในพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 โดยผู้แทนนักศึกษาถือพานพุ่มฝ่ายหญิง คือ นางสาวภัทรมุนินทร์ ภาคินอัครพงศา นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และผู้แทนนักศึกษาถือพานพุ่มฝ่ายชาย คือ นายโสภณ วุฒิประเสริฐกุล นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส่วนผู้แทนถือป้ายคณะศึกษาศาสตร์ คือ นายมารุจน์ กูมมุดดิน นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าวอีกด้วย


คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน

คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาคือนวัตกรรม” นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน โดยมี อาจารย์อุษณีย์ วัฒนพันธ์ ดร.วรัยพร แสงนภาบวร และดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นผู้อภิปราย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นิมมานนิตย์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ส่วนในภาคบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษาระบบสองภาษา นวัตกรรมการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาในมิติอาเซียน วิจัยการศึกษา และอาชีวศึกษาอัจฉริยะ ซึ่งในภาพรวมถือว่าคณะฯประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมของสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการชื่อ การฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ให้แก่บุคลากรในสังกัดจำนวน 80 คน และได้เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ไปดำเนินการอบรมในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้จริงในบริบทงานของกรมการพัฒนาชุมชน ทางคณะฯได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯดังกล่าว ซึ่งประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ว่าที่ดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ขอแสดงความยินดีแก่ว่าที่ดุษฎีบัณฑิตทั้ง 5 คน ได้แก่ อาจารย์วิมล จันทร์แก้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ณ ห้องอาหารโรงแรมรามาการ์เด้นท์ อาจารย์สันติ กิจลือเกียรติ อาจารย์ นิพนธ์ เกิดแก้ว อาจารย์ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ ห้องอาหารโรงแรมรามาการ์เด้นท์ และ อาจารย์กัตติกา ศรีมหาวโร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555 ณ ห้องอาหารโรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ซึ่งได้ผ่านการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรฯจึงได้จัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมครั้งที่ 1-2555 และขอบคุณบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประชุมครั้งที่ 1-2555 และขอบคุณบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะสิ้นสุดลง โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คณะฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อบุคลากรทุกท่านที่ได้มีความพยายามและเสียสละเวลาในการดำเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาจนประสบผลสำเร็จด้วยดีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ได้มีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ในระดับหลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง เป็นประธานกรรมการ และในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา โดยมี อาจารย์วุฒิสิฐ วิรยศิริ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งทุกหลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ได้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยมี ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการ 4 ท่าน คือ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ อาจารย์ปิยะรัตน์ จันทรยุคล อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรกร และ อาจารย์สุนีย์ ทองสว่าง โดยภายหลังการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการได้สรุปผลการประเมินโดยรวมในเกณฑ์ดีมาก อันเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯทุกท่านการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 Doctoral Colloquium 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1-702 อาคาร 1 (อาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 7 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน คือ คณาจารย์ของหลักสูตรฯ และนักศึกษาบางส่วนของทุกรหัสชั้นปี 2552, 2553, 2554 และ 2555 หลักสูตรฯได้เชิญ ผศ.ดร.นพ. ประยงค์ เต็มชวาลา อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรในหัวข้อ แนวคิดและกลยุทธ์ความเป็นผู้นำ ได้ให้ความรู้เรื่องความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและได้แสดงกรณีศึกษาเรื่องความเป็นผู้นำขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกับวิทยากร ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจากคำตอบของนักศึกษา 15 คน ปรากฏว่า 93.33% (14 คน) ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ 6.67% (1 คน) ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อสิ้นสุดการประชุมย่อยทางวิชาการ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้มอบกระเช้าของที่ระลึกแสดงความขอบคุณต่อวิทยากรซึ่งได้อนุเคราะห์เวลาในการเป็นวิทยากรรับเชิญเรื่องความเป็นผู้นำให้แก่หลักสูตรฯอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จากนั้นได้มีการถ่ายภาพหมู่และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปิดภาคเรียนที่ 1/2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1-702 อาคาร 1 (อาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 7 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน คือ คณาจารย์ของหลักสูตรฯ และนักศึกษาทุกรหัสชั้นปี 2552, 2553, 2554 และ 2555 หลักสูตรฯได้เชิญ ดร.นวลอนงค์ พันธ์มณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรให้ข้อคิดแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในเรื่องการบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องกระทำในการศึกษาและการทำงานควบคู่กันไป การรู้จักเลือกสารสนเทศสำคัญสำหรับงานวิจัยระดับปริญญาเอก การดูแลตนเองและสภาพจิตใจในการดำเนินชีวิตที่รีบเร่งในการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่การงานปัจจุบันของตน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในฐานะระดับผู้นำขององค์กรที่ตนสังกัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 โครงการรังสิตโมเดล ตรีควบโท 5 ปี

โครงการรังสิตโมเดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1-705 อาคาร 1 (อาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 7 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน คือ คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาใหม่ของโครงการฯทุกคน โครงการฯได้เชิญ ดร.นวลอนงค์ พันธ์มณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรให้ข้อคิดแก่นักศึกษาในโครงการฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูและความคาดหวังของสาธารณะที่มีต่อวิชาชีพครู การทำงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตของครูที่ดีและมีความพอใจในวิชาชีพของตนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมตึก 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ คณาจารย์ของหลักสูตรฯ และนักศึกษาปี 2555 จำนวน 16 คน ในการนี้ทางหลักสูตรฯ ได้เรียนเชิญ ดร.วิชัย ตันศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากนั้นมีการกล่าวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถึงการเตรียมตัวในการเรียน การทำวิทยานิพนธ์ต่างๆ และประโยชน์ที่ได้จากการเรียนจากนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 4

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 Doctoral Colloquium 4 หัวข้อ Research and Development in Education วิทยากรรับเชิญคือ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้โอกาสแก่อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกได้แบ่งประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้ประเด็นสำคัญ และพัฒนาการล่าสุดทางการศึกษา ท่านวิทยากรได้เน้นในเรื่องทฤษฎีของการวิจัยที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย การพิจารณาเลือกหัวข้อวิจัย รวมถึงวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทการศึกษาในประเทศไทย ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจากคำตอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน ปรากฏผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 4.94 (จากระดับคะแนนเต็ม 5) จัดอยู่ในระดับดีมากนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในงานนี้มีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้วย ได้แก่
      • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   1.ดร.ธัชนันท์ ศตสุข, การใช้เนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. Dr. Chen Gao Yang, The Effects of English Cartoon Movies on Improving Reading Comprehension of Elementary School Chinese Students
   3.ดร.เจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์, การนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ “ผังมโนทัศน์” ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จังหวัดกระบี่: กรณีศึกษา
   4.ดร.ปัณณรัตน์ ป้องประภา , การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานีในการนำสถานศึกษาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้วินัย 5 ประการของปีเตอร์ เซ็งเก้
   5.ดร.ปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี, วิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังท่าดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

      • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
   1.น.ส.อภิรดา นิยมวิทยาพัน, การใช้เกมในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
   2.น.ส. สนั่น กิ่งภาร, การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังแสงของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสื่อมัลติมีเดียกับการสอนปกติ
   3.นายธนาวุฒิ สุรพรรณ, การใช้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
   4.น.ส. สุชาดา บริโภค, การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เรื่องการแก้อสมการระบบจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก, โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
   5.น.ส.แทนรวี เล็บครุฑ, การพัฒนาความเข้าใจเรื่องสมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 5 Es
   6.นางภุมมริน ใหญ่เลิศ, การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
   7.นางสาวลักษมี จำพาณิชย์, การใช้เทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทเพื่อพัฒนาความเข้าใจความหมายคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี)
   8.นางจิตติมา ปราณี, การใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดเร็วเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี

      • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   1.นางสาวสายชล ปัญญามี, การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมัลติมีเดียอีบุ๊ค ร่วมกับการใช้แอพพลิเคชันแผนผังความคิด เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
   2.นางสาวอัจฉราณี อัจฉริยศิลป์, การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมัลติมีเดียอีบุ๊ค ร่วมกับการใช้แอพพลิเคชันแผนผังความคิด เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
   3.นางศุภวรรณ บุญเจริญ, การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้สื่อประสมเพื่อการเรียนรู้
   4.นางสาวจิราพร ใจศิริ, การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้
   5.นายอารีย์ อาดำ, การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์
   6.นางสาวปารวี อารียะ, การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
   7.นางบานชื่น พุ่มชะเอม, การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังท่าดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
   8.นางชุลีภรณ์ ดีเมือง, การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา
   9.นางทำเนียบ เพียงตา, การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร
   10.นางจินมณี เทพศิลป์, การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพ
   11.นายพัฒนะ แสงทอง, การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิด
   12.นางสาวศุภวรรณ เทวกุล, การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อประสม เรื่อง Tourist Attractions Around our School กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   13.นางสาววิรัลพัชร วงศ์ษา, การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่องความรู้พื้นฐานกีฬายูโด วิชายูโดศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
   14.นางสาวสมลักษณ์ ศรีรัตน์, การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
   15. Mrs.Yeshi Dema, Development of Mathematical Problem Solving Skills of the Fourth Grade Students Through Problem Solving Model
   16. Mr.Ugyen Namgay, The Effect of 5E Instructional Model on the Eighth Grade Students Achievement in Science on Chemical Communication
   17. Mrs.Yangzom, The Effect of Brain-Based Learning Approach on the Ninth Grade Students Achievement in Physics on Force
   18. Mr.Prem Kumar Ghalley, The Effectiveness of the Use of the 4 MAT Instructional Model in Chemistry on Acid, Base and Salt of the Tenth Grade
   19. Mr.Yeshey Nidup, A Study of Reading Comprehension Ability in Dzongkha of the Tenth Grade Students Using Reciprocal Teaching Method
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ว่าที่ดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ขอแสดงความยินดีแก่ว่าที่ดุษฎีบัณฑิตทั้ง 10 คน ได้แก่ ดร.ประภาพรรณ อิ่มกะดี ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย ดร.ปรีชา ศรีมุกข์ ดร.สัญชัย พูลสุข ดร.เจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ ดร.ปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี ดร.ปัณณรัตน์ ป้องประภา ดร.ธัชนันท์ ศตสุข Dr. Gao Yang Chen และ ดร.พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ณ ห้องอาหาร Forget Me Not โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ซึ่งได้ผ่านการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรฯจึงได้จัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตดังกล่าวการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 2

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 Doctoral Colloquium 2 หัวข้อ IT Security for Educators วิทยากรรับเชิญคือ ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 ซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกับวิทยากร ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจากคำตอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน ปรากฏว่า 91.25% ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 Doctoral Colloquium 1 หัวข้อ ASEAN Challenges to Thai Educators เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 19 คน คือ คณาจารย์ของหลักสูตรฯ และนักศึกษาบางส่วนของทุกรหัสชั้นปี 2552, 2553, 2554, 2555 และ 2556 วิทยากรรับเชิญคือ ดร.ดนุวัศ สาคริก หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในมุมมองด้านการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกับวิทยากร ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจากคำตอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน ปรากฏว่า 15 คน (78.95%) ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4 คน (21.05%) ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อสิ้นสุดการประชุมย่อยทางวิชาการ อาจารย์มงคล โสดาจันทร์ ผู้แทนนักศึกษารหัสปี 2556 ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อวิทยากรซึ่งได้อนุเคราะห์เวลาในการให้ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรฯปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปิดการปฐมนิเทศปีการศึกษา 2556 ในภาคเรียนที่ 1/2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556เวลา 9.00-9.30 น. ณ ห้องประชุม 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันคือ คณาจารย์ของหลักสูตรฯ และนักศึกษาทุกรหัสชั้นปี 2552, 2553, 2554 และ 2555 หลังการปฐมนิเทศได้มีกิจกรรมของวิชา EDU 709 Module1 โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ ผศ.ดร.นพ. ประยงค์ เต็มชวาลา ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาด้านผู้นำจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวิทยากรให้ข้อคิดเรื่องภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยเน้นในเรื่องการบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องกระทำในการศึกษาและการทำงานควบคู่กันไป การรู้จักเลือกสารสนเทศสำคัญสำหรับงานวิจัยระดับปริญญาเอก การดูแลตนเองและสภาพจิตใจในการดำเนินชีวิตที่รีบเร่งในการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่การงานปัจจุบันของตน เพื่อให้นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในฐานะระดับผู้นำขององค์กรที่ตนสังกัดนำไปพิจารณาปรับใช้ตามบริบทของตนคณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งท้ายปีการศึกษา 2555

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการของคณะฯ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องอโนดาต โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ส่งท้ายปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4 หลักสูตร และประเด็นอื่นๆที่สำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการปี 2555 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้องเพรียงการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของวิชา EDU 610 : A Comparative Study seminar ซึ่ง ในปีการศึกษา 2555 ทางหลักสูตรได้นำนักศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย ซึ่งทางหลักสูตรได้เยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยกัน 3 โรงเรียน คือ Jurong West Secondary School, Saint Patrick School และ Admiralty Primary School อีกทั้งยังได้ชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ อาทิเช่น National Museum, National Library และ Marina Bay
งานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

คณะศึกษาศาสตร์ โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร่วมกันจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร Atrium เพื่อแสดงความยินดีต่อการจบการศึกษาของมหาบัณฑิต จำนวน 42 ท่าน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 ท่าน

งานเลี้ยงเป็นไปด้วยความรื่นเริงตั้งแต่เวลา 10.30-13.30 น. ท่านที่ปรึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ดร.วิชัย ตันศิริ ได้มาร่วมงาน ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.มานิต บุญประเสริฐ พร้อมด้วยทีมงาน ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด อาจารย์ส่งศรี วรรณเสน ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์ พร้อมด้วยทีมงาน Prof. Dr. Jamie Wallin ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ และอาจารย์สุรีย์พร ท้วมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์ และผู้ร่วมทีม ดร.จิดาภา เบญจธัชพร ได้แสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนมหาบัณฑิตของหลักสูตรฯ คือ อาจารย์ Dewey Deslodge อาจารย์ดวงแก้ว สุหลง อาจารย์สถาพร ทองน้อย และมหาบัณฑิตทั้งหมดในแต่ละหลักสูตรฯ ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ และคณาจารย์ของหลักสูตรฯ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ อาจารย์ณิชา คงชม และอาจารย์ชิดชไม วิสุตกุล ได้แสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่ 5 ท่าน คือ ดร.วิมล จันทร์แก้ว ดร.สันติ กิจลือเกียรติ ดร.นิพนธ์ แก้วเกิด ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ และ ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร

งาน Open House 2013 นวัตกรรมการศึกษาสู่ 133 สาขาอาชีพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมทางวิชาการในงาน Open House 2013 นวัตกรรมการศึกษาสู่ 133 สาขาอาชีพ ที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ เยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรม และผลงานต่างๆ ปูพื้นฐานพร้อมสร้างทางเลือกให้แก่นักเรียนที่จะก้าวสู่ระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งภายในซุ้มกิจกรรมวิชาการของคณะฯก็ได้รับความสนใจจากบรรดานักเรียนรวมไปถึงคุณครูมาเข้าร่วมตอบคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนและการวัดแววความเป็นครูกันอย่างครึกครื้น


คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่องความท้าทายของการศึกษาภาษาในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อประชาคมอาเซียน ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต การจัดงานครั้งนี้เป็นการบริการทางวิชาการต่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในประเทศไทย (2) เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการศึกษาภาษาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย (3) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ (4) เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย

ในงานสัมมนาฯครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาอธิการบดี มาเป็นประธานที่ได้รับมอบหมายโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ท่านประธานได้บรรยายพิเศษในเรื่อง “ความท้าทายของการศึกษาภาษาในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อประชาคมอาเซียน” จากนั้นมีวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน บรรยายพิเศษเรื่อง “จริงหรือ ภาษาอังกฤษยากสำหรับคนไทย” โดย รศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม และคุณแอนดรูว์ บิกส์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ทำอย่างไรให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้” ส่วนในภาคบ่ายได้มีการอภิปรายกลุ่มย่อยจำนวน 5 กลุ่ม คือ (1) การศึกษาระบบสองภาษา (2) นวัตกรรมการเรียนการสอน (3) ทักษะภาษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (4) วิจัยการศึกษา และ (5) การบูรณาการเนื้อหาและภาษาในการสอนวิทยาศาสตร์ มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดงานเวลา 15.15 น.โครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์จัดงานสัมมนาประจำปีการศึกษา 2556 ณ G Hua Hin Resort and Mall จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานระดับปฏิบัติการของทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2556 (2) เพื่อพิจารณาโครงการ งบประมาณ และแผนปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 (3) พิจารณาปรับ SWOT Analysis (4) พิจารณาปรับข้อมูลการบริหารความเสี่ยง (5) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (6) ภาพรวมในการดำเนินงานโครงการของคณะฯ ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ที่ปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะฯ ผลการประเมินโครงการฯในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตามรายละเอียดความถี่และเปอร์เซ็นต์ดังนี้ ระดับ 5= 10 [59%]; ระดับ 4= 6 [35%]; ระดับ 3=1 [6%]; 77 of 85 points = 91% หรือ ระดับ 4.55คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่องความท้าทายของการศึกษาภาษาในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อประชาคมอาเซียน ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต การจัดงานครั้งนี้เป็นการบริการทางวิชาการต่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในประเทศไทย (2) เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการศึกษาภาษาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย (3) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ (4) เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย

ในงานสัมมนาฯครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาอธิการบดี มาเป็นประธานที่ได้รับมอบหมายโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ท่านประธานได้บรรยายพิเศษในเรื่อง “ความท้าทายของการศึกษาภาษาในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อประชาคมอาเซียน” จากนั้นมีวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน บรรยายพิเศษเรื่อง “จริงหรือ ภาษาอังกฤษยากสำหรับคนไทย” โดย รศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม และคุณแอนดรูว์ บิกส์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ทำอย่างไรให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้” ส่วนในภาคบ่ายได้มีการอภิปรายกลุ่มย่อยจำนวน 5 กลุ่ม คือ (1) การศึกษาระบบสองภาษา (2) นวัตกรรมการเรียนการสอน (3) ทักษะภาษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (4) วิจัยการศึกษา และ (5) การบูรณาการเนื้อหาและภาษาในการสอนวิทยาศาสตร์ มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดงานเวลา 15.15 น.งานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะศึกษาศาสตร์ โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีต่อการจบการศึกษาของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมจำนวน 68 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 6 ซึ่งบรรยากาศในงานเลี้ยงเป็นไปด้วยความรื่นเริงตั้งแต่เวลา 9.00-10.30 น. โดยได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากผู้อำนวยการหลักสูตรฯทุกท่าน คือ ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์(การศึกษาระบบสองภาษา), ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี (หลักสูตรและการสอน), ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รักษาการ การบริหารการศึกษา), รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) อีกทั้งคณาจารย์ของคณะฯ คือ Prof Dr Jamie Wallin, ดร.มานิต บุญประเสริฐ, ผศ.ดร.สมชนก ภู่อำไพ, ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด, ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์, ดร.จิดาภา เบญจธัชพร และ ดร.สันติ กิจลือเกียรติ ส่วนในภาคบ่ายมีการซ้อรับปริญญาของบัณฑิตและได้มีการถ่ายภาพหมู่ของคณาจารย์และบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 15 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556 และมีการถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ทุกคณะวิชา ณ อาคารอารีน่า อิมแพ็ค เมืองทองธานีงาน Open House 2014 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมทางวิชาการในงาน Open House 2014 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน ที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2557 เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่อาเซียน โดยเปิดบ้านและสนับสนุนให้โรงเรียน นักเรียนจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้เข้ามาร่วมค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเชิงลึก ระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ กิจกรรมสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของการเรียนในศาสตร์ต่างๆ ทุกแขนง ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งภายในซุ้มกิจกรรมวิชาการของคณะฯก็ได้รับความสนใจจากบรรดานักเรียนรวมไปถึงคุณครูมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ภายใต้การดูแลของประธานการจัดกิจกรรม ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์ ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี ดร.มานิต บุญประเสริฐ รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รวมถึงทีมงาน ดร.สมชนก ภู่อำไพ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ ดร.สันติ กิจลือเกียรติ ดร.จิดาภา เบญจธัชพร อาจารย์ส่งศรี วรรณเสน อาจารย์ชิดชไม วิสุตกุล คุณไพริน กันภัย คุณณัฐกานต์ เกาศล คุณเชษฐสุดา สุริยะ และนักศึกษาทุนโครงการรังสิตโมเดลคณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2555

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาบุคลากรในคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4 หลักสูตร ตามแผนปฏิบัติการปี 2555 และพิจารณาโครงการ งบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จนบรรลุเป้าหมายของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2556 ณ Casuarina Resort จ.เพชรบุรี
ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการการเรียนการสอนระบบสองภาษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสัมมนาวิชาการการเรียนการสอนระบบสองภาษา เรื่อง “How to Motivate Yourself to Aim High in the 21st Century” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหม่ไฟแรง ดร.ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี และ นางสาวกรองบุญ ศรีสรรพกิจ ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิตงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณาจารย์แสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในความสำเร็จในการจบการศึกษาของบัณฑิตทุกท่านสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขา และ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 สาขา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้” ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารดิจิทัล มีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการสังคมทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะฯ ประธานของการประชุม คือ ศ ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ (ผู้แทนของอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมช่วงเช้า คือ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล และ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เกี่ยวกับการสร้างพลเมือง ให้คิดเป็น และมีความคิดเชิงก้าวหน้านอกกรอบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยใช้ปัญญา การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักการศึกษาจากระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษา มี จำนวนงานวิจัยที่นำเสนอ รวม 20 ผลงาน ภายใต้หัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ (1)การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2) การพัฒนาทักษะการคิด (3)นวัตกรรมการสอน และ(4)ประเด็นปัจจุบันที่สำคัญทางการศึกษา คณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดทำเอกสารนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ต่อผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 250 คน และมีผลการประเมินการประชุมเป็นที่น่าพอใจคณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2557 ณ หัวหินมันตรา รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2557 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รายงานและรับทราบการดำเนินงานของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 ประกอบไปด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และหลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมอภิปรายตัวบ่งชี้และ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2557-2558, ติดตามการใช้งบประมาณของหลักสูตรต่างๆ , ยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาและการทำการตลาดของแต่ละหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาจัดการดูงานการศึกษาในประเทศ

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ โดยอาจารย์ ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ และ ดร. สันติ กิจลือเกียรติ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมไทยที่รวบรวมผลงานจากพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงปัจจุบัน มีชิ้นงานจัดแสดงกว่า 200 ชิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้งานศิลปะของชาติ เกิดสุนทรียภาพต่องานศิลปะ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะ และให้ศิลปะประติมากรรมแห่งสยามเกริกเกียรติขจรขจายในหมู่ชนชาติไทยและต่อชาวโลก เนื่องจากสมบัติทางศิลปะของชนชาติเป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นตัวตนที่ตกผลึกแน่น เป็นอารยธรรมอันทรงคุณค่า สมควรที่เราควรศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์และ ดร.สันติ กิจลือเกียรติ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศ ของหลักสูตรการศึกษาระบบสองภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวการประชุมย่อยทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2557 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้จัดการประชุมย่อยทางวิชาการครั้งที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ในหัวข้อทิศทางร่วมของการเมืองและการศึกษาในประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ผู้เข้าฟังจำนวน 17 คน ชอบการประชุมย่อยครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการได้รับรู้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยที่มีความเกี่ยวพันกับทิศทางการศึกษาไทยย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ.2475 ผู้เข้าฟังได้ตระหนักว่ามีหลายวิ่งหลายอย่างจำนวนไม่น้อยที่ควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองในอดีตเพื่อที่จะได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในวงการศึกษาไทยนักศึกษา 5 คนในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาในวันที่ 12 และ 16 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 12 และ 16 กันยายน 2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้จัดให้มีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาของนักศึกษา 5 คนคือ นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ์ นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ นางสาวโชติกา กิตติกรณิศ นางสาวสำนวน คุณพล และนายประสิทธิ์ รัตนสุภา การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เป็นไปด้วยดีตามที่ได้วางแผนเตรียมการไว้ ขอแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่ทั้ง 5 คนการนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่การประชุมทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย 2557 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

นักศึกษาผู้ที่ใกล้จะจบการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้นำเสนอผลการวิจัยจากงานวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ประธานของการนำเสนอในภาคบ่าย คือ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์และดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ ทั้งผู้นำเสนอและผู้เข้าฟังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา
การจบการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจากประเทศภูฎาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจากประเทศภูฎานจำนวน 11 คน ที่โชคชัยสเต๊กเฮ้าส์ รังสิต ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 มีผู้รับทุนการศึกษา 5 คน จบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และต้องกลับไปรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศภูฎานภายในปลายเดือนตุลาคม 2557 คณาจารย์ผู้ร่วมยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาคือ ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี(ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) ผศ.ดร.สมชนก ภู่อำไพ (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) และ รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)การให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทวิภาษาวิชาเอกบัญชีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศ
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา 3-601 อาคาร 3 ชั้น 6

สืบเนื่องจากการที่ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้คำแนะนำแก่ อ.จักรกฤษณ์ มโหฬาร ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ในการขอความอนุเคราะห์มายังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำในการสร้างหลักสูตรทวิภาษา จากนั้นผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ได้ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการมายัง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขอความช่วยเหลือด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทวิภาษา วิชาเอกการบัญชีในระดับปริญญาตรี จากนั้นได้มีการจัดการพบปะหารือขึ้นในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3-601 อาคาร 3 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาเขตเมืองเอก

ทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ประกอบด้วยคณาจารย์ภาควิชาบัญชี 16 ท่าน นำโดย ผศ.สุรชัย เอมอักษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศ ได้มีการอภิปรายเชิงหารือใน 4 เรื่อง ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทวิภาษาที่เน้นเนื้อหาวิชาเอก ดังนี้ (1)ระบบทวิภาษาที่ประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจโดย รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ (2)การอภิปรายโครงสร้างหลักสูตรทวิภาษาบัญชีบัณฑิต โดยคณาจารย์ของทั้งสองสถาบัน (3)การเรียนการสอนในระบบทวิภาษาโดย ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ และ ดร.สันติ กิจลือเกียรติ และ (4)การประเมินการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในวิชาในระบบทวิภาษา โดย ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ และ ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจากสองสถาบันได้มีโอกาสเต็มที่ในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทวิภาษาที่มีเนื้อหาวิชาเอกด้านการบัญชี ได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องสัดส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในปีที่ 1-4 สัดส่วนดังกล่าวนี้มีความสำคัญยิ่งโดยที่ต้องตั้งเป้าหมายว่า การเรียนการสอนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ 100% ในวิชาเอกทั้งหมดในชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่จบการศึกษาต้องมีความสามารถในการสื่อสารทวิภาษาในระดับสูง จากนั้นได้มีการให้ข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในลักษณะต่างๆ โดยลงเนื้อหาเป็นรายละเอียด การประชุมสิ้นสุดลงเวลา 16.00 น. มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ผลของการประเมินการจัดประชุมครั้งนี้ มีค่า 4.74 จาก 5 ระดับ (ดีมาก)หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาได้จัดโครงการโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น ให้แก่ครูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานีวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิตการเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ในเดือนมีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำของประธานองค์การฯ คุณชาญ พวงเพ็ชร ได้ริเริ่มในการเสนอให้มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำคณะผู้แทนไปเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นระยะเวลา 4 ปี ในคณะฯ ที่ร่วมเดินทางไปเซ็นสัญญา ได้แก่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้แทนจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และผู้แทนจากหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการต้อนรับด้วยไมตรีอันดียิ่งจากทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้มีการเซ็นสัญญาบันทึกความร่วมมือในหอประชุมของโรงเรียนสามโคก ปทุมธานี โดยมีครูจากระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมในพิธี

สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์นั้น บันทึกความร่วมมือฯจะมุ่งประเด็นไปที่การพัฒนาครูโดยใช้โครงการอบรมและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้งคณะศึกษาศาสตร์จะดำเนินโครงการวิจัยด้านทักษะอาชีวศึกษาของบุคคลในวัยทำงานของจังหวัดปทุมธานี

ผู้เซ็นบันทึกความร่วมมือทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเลิศด้านการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2557 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องอาหาร China Moon โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 -14.00 น. ณ ห้องอาหาร China Moon โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, หลักสี่, กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) แจ้งเพื่อทราบประกาศและข้อมูลที่สำคัญของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ (2) ติดตามการดำเนินการโครงการวิจัย (3) ติดตามการใช้งบประมาณของหลักสูตรต่างๆ (4) สถานภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง(5) การบริการด้านวิชาการในปีการศึกษา 2557 (6) การประกันคุณภาพและ (7) ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการงานของแต่ละหลักสูตร

ในการประชุมครั้งนี้บุคลากรในคณะฯ มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันติ๋มซำบุฟเฟต์อย่างมีความสุขตลอดการประชุม ทุกท่านยินดีและพร้อมใจเต็มที่ในการดำเนินงานในภาระงานที่กำหนดตามแผนงานและได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2557การประชุมเชิงปฏิบัติการการทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1/2257
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้จัดการประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการการทำดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1/2557 โดยเน้นเรื่อง การใช้สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา วิทยากร คือ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล จากภาควิชาการวัดผลการศึกษาและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษา และคณาจารย์ รวม 30 คน ได้มีการอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้สถิติเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำไปตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในระดับปริญญาเอก วิทยากรได้เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริง เพื่อชี้ประเด็นในแง่ปฏิบัติของการใช้สถิติสำหรับวิจัยการศึกษา

การประชุมฯ สิ้นสุดลงในเวลา 12.30 น. มีการถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ผลของการประเมินความพึงพอใจการประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับดีมากการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1/2257
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้จัดการประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการการทำดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1/2557 โดยเน้นเรื่อง การใช้สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา วิทยากร คือ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล จากภาควิชาการวัดผลการศึกษาและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษา และคณาจารย์ รวม 30 คน ได้มีการอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้สถิติเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำไปตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในระดับปริญญาเอก วิทยากรได้เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริง เพื่อชี้ประเด็นในแง่ปฏิบัติของการใช้สถิติสำหรับวิจัยการศึกษา

การประชุมฯ สิ้นสุดลงในเวลา 12.30 น. มีการถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ผลของการประเมินความพึงพอใจการประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับดีมากการประเมินคุณภาพการศึกษา 2556 ในระดับหลักสูตร ที่คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสัมมนา 3-601, 3-602, 3-603, 3-611, 3-612 อาคาร 3 ชั้น 6

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ในระดับหลักสูตร ในคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 หลักสูตรที่ได้รับการประเมินได้แก่ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และ 5) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประธานของคณะกรรมการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ และ ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง

ดร.สุธารทิพย์ฯ ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาของ 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศิริกุล ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาของ 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส่วนคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท และ ดร.มานิต บุญประเสริฐ

การตรวจการประกันคุณภาพของทั้ง 5 หลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณาจารย์ของทุกหลักสูตรได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับคะแนนของการประเมินในระดับที่ได้คาดหมายไว้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา การนำเสนอผลงานวิจัย

ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ อาจารย์ประจำในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา นำเสนอผลงานวิจัย

      เรื่อง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับครู และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนภายในปี 2558

      Basic Information and Communication Technology for Teachers and Schools in Preparation for 2015

      ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องการสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานประเทศในกลุ่ม ASEAN PLUS 3ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯจำนวน 5 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา EDU 610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ (A Comparative Study Seminar) โดยได้นำนักศึกษาไปดูงานโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. Fresh Fish Traders’ School
2. Shek Lei Catholic Secondary School
3. Shek Lei St. John Catholic Primary School
4. The International School of Macao

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของวิชา EDC 613 : สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ทางหลักสูตรฯได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเก๊า ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนในการนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียน และส่งเสริมความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประชาชนในประเทศอื่นๆ โดยทางหลักสูตรฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยกัน 4 โรงเรียน คือ Fresh Fish Traders’ School (Primary School), Shek Lei Catholic Secondary School, Shek Lei St.John Catholic Primary School และ School of the Nations, Macau.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พานักศึกษากลุ่มภูฏานไปศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สำหรับนักศึกษากลุ่มภูฏานที่ได้รับทุน Trongsa Penlop มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านหลักสูตรและการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารและจัดการศึกษาในประเทศไทย โดยหลักสูตรฯได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในปีการศึกษา 2556 3 แห่ง คือ (1) สถานศึกษานานาชาติ Rose Marie Academy เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557, (2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และ (3) ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 จากการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาภูฏานได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการจัดตั้งสถานศึกษานานาชาติ การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้สังเกตการสอนในห้องเรียนจริง อีกทั้งได้เรียนรู้การจัดและให้บริการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้ รวมไปถึงได้รับความรู้ในการใช้แนวคิดของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง การจัดศูนย์การเรียนฯเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน และเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะภาษาต่างประเทศทุกด้าน ซึ่งนักศึกษาสามารถนำทั้งแนวคิดและสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาในประเทศภูฏานได้


คณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนศ.โครงการสควค.จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตพบครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ทีมงานจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย บิคอล ประเทศฟิลิปปินส์ มาเจรจาเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 22 – 23 เมษายน 2557
คำบรรยายการพบปะเจรจา

ทีมงานจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย บิคอล ประเทศฟิลิปปินส์ มาเจรจาเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่ 22-23 เมษายน 2557

ทีมงานจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย บิคอล ประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย Dr Helen Llenaresas รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย บุคลากรจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยบิคอล ได้แก่ Dr Epifania Nunez คณบดีวิทยาลัยการศึกษา Prof Hennie Lomibao ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในการสอน Dr Marcia Corazon Rico ประธานภาควิชาประถมศึกษา Prof Gerard Protacio ผู้ประสานงานวิจัย ทีมงานจากมหาวิทยาลัยบิคอลได้รับการต้อนรับจากประธานในการประชุมคือ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณบดีศึกษาศาสตร์ ของสองสถาบัน คือ รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ และ Dr Epifania Nunez ได้มีการตกลงในเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ คือ (1) การทำวิจัยร่วมกัน (2) การแลกเปลี่ยนผู้สอน (3) การแลกเปลี่ยนและสนับสนุนนักวิจัยในกรณีเฉพาะ (4) ความร่วมมือเรื่องการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และ (5) ความร่วมมือเรื่องวารสารทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้เชิญทีมเจรจางานวิชาการจากมหาวิทยาลัยบิคอล ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นและพบปะกับทีมงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่
ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา) ดร.สันติ กิจลือเกียรติ
(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา) และ ดร.จิดาภา เบญจธัชพร (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)การประชุมร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องสัมมนา 3-601 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นความร่วมมือในการผลิตครูสอนวิทยาศาสตร์ตามนโยบายและงบประมาณของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ต้อนรับผู้แทนจาก สสวท. 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ของสสวท. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้แทนจาก สสวท. 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. วรรณทิพา รอดแรงค้าและคุณสุรกิจ ทวีพัฒน์ปรีชา ส่วน ทีมงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต มี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ ผศ.ดร.ธเนศ พงษ์ธีรัตน์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์ ดร.จงดี นิละนนท์ และทีมงานจากคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ (คณบดี) ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ดร.มานิต บุญประเสริฐ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด(อาจารย์ประจำ สาขาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ส่งศรี วรรณเสน (อาจารย์ประจำหลักสูตรศม.)และคุณไพริน กันภัย (เจ้าหน้าที่บริหารจัดการประจำหลักสูตร ฯ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้นำเสนอองค์ประกอบต่างๆ ในการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อดังนี้ (1) โครงสร้างของหลักสูตรฯ (2) วิชาที่เปิดสอน (3) การรายงานผลการศึกษา (4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (5) การศึกษาดูงานในและต่างประเทศ (6) โรงเรียนพี่เลี้ยง (7) แคมป์วิทยาศาสตร์ และ(8) เอกสารรายงานการประชุม

หลังจากการนำเสนอ ดร.มานิต บุญประเสริฐ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด และอาจารย์ส่งศรี วรรณเสน ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ จาก ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า และคุณสุรกิจ ทวีพัฒน์ปรีชา จากนั้นได้มีการสังเกตการณ์ในชั้นเรียนของหลักสูตรฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และผู้แทนจาก สสวท.ทั้ง 2 ท่าน ได้ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับพัฒนาการของนักศึกษาและการเรียนการสอน การประชุมสิ้นสุดในเวลา 14.45 น.การไปร่วมงานประจำปีของโรงเรียนสามโคกจังหวัดปทุมธานี วันที่ 4 เมษายน 2557

อาจารย์ส่งศรี วรรณเสน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยทีมงานคือ ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ ดร.จิดาภา เบญจธัชพร และคุณณัฐกานต์ เกาศล ได้ไปร่วมในงานประจำปีของโรงเรียนสามโคกจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4 เมษายน 2557 ประธานของงานประจำปีคือ ประธานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด คุณชาญ พวงเพ็ชร ในงานประจำปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ การปฏิบัติการด้านวิชาการ นิทรรศการ การมอบรางวัลเกียรติคุณ และการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอบจ.ปทุมธานีและมหาวิทยาลัย หรือองค์กรทางการศึกษาที่ได้รับเชิญ ทีมงานจากคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการต้อนรับด้วยดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคกและประธานอบจ.จังหวัดปทุมธานี คณะศึกษาศาสตร์ขอขอบคุณอาจารย์ชายแดน เดชาฤทธิ์ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของโรงเรียนสามโคกที่ได้ส่งคำเชิญมายังคณะฯ ทำให้ได้มีโอกาส รับทราบพัฒนาการล่าสุดทางด้านการศึกษาพื้นฐาน ภายใต้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย),ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร), ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษารหัส 2555-2557 คือ อรภัทรกาญจน์, จุฑานาฎ, สุกฤษฎิ์, ปาลภัสสร์, อิทธิยา, วริยากร, ธาตรี, ปิติภูมิ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วย

หลังจากจบงานปฐมนิเทศแล้ว นักศึกษาใหม่เริ่มเรียนวิชา EDU 709 ผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษา โดยหลักสูตรฯได้เชิญ ดร.ณัฐพัชร์ หลวงพล จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มาฝึกอบรมอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 3-612 ตึก 3 หลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์) และ ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์) กล่าวต้อนรับสู่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 2557 ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำการใช้ชีวิตในระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2558 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ โดยที่บุคลากรของคณะฯ ได้รายงานการดำเนินงานของหลักสูตร การบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าในปีการศึกษา 2558 และทบทวนประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ การศึกษาคือนวัตกรรม, การดำเนินการโครงการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยไปสู่สาธารณะ , การพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุล เคดิช, ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์, ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์, ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) และ ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) โดยมีนักศึกษารุ่นพี่รหัส 2557 ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม 2558

นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน ได้สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาในเดือน พฤษภาคมและเดือนสิงหาคม 2558 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เป็นไปด้วยดีตามที่ได้วางแผนเตรียมการไว้ ขอแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่ทั้ง 5 คน คือ ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้, ดร.วรจักร์ มั่นคง, ดร.ประทีป มะลิแก้ว ,ดร. ประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดรการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557 ของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ประธานของคณะกรรมการฯ คือ ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ และคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (คณบดีคณะกายภาพบำบัด) และ ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ (อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ และเอกสารประกอบจำนวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯ ซึ่งมีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยกล่าวแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตรฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์ ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ และ ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) หลังจากการปฐมนิเทศแล้ว ศาสตราจารย์ วิลเลี่ยม มาร์ติน เริ่มสอนวิชา EDU 606 การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน

ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยกล่าวแนะนำโครงสร้างหลักสูตร และข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ คือ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด, ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์, ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์ และ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) หลังจากงานปฐมนิเทศแล้ว ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด เริ่มการเรียนการสอนในวิชา EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และนำนักศึกษาเข้าเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้อง Smart Classroom โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ ดร.ณัฐพัชร์ หลวงพลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 23-26 มีนาคม 2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเห็นแนวปฏิบัติที่ดีจากโรงเรียนที่มีคุณภาพในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งคะแนนรวม PISA (Programme for International Student Assessment) ของเซี่ยงไฮ้ในปี 2555 สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา EDU610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ โดยอาจารย์ผู้สอนคือ Prof. Dr. Jamie Wallin และ ดร.สันติ กิจลือเกียรติ นำนักศึกษาไทยและต่างชาติ จำนวน 15 คนไปดูงานโรงเรียน 2 แห่ง คือ Mengshan Middle School และ Jinmeng Civilian School

Mengshan Middle School เป็นโรงเรียนรัฐบาล รับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-16 ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 2,000 คน นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนจากรัฐบาลทั้งหมด มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวอเมริกันทุกวันๆ ละ 40 นาที

Jinmeng Civilian School เป็นโรงเรียนเอกชนที่บริหารงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร รับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี หรือระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 350 คน นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือ ภาคเรียนละ 5,000 หยวน หรือประมาณ 25,000 บาท มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวจีนทุกวันๆ ละ 35 นาที ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนมีความแตกต่างกันคือ ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนจะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน และมีวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคือ วิชา Phonics และ วิชา Reading ส่วนครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลจะสอนโดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางในการสอนและไม่มีวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งได้มีโอกาสสัมผัสกับรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก คือ ซั่งไห่ แมคเลฟ (Shanghai Maglev Train) ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 501 กิโลเมตร/ชั่วโมงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในวิชา EDU 709 ผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ อาคารหอสมุดและห้องสัมมนาอาคาร 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (1) ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ (2) Software/ Application for Test Item Analysis ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ อาคารหอสมุดและห้องสัมมนาอาคาร 3 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวิทยากรรับเชิญ (1) อาจารย์นฤมล พฤกษ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ และหัวหน้าแผนกบริการ(2) ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต____________________________________


การปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทโครงการสควค.รุ่น 3 จัดโดย สสวท.

กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ 18 –วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยจาก Action Research วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาโครงการสควค. ให้กับนักศึกษารุ่น 2 และรุ่น 3 เรื่อง การเขียนบทความวิจัยจาก Action Research เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการเขียนบทความที่ถูกต้อง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้อง 3-612 วิทยากรโดย ผศ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้าร่วมฟังการอบรมด้วย____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานประชุมย่อยทางวิชาการครั้งที่ 1-2558
หัวข้อ การศืกษาด้านความปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานประชุมย่อยทางวิชาการ หัวข้อ การศืกษาด้านความปลอดภัย โดย วิทยากรรับเชิญ คุณรัตนาวดี เหมนิธิ Winther, Chairperson of AIP Foundation Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) และนักศึกษารหัส 2555-2558 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนื้____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาทุน สควค.เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหลักสูตร Super Premium ของ University of Minnesota โดย Professor Dr. Frey Finley ซึ่งจัดโดย สสวท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองและสนใจเข้าร่วมสมัครทุน Super Premium บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีการถาม-ตอบ และแจกของรางวัลโดย Professor Dr. Frey Finley____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัยทางวิสดอมทีวี

ดร พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุล เคดิช จากภาควิชาการบริหารการศึกษา เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง โลจิสติกส์การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางวิสดอมทีวี ช่วงอาร์เอสยูโซไซตี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558____________________________________


การปฐมนิเทศโดย สสวท. ก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาโครงการสควค.รุ่นที่ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

นักศึกษาโครงการ สควค.รุ่นที่1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและปฐมนิเทศก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สสวท. โดยมีเจ้าภาพร่วมคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงสังสรรค์ในหัวข้อ "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" และการเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ
     1. ความคาดหวังของการเป็นครูสควค. คุณลักษณะความเป็นครูที่ดี จิตสำนึกความเป็นครูที่ดี โดย สสวท.
     2.สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
     3.ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
     4.การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยคุรุสภา
     5. การบรรจุบัณฑิต สควค. โดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นอกจากนี้ยังมีพิธีครุสิทธิ์ โดยเป็นพิธีมอบความเป็นครูให้กับนักศึกษาในโครงการรุ่นที่1 ทุกคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดโครงการที่น่าประทับใจและอบอุ่นเป็นอย่างมาก____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์: กิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมาตรฐานวิชาชีพครู" ขึ้นที่อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง3-612 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ซึ่งเป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษา โดยวิทยากรคือ ผู้อำนวยการกรรณิการ์ บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งบรรยากาศของการอบรมมีการบรรยายควบคู่กับการทำกิจกรรม และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย ซึ่งกิจกรรมเป็นที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันโบว์ลิ่ง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ "Graduate Rangsit Games" ครั้งที่ 17 ขึ้น โดยมีการจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง ณ DHL Blu-o Rhythm & Bowl ชั้น5 เซ้าท์วิงส์ สยามพารากอน ซึ่งงานนี้ทางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันเพื่อเป็นการกระชับมิตรระหว่างนักศึกษาต่างหลักสูตร บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน งานนี้ทีมของหลักสูตรMA ไม่เน้นที่แต้มและของรางวัลแต่เน้นที่ลีลาและท่าทางสวยงาม____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา: กิจกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ดร พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาได้เรียนเชิญ พณ ท่าน Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อ วัฒนธรรมในการสื่อสารสองภาษา และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาถามคำถามต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดสัมมนานักศึกษารุ่นที่2 ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่2/2558 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ของจัดสัมมนา____________________________________


นักศึกษาภูฏานในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดยผู้อำนวยการหลักสูตร ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี และนักศึกษาภูฏานผู้รับทุนการศึกษา ตรองสา เพ็นล็อป ปีการศึกษา 2557-2558 ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครู อาจารย์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน โดยที่นักศึกษาได้ให้ความสนใจกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาที่ประเทศภูฏานต่อไป____________________________________


ทีม Land of Dragons คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโบว์ลิ่งระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาภูฏาน รวมจำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ภายใต้ชื่องาน “กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games ครั้งที่ 17” ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ DHL Blu-o Rhythm & Bowl ชั้น 5 เซ้าท์วิงส์ สยามพารากอน โดยงานนี้ทีม “Land of Dragons” ของนักศึกษาภูฏานในหลักสูตรฯ ผนึกพลังความสามัคคีจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม มาครองเป็นผลสำเร็จ สำหรับอีกหนึ่งทีมของนักศึกษาไทยในหลักสูตรฯ ชื่อทีม “3 แซ่บ” ก็ได้สร้างสีสันให้กับงานได้ไม่น้อย โดยเน้นที่ลีลาท่าทางสวยงามและแซ่บตามชื่อทีม ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างผู้ร่วมแข่งขันต่างหลักสูตร จึงทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

 


____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมงาน World-Class Schools Edu Fair 2015

คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เข้าร่วมงาน World-Class Schools Edu Fair 2015 ซึ่งจัดโดย วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 ณ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ สร้างสรรค์ความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานสากลและร่วมสร้างเครือข่ายการศึกษา อีกทั้งร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นงานประชุมวิชาการเรื่อง “Innovative Practices of World-Class Schools : Towards World-Class Citizens” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิริยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นงานนิทรรศการ “WCS Exhibition on 21st Century Education” โดยงานนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และประโยชน์ด้านการศึกษาในหลายมิติ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับผู้เข้าร่วมงานในระดับนานาชาติอีกด้วย____________________________________


งาน Open House 2015 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมทางวิชาการในโครงการรังสิตนิทรรศ 2558 หรือ Open House 2015 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” ที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นเมื่อวันที่ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน มาร่วมค้นหานวัตกรรมการศึกษาเพื่อก้าวสู่อาชีพที่อยู่ในความสนใจของตนเอง ซึ่งภายในซุ้มกิจกรรมวิชาการของคณะฯ จัดแสดงโปสเตอร์นวัตกรรมผลงานทางวิชาการของนักศึกษา มีการเล่มเกมส์ และตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดานักเรียนรวมไปถึงคุณครูมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต 2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต ที่ Forget-Me-Not Restaurant, Rama Gardens ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์ของหลักสูตรฯได้ร่วมแสดงความยินดีต่อ วรจักร มั่นคง สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ประทีป มะลิแก้ว ประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศ ของหลักสูตรการศึกษาระบบสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

คณะศึกษาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ให้แก่ บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 47 คน จาก หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ เดอะไฮอะเวย์ รีสอร์ทหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รายงานและรับทราบการดำเนินงานของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ประกอบไปด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และหลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมอภิปรายตัวบ่งชี้และ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2558-2559, ติดตามการใช้งบประมาณของหลักสูตรต่างๆ , ยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาและการทำการตลาดของแต่ละหลักสูตร และงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในปีการศึกษา 2559____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

Doctoral Colloquium 2-2015
หัวข้อ: “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา
วิทยากร: ดร พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.-30-12.30น. ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6
ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.73 ดีมาก____________________________________


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารดิจิทัล มีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการสังคมทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะฯ ประธานของการประชุม คือ ศ ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ (ผู้แทนของอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมช่วงเช้า คือ ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา คณบดีกิตติคุณ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และ H.E. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด ในแนวคิดแบบตะวันตกออกและ แบบตะวันตก การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักการศึกษาจากระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษา มี จำนวนงานวิจัยที่นำเสนอ รวม 18 ผลงาน ภายใต้หัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ (1)การพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (2) การพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ (3) ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิด และ(4) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด คณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดทำเอกสารนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ต่อผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 200 คน และมีผลการประเมินการประชุมเป็นที่น่าพอใจ____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา กิจกรรมภาษาอังกฤษ “สอนให้สนุก ให้อาหารเพื่อคิด” สำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดรังสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร. พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ และนักศึกษาปริญญาโท จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ “สอนให้สนุก ให้อาหารเพื่อคิด” สำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดรังสิต ในวันที่ 7.03.59 ทั้งครูและลูกศิษย์ตัวน้อยสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้โดยทั่วกัน____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 รศ ดร กาญจนา จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่นักศึกษารหัส 2558 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯดร.มานิต บุญประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้จากการอบรมนี้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้เมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินดีมาก (ค่ามัชฌิมเลขคณิต= 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.7____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โครงการสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด และคณาจารย์ในหลักสูตรฯ จัด “โครงการสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถรวบรวมความคิดเพื่อนำมาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และศึกษาวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษารุ่นพี่ รหัส 2557 ที่ได้ผ่านการนำเสนอเค้าโครงฯแล้ว มาสาธิตการนำเสนอเค้าโครงฯให้นักศึกษารุ่นปัจจุบันได้ดูเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ผลการประเมินโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าพอใจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.59____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
โครงการดูงานการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการดูงานการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาดูงาน นำโดยอาจารย์ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ, ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ และ ดร.ธนาวรรณ อัศวราชันย์ และ นักศึกษารุ่น 3 จำนวน 13 คน การศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากที่สุด มีการเยี่ยมชมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสาธิตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่ Korean Dongpae Junior High School, English Village School, Hangman Academy นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆและเรียนรู้วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตของชาวเกาหลี เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาถึงวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่ส่งผลต่อระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด____________________________________


หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ สควค. โดย ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-15.30 น. หลักสูตร ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ต้อนรับ ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า ที่ปรึกษา สสวท. นางวราภรณ์ ต.วัฒนผล รักษาการผอ.ฝ่าย พสวท. และ นางสาววิวาภร สุดแสวง นักวิชาการสสวท. ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ สควค.และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้รับทุนโครงการสควค. มีการให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสสวท. นอกจากนี้ ทีม สสวท. ได้มีการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาในโครงการทั้งรุ่น 2 และรุ่น 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครงการสควค.____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักธรรมะในการเรียนรู้ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ผศ.ดร.สมชนก ภู่อำไพ และดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด ได้พานักศึกษาในหลักสูตรฯเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักธรรมะในการเรียนรู้” โดยการเยี่ยมชมพุทธสถานและร่วมทำบุญ ฟังธรรมะ ที่วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งมีนักศึกษาภูฏานที่ศึกษาในหลักสูตรฯร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนต่างอิ่มบุญ อิ่มใจ แถมยังได้ข้อคิดจากการฟังธรรมะเพื่อนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสายอาชีพของตนอีกด้วย____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15-17 มีนาคม 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 โดย ดร พรรณรัตน์ เคดิช นำนักศึกษาจำนวน 23 คนไปศึกษาเยี่ยมชมแนวปฏิบัติที่ดีและได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EDU 610 การศึกษาเปรียบเทียบ และ EDU 663 สัมมนาการบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษาทื่ไปศึกษาเยี่ยมชมได้แก่ INSEAD University (มีหลักสูตร Global MBA ชั้นนำ จัดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดย Financial Times) และ Academies Australasia College (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) นอกจากนี้ ยังได้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้ง Sentosa และ Universal Studio นักศึกษาประเมินประสบการณ์เรียนรู้จากการศึกษาดูงานต่างประเทศครั้งนี้ ที่ระดับดีมาก____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดอนหวายและสวนแอร์กล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา นำโดย ดร พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ ได้พานักศึกษาในหลักสูตรฯเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดอนหวายและสวนแอร์กล้วยไม้” ที่จังหวัดนครปฐม โดยเยี่ยมชมตลาดและวัดของชุมชนวัฒนธรรมดอนหวาย เพื่อเข้าใจวิถีชีวิตไทยในอดีตที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน จากนั้นได้เยี่ยมชมสวนแอร์กล้วยไม้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนต่างสนุกสนานในการได้เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในบรรยากาศแบบชนบทของไทย____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ C ASEAN วันที่ 5 เมษายน 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ C ASEAN ในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดย ดร พรรณรัตน์ เคดิช นำนักศึกษาในหลักสูตรฯไปศึกษาเยี่ยมชม C ASEAN เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ วิถีของประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งผศ. ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ ซี อาเซียนได้ให้การต้อนรับและให้คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์ฯอย่างดียิ่ง นับเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ

____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
Doctoral Dissertation Workshop 3-2015
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

เวลา 9.-30-12.30น. การบรรยายหัวข้อ: “การทำงานวิจัยด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก” วิทยากร: ผศ ดร ศิตา เยี่ยมขันติถาวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.77 ดีมาก

เวลา 13.30-15.30น. การนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในหัวข้อที่เกี่ยวกับ (1 การศึกษาสุขภาพเชิงป้องกันในระดับโรงเรียน (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบงานทะเบียนในระดับอุดมศึกษา (3) การสังเกตการณ์ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และ (4) การเร่งความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.52 ดีมาก


____________________________________


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน ในวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559 และ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยกล่าวแนะนำโครงสร้างหลักสูตร และข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ คือ ผศ.ดร. สมชนก ภู่อำไพ และ รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ หลังจากงานปฐมนิเทศแล้ว รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ เริ่มการเรียนการสอนในวิชา EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559หลังจากงานปฐมนิเทศแล้ว ผศ.ดร. สมชนก ภู่อำไพ เริ่มการเรียนการสอนในวิชา EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ในเรื่องการดำเนินงานของหลักสูตร การบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าในปีการศึกษา 2559 และทบทวนประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ การศึกษาคือนวัตกรรม, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การดำเนินการโครงการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยไปสู่สาธารณะ, การพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพการศึกษา____________________________________


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุล เคดิช, ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์, รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ทำบุญคณะฯ และถวายสังฆทานเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี (2547-2559) ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วัดคลองบ้านใหม่ ปทุมธานี

คณะศึกษาศาสตร์ทำบุญคณะฯ และถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ 14 รูป เนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี (2547-2559) ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วัดคลองบ้านใหม่ ปทุมธานี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะฯและบุคลากร คณะฯขอขอบพระคุณคุณจินดา สุทธิคณะ ที่ได้กรุณาช่วยจัดอาหารและสังฆทานถวายแก่พระสงฆ์____________________________________


การประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันที่15-19 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการฯ 5 ชุด ได้ตรวจสอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบ และเอกสารประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ของ 5 หลักสูตร ซึ่งผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก____________________________________


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย),ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร), ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์) และ ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษารหัส 2556-2557 คือ นาวาอากาศโทธาตรี ขวัญสังข์ และ มัทนา ดวงกลาง ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วย

หลังจากจบงานปฐมนิเทศแล้ว นักศึกษาใหม่เริ่มเรียนวิชา EDU 709 ผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษา โมดูล 1____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18.09.59

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร. ธนาวรรณ อัศวราชันย์ และนักศึกษาปริญญาโท รหัส 2559 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติใน วันที่ 18 กันยายน 2559 นักศึกษาสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ในการเป็นเกษตรกรโดยทั่วกัน____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์​ ​​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต​ ​​ ​ปีการศึกษา​ ​2559

หลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในสองหัวข้อคือ​ ​(1)​ ​“การสืบค้นสารสนเทศด้านการศึกษา” โดย​ ​วิทยากร​ ​อาจารย์นฤมล​ ​พฤกษ์ศิลป์​ ​​ ​รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายสารสนเทศ​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันเสาร์ที่​ ​24​ ​กันยายน​ ​2559​ ​เวลา​ ​9.-30-12.30น.​ ​ณ​ ​ห้องอบรมสารสนเทศ​ ​อาคาร​ ​7​ ​ชั้น​ ​2 ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม:​ ​5.00​ ​​ ​ระดับดีมาก​ ​​ ​​ ​และ​ ​(2)​ ​หัวข้อ:​ ​​ ​“การอบรมการใช้นวัตกรรมทางด้านการศึกษา Socrates​ ​and​ ​Kahoot”​ ​โดย​ ​วิทยากร:​ ​อาจารย์ณัฐพัชร์​ ​หลวงพล​ ​​ ​วิทยากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่​ ​9​ ​ตุลาคม​ ​2559​ ​เวลา​ ​9.-00-12.00น.​ ​ณ​ ​ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้​ ​อาคาร​ ​7​ ​ชั้น​ ​1 ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม:​ ​4.25​ ​​ ​ระดับดี____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสองกิจกรรมในภาคการศึกษา 1-2559 ใน วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 9.-30-12.30 น และ 13:30-15:30 น ณ ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 กิจกรรมแรกคือ การประชุมย่อยทางวิชาการ 1-2559 หัวข้อ: “การศึกษาด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดยวิทยากร: ดร ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต มีผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.65 ระดับดีมาก และกิจกรรมที่สองคือ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 1-2559 ชึ่งนักศึกษาสามรายได้นำเสนอองค์ประกอบวิจัยในงานดุษฎีนิพนธ์ และได้มีการอภิปรายเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.05 ระดับดี____________________________________


ทีมวิจัยจากโคลัมเบียทีขเชอรส์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559

ทีมวิจัยจากโคลัมเบียทีขเชอรส์คอลเลจ โดยความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยได้มาเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ทีมวิจัยนำโดยโปรเฟสเซอร์ ดร มาจอรี ซีเกล ได้มาศึกษาการบริหารงานวิชาการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินการของหลักสูตรฯ การสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา และการสังเกตการณ์การฝึกสอนในโรงเรียนพี่เลี้ยงสี่โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การประชุมย่อยทางวิชาการ 2-2559 และ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 3-2559

หลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสองกิจกรรมในภาคการศึกษา 2-2559 ใน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.-30- 12.30 น และ 13:30-15:30 น ณ ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 กิจกรรมแรกคือ การประชุมย่อยทางวิชาการ 2-2559 หัวข้อ: “ประเด็นสำคัญในการใช้เทคโนโลยีการศึกษา” โดยวิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.63 ระดับดีมาก และกิจกรรมที่สองคือ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 3-2559 ชึ่งนักศึกษาสามรายได้นำเสนอองค์ประกอบวิจัยในงานดุษฎีนิพนธ์ และได้มีการอภิปรายเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.75 ระดับดีมาก____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตได้จัดการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ของนักศึกษา 4 ราย ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2559 คือ

วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2559
นาวาอากาศโทสุกฤษฏิ์ อัญบุตร ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดการความรู้ของสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
นายอานนท์ เอื้ออุมากุล ในหัวข้อ “การใช้วิธีการสอนแบบแนะแนวที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การใช้หัวข้อโมเมนตั้ม”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
นางสาวนภาพิไล ลัทธศักดิ์ศิริ ในหัวข้อ “การสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์ในภาคตะวันออก ประเทศไทย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
นางเอ็มอร ทองเหลือ ในหัวข้อ “การจัดการการเรียนรู้โดยจิตตปัญญาศึกษาในลักษณะของวิธีการสอนแบบศึกษาไตร่ตรองเพื่อสนับสนุนผลการเรียนรู้ในวิชาศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง: กรณีศึกษาของโรงเรียนผ่องสุวรรณสายไหม”____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ของนักศึกษา 4 ราย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ ห้องอาหาร การ์เด้นคอร์ท โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ผู้ประสบความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์คือ (1) นาวาอากาศโทสุกฤษฏิ์ อัญบุตร ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดการความรู้ของสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (2) นายอานนท์ เอื้ออุมากุล ในหัวข้อ “การใช้วิธีการสอนแบบแนะแนวที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การใช้หัวข้อโมเมนตั้ม” (3) นางสาวนภาพิไล ลัทธศักดิ์ศิริ ในหัวข้อ “การสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์ในภาคตะวันออก ประเทศไทย” และ (4) นางเอ็มอร ทองเหลือ ในหัวข้อ “การจัดการการเรียนรู้โดยจิตตปัญญาศึกษาในลักษณะของวิธีการสอนแบบศึกษาไตร่ตรองเพื่อสนับสนุนผลการเรียนรู้ในวิชาศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง: กรณีศึกษาของโรงเรียนผ่องสุวรรณสายไหม”

____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตงานช้อมพิธีรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิตศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559

คณาจารย์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตในงานช้อมพิธีรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิตศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ หอประชุม อาคารนันทนาการ____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณาจารย์ศึกษาศาสตร์อวยพรปีใหม่ 2560 ต่อท่านอธิการบดี

คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ต่อท่านอธิการบดี ดร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1-801 อาคาร 1 ชั้น 8
____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เลอวานาโฮเต็ล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รายงานและรับทราบการดำเนินงานของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ประกอบไปด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และหลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมอภิปรายตัวบ่งชี้และ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2560-2564, ติดตามการใช้งบประมาณของหลักสูตรต่างๆ , ยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาและการทำการตลาดของแต่ละหลักสูตร และงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในปีการศึกษา 2560____________________________________


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารดิจิทัล มีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการสังคมทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะฯ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมช่วงเช้า คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส วิทยาลัยเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษา การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการของนักวิจัยและนักการศึกษาจากระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษา มี จำนวนงานวิจัยที่นำเสนอ รวม 20 ผลงาน ภายใต้หัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ (1)การใช้เทคโนโลยีการศึกษา (2) แนวคิดใหม่เกื่ยวกับการเรียนการสอน (3) การบริหารการจัดการการเรียนรู้ และ (4) ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผู้เรียน คณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดทำเอกสารนำเสนอผลงานวิจัยและวารสาร RJES เผยแพร่ต่อผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 265 คน และมีผลการประเมินการประชุมเป็นที่น่าพอใจ
____________________________________