RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม 2558- 15 ตุลาคม 2558

รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคืออะไร
     รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคือความคิดริเริ่มของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โมเดลนี้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรมเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยมีหลักการดังนี้
     • ครูเก่งจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะที่ระดับ GPA ไม่น้อยกว่า 3.50
     • ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     • เข้าใจนวัตกรรม วิจัยการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
     • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับดีมาก
     • มีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตครูยุคใหม่
     หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนจบได้ภายใน 5 ปี จากระดับปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง ในสถานที่เรียน อาทิ ด้านชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะไปสู่ระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในเวลา 1 ปีครึ่ง ผู้เรียนสามารถมาเป็นครูสอนวิชาเฉพาะได้อย่างภาคภูมิ รับ 2 ปริญญาภายในเวลา 5 ปี ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์
   1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     - สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Master of Education in Bilingual Education)
     - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Master of Education in Curriculum and Instruction)
     - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Education Administration)
   2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
     - สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Master of Arts in Teaching Science)
   3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Program)

ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้อย่างไร
     • ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี [หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ หรือ ศิลปะ] และมี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ผู้เข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้รับทุนการศึกษาหรือไม่
     • ผู้สมัครที่มีผลการศึกษา GPA 3.00 ได้รับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผู้เข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้การสนับสนุนไปดูงานต่างประเทศหรือไม่
     • ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาได้การสนับสนุนไปดูงานต่างประเทศ

ระยะรับสมัคร :
     26 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2558
     ผู้สมัครโปรดกรอกใบสมัคร-ส้มภาษณ์ และ สแกนเพื่อส่งมาที่ <rujajinda@gmail.com>  or <natakan.k@rsu.ac.th>.

ลักษณะแผนการเรียนเป็นอย่างไร
     • นักศึกษาเรียนตามแผนของระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1-4 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีที่ 4
     • นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 จะเริ่มเรียนวิชาด้านการศึกษา 4 วิชาในระดับปริญญาโทในภาค 2 ของปีการศึกษา
     • วิชาด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทจะมี 8 วิชา (24 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) รวมหน่วยกิตของหลักสูตร 36 หน่วยกิต
     • ตารางเรียนในระดับปริญญาโทเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

ศึกษารายวิชาใน 3 ภาคการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปีที่ 1]
     - EDU 640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน
     - EDU 641 เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
     - EDU 657 การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษา
     - EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
   ภาคการศึกษาที่ 1 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปี 2]
     - EDU 606 การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี
     - EDU 607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา
     - EDU 608 ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียน
     - EDU 609 ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงาน
     - EDU 699 วิทยานิพนธ์ [3 หน่วยกิต]: นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปี 2]
     - EDU 610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ
     - EDU 699 วิทยานิพนธ์ [9 หน่วยกิต] นำเสนอวิทยานิพนธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1]
     - EDC 622 การจัดการการเรียนรู้
     - EDC 625 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
     - EDC 626 จิตวิทยาสำหรับครู
     - EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
   ภาคการศึกษาที่ 1 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2]
     - EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
     - EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
     - EDC 608 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
     - EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
     - EDC 699 วิทยานิพนธ์ [3 หน่วยกิต]: นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2]
     - EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา
     - EDC 699 วิทยานิพนธ์ [9 หน่วยกิต] นำเสนอวิทยานิพนธ์

สอบถามรายละเอียด
     • สามารถติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 1275, 1276
     • เว็บไซต์: http://www.rsu.ac.th/education
     • ผู้ประสานงานโครงการ คุณ ณัฐกานต์ เกาศล โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 1275, 1276

ดาวน์โหลด :
- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- แบบพิจารณาการรับสมัคร

____________________________________