RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>
งานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ (Full Paper)

สาขาวิชาการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 (2011)
     - Bilingual Curriculum Development and Implementation in Thailand: A Case Study of Satit Bilingual School of Rangsit University (Apiramon Ourairat)
     - การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (กาญจนา จันทร์ประเสริฐ)
     - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร)
     - การพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี (แสงวิไล จารุวาที)
     - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-Project (VIP) สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ )
     - การประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา (สุพินดา เลิศฤทธิ์)

ปีการศึกษา 2555 (2012)
     - Elementary School Teachers’ Professional Development in Collaborative Teaching: A Case Study of Soonthonvittaya School (Donrutai BoonPrasitt)
     - การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระบัว (กัตติกา ศรีมหาวโร)
     - การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวิภารัตน์ จังหวัดปทุมธานี (สันติ กิจลือเกียรติ)
     - การพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อลดจำนวนการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นิพนธ์ แก้วเกิด)
     - รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 (วิมล จันทร์แก้ว)

ปีการศึกษา 2556 (2013)
    - THE EFFECTS OF SUBTITLED ENGLISH CARTOON MOVIES ON IMPROVING READING COMPREHENSION OF CHINESE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS (GAO YANG CHEN)
    - การใช้เนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ธัชนันท์ ศตสุข)
    - EDUCATIONAL LOGISTICS AND ENTREPRENEURIAL SUCCESS IN HIGHER EDUCATION (Pannarat Wansavatkul Kadish)
    - การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช (สัญชัย พูลสุข)
    - การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (ศิริพันธ์ เกตุไชโย)
    - การศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี (ปัณณรัตน์ ป้องประภา)
    - การบูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ “ผังมโนทัศน์” ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จังหวัดกระบี่ (เจษฏาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์)
    - การเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านวังท่าดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (ปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี)
    - การพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีสะท้อนความคิดแบบผสมผสาน (ประภาพรรณ อิ่มกะดี)
    - ผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช: การศึกษาวิธีสอน (ปรีชา ศรีมุกข์)

ปีการศึกษา 2557 (2014)
    - รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง (ประสิทธ์ิ รัตนสุภา)
    - การประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ)
    - การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสาหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (สกุณา น้อยมณีวรรณ์)

  วิทยานิพนธ์
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
ปีการศึกษา 2554 (2011)
     - การพัฒนาเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยไทยมลายู ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกายูบอเกาะ สังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จังหวัดยะลา (นีโรฟาร์ วรากุลสลาม)


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา 2551 (2008)
     - การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนทวิภาษา : สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (กรุณา มีทรัพย์)
     - การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทวิภาษา : สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (ชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์)
     - การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทวิภาษา : สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (ภัทรา วิโรจน์ยะกูล)
     - ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน 5E ที่มีต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (มยุรฉัตร หมัดอาหลี)
     - ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (สำนวน คุณพล)


ปีการศึกษา 2554 (2011)
     - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุดเซิ้งข้าวปุ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จินดา ศรีดี)
     - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสอนแบบ4 MAT (ชญาภา  เหมือนสุวรรณ์ )
     - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสอนแบบซิปปา (บุญญาพร  หลังสันเทียะ)
     - การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเรื่องการประหยัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนมีส่วนร่วม (ปาริชาติ มันตะสูตร)
     - การศึกษาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (พิกุล  เพ็งโสภา)
     - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (สุปัญญา  โพธิ์หา)
     - การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (อริศรา  ใหม่จันทร์)
     - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง คนดีมีสัจจะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามทฤษฎีพหุปัญญา (อุไร  บัวภาเรือง)
     - Evaluation of the New Bhutanese English Curriculum for Grade 10 Using CIPP Model (Choki  Beda)
     - School Factors Related to Reading Motivation in Lower Secondary Schools in Haa Distract, Bhutan  (Namgay  Dukpa)

ปีการศึกษา 2555 (2012)
     - การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง จังหวัดเพชรบูรณ์ (สมาพร อยู่สุขดี)
     - การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นในการกำจัดศัตรูพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นายกรกฤต  ศรีไทย)
     - The Effects of the  Project-Based Learning on Learning Achievement and Interest in Reading English Short Story Grade Eight Students at Pelrithang Middle Secondary School, Sarpang District, Bhutan (Tenzin Choden)
     - The Learning Achievement in English Vocabulary of the Pre-Primary Pupils Using Presentational Multimedia at Dechencholing Middle Secondary School in Thimphu, Bhutan (Bal Bahadur Powrel)
     - The Learning Achievement in Mathematics on Fractions Using Multimedia Technology of the Eighth Grade Students at Sarpang Lower Secondary School, Sarpang, Bhutan (Gopal  Thapa)
     - The Effect of Inquiry Method on Learning Achievement in Chemistry of the Tenth Grade Students at Damphu Higher Secondary School, Tsirang District, Bhutan (Karma Dupchu)
     - Factors  Affecting  the Learning History of Grade Ten Students in School in Paro District, Bhutan (Tandin)
     - A Case Study of the Effects of Using Multimedia Technology on the Sixth Grade Visually Impaired Students’ Learning in Science Subject at the National Institute for the Visually Impaired, Trashigang, Bhutan (Wangchuk)
     - An Analytical Study of the Implementation of Gross National Happiness Values in Primary Schools in Santse District, Bhutan (Babita Bhujel)
     - The Effect of Using Multimedia  Technology on Grade VI Students’ Learning in Science on Living and Growing  at Doteng Lower Secondary School, Paro District, Bhutan (Lhamo Dukpa)
     - Evaluation of rofessionalTraining of Master Teachers under Beacon Project in Paro, Bhutan (Sushma Dahal)
     - The Effects of  Integration of Multimedia Technology in Social Studies  on Learning  Achievement of Sixth Grade Students at Khasadrapchu Middle Secondary School, Thimphu Bhutan (Tshering Dekar)

ปีการศึกษา 2556 (2013)
     - การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ (อารีย์ อาดำ)
     - การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่ วิชาสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร (ปารวี อารียะ)
     - การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิด (พัฒนะ แสงทอง)
     - การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม (ศุภวรรณ เทวกุล)
     - การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(สมลักษณ์ ศรีรัตน์)
     - การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่องความรู้พื้นฐานกีฬายูโด วิชายูโด ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต (วิรัลพัชร วงศ์ษา)
     - การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมัลติมีเดียอีบุ๊คร่วมกับการใช้แอพพลิเคชันแผนผังความคิด เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (สายชล ปัญญามี)
     - การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมัลติมีเดียอีบุ๊คร่วมกับการใช้แอพพลิเคชันแผนผังความคิด เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (อัจฉราณี อัจฉริยศิลป์)
     - การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้ (ศุภวรรณ บุญเจริญ)
     - การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้ (จิราพร ใจศิริ)
     - การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังท่าดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 (บานชื่น พุ่มชะเอม)
     - การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบโดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ชุลีภรณ์ ดีเมือง)
     - การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร (ทำเนียบ เพียงตา)
     - การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพ (จินมณี เทพศิลป์)
     - Effects of Instruction using Polya’s Problem-Solving Model on Mathematical Academic Achievement and Analyzing Ability of the Fourth Grade Students, Bhutan (Yeshi Dema)
     - Effects of 5E Learning Cycle Model on Grade Eighth Students’ Learning Achievement and Chemical Communication Ability, Bhutan (Ugyen Namgay)
     - Effects of Brain-Based Learning on Physics Academic Achievement and Learning Atmosphere of the Night Grade Students, Bhutan (Yangzom)
     - Effects of Instructional using The 4MAT System on Chemistry Academic Achievement and Reasoning Ability of the Tenth Grade Students, Bhutan (Prem Kumar Ghalley)
     - A Study of Reading Comprehension Ability in Dzongkha of the Tenth Grade Students through Reciprocal Teaching Method, Bhutan (Yeshey Nidup)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา 2551 (2008)
     - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 (ใยจิตร ปุอุบล)
     - พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1 (กนกวรรณ กิตติผดุงชัย)
     - ความพึงพอใจของนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต1 (ณิชากร มะลิรักษ์)
     - การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ (ศิริรัตน์ ฉวยฉาบ)
     - ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี (อุไรรัตน์ ไชยนุวัติ)

ปีการศึกษา 2552 (2009)      - แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (พนิตศรณ์ อมรธรรมโชติ)


ปีการศึกษา 2553(2010)
     - ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2 (เจ้าอธิการ พิชิตศักดิ์ จีบสันเทียะ)
     - การบริหารจัดการทุนสงเคราะห์นักเรียนของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี(พระครูกิตติสุตาภิราม(สมศักดิ์ผ่องแผ้ว))
     - ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง สังกัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (สุภารัตน์  รอบคอบ)
     - ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานการศึกษา ชลบุรี เขต 3 จังหวัดชลบุรี (อิสราภรณ์ เนื่องภิรมย์)

ปีการศึกษา 2554(2011)
     - การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี (ดุริยา สมิติษเฐียร)


ปีการศึกษา 2555(2012)
     - บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 (อัมพร  จันทรางกูล)
     - การศึกษาพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา (เสาวลักษณ์     วีระพันธ์)
     - ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (ณัฐธิดา    ปานโยมา)
     - ความต้องการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเอกชนสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (นารีรัตน์   หิ่งห้อยทอง)
     - บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามทรรศนะของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (รชฏ   แก้วเกิด)
     - บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู (วนิดา     บุญกว้าง)
     - พฤติกรรมภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วันวิสาข์   พันธ์อาทิตย์)
     - ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (วิไลลักษณ์    ปานอินทร์)
     - ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี (สถาพร    ทองน้อย)
     - สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี (สุมิตรา    ด้วงหิรัญ)