หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตก่อตั้งขึ้นโดยดำริของท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ในชื่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลน เพื่อที่จะออกมารับใช้สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป จึงจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตวิศวกร ซึ่งนับว่ายังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีการรวมสามคณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะเทคโน โลยีชีวภาพ เป็นกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (กวท.) โดยมีนโยบายที่จะให้ กวท. รับผิดชอบการจัดการการเรียนการสอน ทั้งกลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน และเทคโนโลยีแก่นักศึกษาทุกคณะที่จะลงเรียนวิชาเหล่านี้  ซึ่งประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ละเด่นชัดขึ้น เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้แยกกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสามคณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีชีวภาพ และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2545 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ถูก ยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ภาควิชา และ 3 ศูนย์บริการ และในปี 2548 ได้รวมภาควิชาที่ใกล้เคียงกัน เข้าด้วยกัน เหลือเป็น 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยได้ปรับโครงสร้าง การบริหารใหม่ เพื่อทำให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แยกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ออกเป็นภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีภาควิชาเพิ่มเป็น 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม และ 2 ศูนย์บริการ คือ ศูนย์บริการยานยนต์ และศูนย์บริการวิศวกรรม

เดือนสิงหาคม 2557 วิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 10 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส่วนของศูนย์บริการวิชาการ มีจำนวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการวิศวกรรม ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีระบบรางเป็นหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานสำหรับ รองรับเทคโนโลยีการขนส่งระบบรางในอนาคต

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานสำหรับรองรับเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีการเจริญเติบโตในระบบการขนส่งทางอากาศทั้งภาย ในประเทศและนอกประเทศ

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
 10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
 11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง


วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-791-6000 ต่อ 3221, 3223, 3229
โทรสาร. 02-791-6000 ต่อ 3230 หรือ 02-5339472