หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตก่อตั้งขึ้นโดยดำริของท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ในชื่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลน เพื่อที่จะออกมารับใช้สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป จึงจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตวิศวกร ซึ่งนับว่ายังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีการรวมสามคณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะเทคโน โลยีชีวภาพ เป็นกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (กวท.) โดยมีนโยบายที่จะให้ กวท. รับผิดชอบการจัดการการเรียนการสอน ทั้งกลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน และเทคโนโลยีแก่นักศึกษาทุกคณะที่จะลงเรียนวิชาเหล่านี้  ซึ่งประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ละเด่นชัดขึ้น เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้แยกกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสามคณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีชีวภาพ และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2545 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ถูก ยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ภาควิชา และ 3 ศูนย์บริการ และในปี 2548 ได้รวมภาควิชาที่ใกล้เคียงกัน เข้าด้วยกัน เหลือเป็น 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยได้ปรับโครงสร้าง การบริหารใหม่ เพื่อทำให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แยกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ออกเป็นภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีภาควิชาเพิ่มเป็น 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม และ 2 ศูนย์บริการ คือ ศูนย์บริการยานยนต์ และศูนย์บริการวิศวกรรม

เดือนสิงหาคม 2557 วิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 10 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส่วนของศูนย์บริการวิชาการ มีจำนวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการวิศวกรรม ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีระบบรางเป็นหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานสำหรับ รองรับเทคโนโลยีการขนส่งระบบรางในอนาคต

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานสำหรับรองรับเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีการเจริญเติบโตในระบบการขนส่งทางอากาศทั้งภาย ในประเทศและนอกประเทศ+ วิศวกรรมเครื่องกล
+ วิศวกรรมยานยนต์
+ วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
+ วิศวกรรมอุตสาหการ
+ วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
+ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
+ วิศวกรรมเคมี
+ วิศวกรรมโยธา
+ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม
+ สาขาเทคโนโลยีระบบราง


วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-791-6000 ต่อ 3221, 3223, 3229
โทรสาร. 02-791-6000 ต่อ 3230 หรือ 02-5339472