หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
Aircraft Maintenance
ชื่อปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต (ซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (ซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology (Aircraft Maintenance)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ทล.บ. (ซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Tech. (Aircraft Maintenance)


ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน สามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยานโดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Aircraft Structure) และเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Powerplant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบต่างๆที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบต่างๆทั้งในเครื่องบินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางช่างที่พอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
3) วิชาชีพบังคับ 61 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าโดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเพราะความผิดทางวินัย
 4. มีสุขภาพแข็งแรงสายตาไม่บอดสีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน
 3. พนักงานวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 4. พนักงานวางแผนการบิน
 5. พนักงานอำนวยการบิน
แผนการศึกษาสาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
GEN 102 Mathematics for Technical Application 3(3-0-6)
CHM 127 Fundamental Chemistry for Technical Application 3(2-3-6)
AMT 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
PHY 137 Fundamental Physics 3(2-3-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
AMT 112 Aviation Technical EnglishII 3(3-0-6)
SOC 112 Psychology in Everyday Life 3(3-0-6)
AMT 101 Aircraft Blueprint and Technical Drawing 3(2-3-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
HUM 107 Ethics 3(3-0-6)
Total 16 Credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
AMT 201 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AMT 202 Fundamental of Aircraft Maintenance Workshop Practices 2(0-6-4)
AMT 203 Fundamentals of Electricity 3(2-3-6)
AMT 204 Aircraft Materials and Hardwares 3(2-3-6)
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AMT 205 Aircraft Metallic Structures and Strength 3(2-3-6)
AMT 206 General Aviation Aircraft Electrical Systems 3(2-3-6)
AMT 207 Repair Station Operations and Ground Safety 2(1-3-4)
AMT 208 Aircraft Avionics and Instrument Systems 3(2-3-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 14 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 203 English for Professional Presentation 3(3-0-6)
AMT 301 Aircraft Propeller 3(2-3-6)
AMT 302 Aircraft Reciprocating Powerplants and Systems 3(2-3-6)
AMT 303 Aircraft Fuel and Lubrications Systems 3(2-3-6)
ECO 109 Introduction to Economics 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 339 Basic Technical Writing 3(2-2-5)
AMT 304 Aircraft Hydraulic Systems 3(2-3-6)
AMT 305 Aircraft Gas Turbine Powerplants and Systems 3(2-3-6)
AMT 306 Powerplant Line Maintenance 3(2-3-6)
AMT 307 Air Transportation Systems and Management 3(3-0-6)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
AMT 401 Human Factorin Aviation Maintenance 2(2-0-4)
AMT 402 Transport Category Aircraft Systems 3(3-0-6)
AMT 403 Transport Category Aircraft Electrical and Instrument Systems 3(3-0-6)
AMT 404 Aircraft Composites Structures 3(2-3-6)
AMT 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AMT 495 Cooperative Education for Aircraft Maintenance Technology 6(0-35-18)
Total 6 Credits