หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
Automotive and Motorsport Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Automotive and Motorsport Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Automotive and Motorsport Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

ประเทศไทยได้กลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้อย่างเด่นชัด ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากได้เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความต้องการวิศวกรในสาขานี้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีต่างๆหลายแขนง เช่น โลหะวิทยา เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ฯลฯ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จึงต้องอาศัยวิศวกรยานยนต์ที่มีทักษะความรู้ทั้งทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ ดังนั้นวิศวกรยานยนต์จึงต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของเครื่องจักรการผลิตและการทำงานของระบบยานยนต์ต่างๆ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงทักษะการบริหารจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรยานยนต์จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้ ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและเครื่องจักร รวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตต่อไป

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาขาวิชาดังกล่าวที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างทั้งรายได้และแหล่งงานของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตขึ้น เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในแขนงนี้สืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตเป็นอย่างดี และและสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิตมาประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตที่มีความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความใฝ่รู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาขั้นสูงต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
   กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
   กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
   กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
   กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. วิศวกรเครื่องกล
 2. วิศวกรยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
 3. วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
 4. วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์
 5. เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการศูนย์บริการยานยนต์

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
1) แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics 1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 14 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
MEN 241 Thermodynamics 3(3-0-6)
IEN 364 Engineering Materials 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
MEN 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 301 Automotive Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
AEN 304 Automotive Parts Manufacturing Processes 3(3-0-6)
AEN 310 Mechanism and Dynamic of Engine 3(3-0-6)
AEN 409 Modern Automotive Control System 3(3-0-6)
MEN 344 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
AEN 305 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 302 Automotive Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
AEN 425 Modern Automotive Engineering 3(3-0-6)
AEN 442 Refrigeration and Air Condition in Building and Automotive 3(3-0-6)
MEN 331 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
MEN 353 Fluid Machinery for Fire Protection System 3(3-0-6)
AEN xxx AEN Elective 3(3-0-6)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
AEN 490 Mechanical Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 314 Computer Aided Automotive Engineering Design 3(2-3-6)
AEN 421 Design of Automotive Parts 3(3-0-6)
MEN 455 Energy Management and Design Thermal Systems 3(3-0-6)
MEN 473 Power Plant Engineering 3(3-0-6)
AEN 491 Automotive and Motorsport Engineering Project I 1(0-3-2)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN xxx AEN Elective 3(3-0-6)
AEN xxx AEN Elective 3(3-0-6)
AEN xxx AEN Elective 3(3-0-6)
AEN 492 Automotive and Motorsport Engineering Project II 2(0-6-4)
Total 11 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics 1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 14 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
MEN 241 Thermodynamics 3(3-0-6)
IEN 364 Engineering Materials 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
MEN 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 301 Automotive Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
AEN 304 Automotive Parts Manufacturing Processes 3(3-0-6)
AEN 310 Mechanism and Dynamic of Engine 3(3-0-6)
AEN 409 Modern Automotive Control System 3(3-0-6)
MEN 344 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 302 Automotive Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
AEN 425 Modern Automotive Engineering 3(3-0-6)
AEN 442 Refrigeration and Air Condition in Building and Automotive 3(3-0-6)
MEN 331 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
MEN 353 Fluid Machinery for Fire Protection System 3(3-0-6)
AEN xxx AEN Elective 3(3-0-6)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
AEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 314 Computer Aided Automotive Engineering Design 3(2-3-6)
AEN 421 Design of Automotive Parts 3(3-0-6)
MEN 455 Energy Management and Design Thermal Systems 3(3-0-6)
MEN 473 Power Plant Engineering 3(3-0-6)
AEN xxx Automotive and Motorsport Engineering Project I 1(0-3-2)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 495 Cooperative Project for Automotive and Motorsport Engineering 3(0-9-5)
AEN 496 Cooperative Education for Automotive and Motorsport Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits