หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Automotive Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Automotive Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

ประเทศไทยได้กลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้อย่างเด่นชัด ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากได้เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความต้องการวิศวกรในสาขานี้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีต่างๆหลายแขนง เช่น โลหะวิทยา เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ฯลฯ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จึงต้องอาศัยวิศวกรยานยนต์ที่มีทักษะความรู้ทั้งทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ ดังนั้นวิศวกรยานยนต์จึงต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของเครื่องจักรการผลิตและการทำงานของระบบยานยนต์ต่างๆ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงทักษะการบริหารจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรยานยนต์จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้ ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและเครื่องจักร รวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตต่อไป

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาขาวิชาดังกล่าวที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างทั้งรายได้และแหล่งงานของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ขึ้น เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในแขนงนี้สืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี และและสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิตมาประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่มีความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความใฝ่รู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาขั้นสูงต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 35 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 14 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 76 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 25 หน่วยกิต
   3) กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
 2. วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
 3. วิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทประกันภัยรถยนต์
 4. เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการศูนย์บริการยานยนต์

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
1) แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ENE 100 Energy for life 3(3-0-6)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
AEN 310 Thermodynamics 3(3-0-6)
MEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
AEN 202 Automotive Engineering Lab. I 1(0-3-2)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for Engineers 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing for Engineers 3(2-2-5)
EEN 284 Fundamental Electrical Engineering 3(2-2-5)
MEN 231 Computer Aided Drawing 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 302 Automotive Engineering Lab. II 1(0-3-2)
MEN 310 Mechanics of Machinery 3(3-0-6)
AEN 306 Design of Mechanical Elements 3(3-0-6)
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
AEN 305 Basic Automotive Systems 3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx AEN Elective 3(x-x-x)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 314 Computer Aided Automotive Engineering Design 3(2-3-6)
MEN 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
AEN 304 Automotive Parts Manufacturing Processes 3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx AEN Elective 3(x-x-x)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx AEN Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
AEN 490 Mechanical Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 434 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
AEN 409 Automotive Control System 3(3-0-6)
AEN 402 Automotive Engineering Lab. III 1(0-3-2)
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
AEN 491 Automotive Engineering Project I 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 403 Mechanics of Vehicles 3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx AEN Elective 3(x-x-x)
AEN 492 Automotive Engineering Project II 2(0-6-3)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 11 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ENE 100 Energy for life 3(3-0-6)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
AEN 310 Thermodynamics 3(3-0-6)
MEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
AEN 202 Automotive Engineering Lab. I 1(0-3-2)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for Engineers 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing for Engineers 3(2-2-5)
EEN 284 Fundamental Electrical Engineering 3(2-2-5)
MEN 231 Computer Aided Drawing 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 302 Automotive Engineering Lab. II 1(0-3-2)
MEN 310 Mechanics of Machinery 3(3-0-6)
AEN 306 Design of Mechanical Elements 3(3-0-6)
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
AEN 305 Basic Automotive Systems 3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx AEN Elective 3(x-x-x)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 314 Computer Aided Automotive Engineering Design 3(2-3-6)
MEN 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
AEN 304 Automotive Parts Manufacturing Processes 3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx AEN Elective 3(x-x-x)
Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
XXX xxx Free Elective
XXX xxx Free Elective
Total 6 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
AEN 403 Mechanics of Vehicles 3(3-0-6)
MEN 434 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
AEN 409 Automotive Control System 3(3-0-6)
AEN 402 Automotive Engineering Lab. III 1(0-3-2)
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 495 Cooperative Project for Automotive Engineering 3(0-9-5)
AEN 496 Cooperative Education for Automotive Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits