หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
Aviation Maintenance Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Aviation Maintenance Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Aviation Maintenance Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นหลักสูตรเพื่อให้วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน โดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Airframe) และ เครื่องยนต์ต้นกำลัง (Powerplant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และในระบบต่างๆที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบต่างๆทั้งในเครื่องบินพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรแรกและเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ผสมผสานการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันเทคโนโลยีการบินมาเลเซียน (Malaysian Institute of Aviation Technology) ซึ่งเป็นสถาบันการบินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO-International Civil Aviation Organization) กรมการบินพลเรือน ประเทศมาเลเซีย และศูนย์ฝึกช่างอากาศยาน HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited) Xiamen Technical Training Center ประเทศจีน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ที่พอเพียงและสามารถนำประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
   กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
   กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
   กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
   กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 35 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 22 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 58 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 46 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหา วิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเพราะความผิดทางวินัย
 4. มีสุขภาพแข็งแรง สายตาไม่บอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. วิศวกรและช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
 2. วิศวกรในสายงานการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอากาศยานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 3. วิศวกรและช่างอากาศยานในโรงงานสร้างและประกอบอากาศยานภายในและต่างประเทศ
 4. วิศวกรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอากาศยาน
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
AME 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 112 Aviation Technical English II 3(3-0-6)
AME 201 Thermofluids 3(3-0-6)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
Total 16 Credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
ENG 203 English for Professional Presentation 3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 202 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AME 204 Aircraft Electrical System I 3(3-0-6)
AME 302 Aircraft Structures and Strength 3(3-0-6)
AME 304 Aircraft Maintenance Practices 3(1-6-5)
ENG 339 Basic Technical Writing 3(2-2-5)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
AME 301 Aircraft Electrical System II 3(3-0-6)
AME 305 Aircraft Materials and Hardwares 3(3-0-6)
AME 306 Aircraft Instrument, Communication and Navigation Aid System 3(1-6-5)
AME 309 Human Factors in Aviation Industries 3(3-0-6)
AME 401 Aircraft Reciprocating Engine 3(3-0-6)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 308 Aircraft Propeller 3(3-0-6)
AME 310 Aviation Legislation 3(3-0-6)
AME 404 Aircraft Hydraulic System 3(2-3-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
AME 490 Aircraft Maintenance Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AME 405 Jet Engine 3(2-3-6)
AME 406 Transport Category Aircraft Systems 3(3-0-6)
AME 491 Aircraft Maintenance Engineering Project I 1(0-3-2)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 492 Aircraft Maintenance Engineering Project II 2(0-6-3)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
Total 14 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
AME 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 112 Aviation Technical English II 3(3-0-6)
AME 201 Thermofluids 3(3-0-6)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
Total 16 Credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
ENG 203 English for Professional Presentation 3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 202 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AME 204 Aircraft Electrical System I 3(3-0-6)
AME 302 Aircraft Structures and Strength 3(3-0-6)
AME 304 Aircraft Maintenance Practices 3(1-6-5)
AME 305 Aircraft Materials and Hardware 3(1-6-5)
ENG 339 Basic Technical Writing 3(2-2-5)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AME 301 Aircraft Electrical System II 3(3-0-6)
AME 306 Aircraft Instrument, Communication and Navigation Aid System 3(1-6-5)
AME 308 Aircraft Propeller 3(3-0-6)
AME 309 Human Factors in Aviation Industries 3(3-0-6)
AME 310 Aviation Legislation 3(3-0-6)
AME 401 Aircraft Reciprocating Engine 3(3-0-6)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 404 Aircraft Hydraulic System 3(2-3-6)
AME 405 Jet Engine 3(2-3-6)
AME 406 Transport Category Aircraft Systems 3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AME 495 Cooperative Project for Aircraft Maintenance Engineering 3(0-9-5)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 496 Cooperative Education for Aircraft Maintenance Engineering 6(0-35-18)
Total 6 Credits