หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
Aviation Maintenance Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Aviation Maintenance Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Aviation Maintenance Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นหลักสูตรเพื่อให้วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน โดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Airframe) และ เครื่องยนต์ต้นกำลัง (Powerplant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบต่างๆที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบต่างๆทั้งในเครื่องบินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรแรกและเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ผสมผสานการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันเทคโนโลยีการบินมาเลเซียน (Malaysian Institute of Aviation Technology) ซึ่งเป็นสถาบันการบินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO-International Civil Aviation Organization) และกรมการบินพลเรือนประเทศมาเลเซีย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินในประเทศและต่างประเทศ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ที่พอเพียงและสามารถนำประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 42 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 66 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 54 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหา วิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเพราะความผิดทางวินัย
  4. มีสุขภาพแข็งแรง สายตาไม่บอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. วิศวกรการซ่อมบำรุงอากาศยานในทุกสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. วิศวกรในอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
AME 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
AME 112 Aviation Technical English II 3(3-0-6)
AME 201 Thermofluids 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
Total 3 Credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 202 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AME 203 Aircraft Blueprint and Technical Drawing 3(2-3-6)
AME 204 Aircraft Electrical System I 3(3-0-6)
AME 302 Aircraft Structures and Strength 3(3-0-6)
AME 303 Aircraft Welding 1(1-0-2)
AME 304 Aircraft Maintenance Practices 3(1-6-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 6 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
AME 301 Aircraft Electrical System II 3(3-0-6)
AME 305 Aircraft Materials and Hardwares 3(3-0-6)
AME 306 Aircraft Instrument, Communication and Navigation Aid System 3(1-6-5)
AME 307 Ground Safety 1(1-0-2)
AME 401 Aircraft Reciprocating Engine 3(3-0-6)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 308 Engineering Economics 2(2-0-4)
AME 402 Aircraft Fuel System 3(3-0-6)
AME 403 Aircraft Lubrication System 2(2-0-4)
AME 404 Aircraft Hydraulic System 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(x-x-x)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
AME 490 Aircraft Maintenance Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
AME 405 Jet Engine 3(3-0-6)
AME 406 Aircraft Engine Maintenance 3(1-6-5)
AME 407 Aircraft Maintenance Management 2(2-0-4)
AME 408 Aircraft Utilities 2(2-0-4)
AME 409 Aircraft Weight and Balance 1(1-0-2)
AME 491 Aircraft Maintenance Engineering Project I 1(0-3-2)
Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
AME 492 Aircraft Maintenance Engineering Project II 2(0-6-3)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 20 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
AME 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
AME 112 Aviation Technical English II 3(3-0-6)
AME 201 Thermofluids 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
Total 3 Credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 202 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AME 203 Aircraft Blueprint and Technical Drawing 3(2-3-6)
AME 204 Aircraft Electrical System I 3(3-0-6)
AME 302 Aircraft Structures and Strength 3(3-0-6)
AME 303 Aircraft Welding 1(1-0-2)
AME 304 Aircraft Maintenance Practices 3(1-6-5)
AME 307 Ground Safety 1(1-0-2)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 6 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
AME 301 Aircraft Electrical System II 3(3-0-6)
AME 305 Aircraft Materials and Hardwares 3(3-0-6)
AME 306 Aircraft Instrument, Communication and Navigation Aid System 3(1-6-5)
AME 308 Engineering Economics 2(2-0-4)
AME 401 Aircraft Reciprocating Engine 3(3-0-6)
AME 402 Aircraft Fuel System 3(3-0-6)
AME 409 Aircraft Weight and Balance 1(1-0-2)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 403 Aircraft Lubrication System 2(2-0-4)
AME 404 Aircraft Hydraulic System 3(3-0-6)
AME 405 Jet Engine 3(3-0-6)
AME 406 Aircraft Engine Maintenance 3(1-6-5)
AME 407 Aircraft Maintenance Management 2(2-0-4)
AME 408 Aircraft Utilities 2(2-0-4)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
AME 496 Cooperative Education for Aircraft Maintenance Engineering 6(0-35-18)
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
AME 495 Cooperative Project for Aircraft Maintenance Engineering 3(0-9-5)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
AME xxx AME Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 18 Credits