หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Chemical Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

วิศวกรรมเคมี เป็นสาขาวิชาชีพที่ทำหน้าที่วางแผนออกแบบสร้าง และควบคุมการดำเนินกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญก้าวหน้า และตามพัฒนาการของเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม วิชาเฉพาะพื้นฐาน เน้นการศึกษาแบบ Active Learning ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ รู้จักการทำงานร่วมกัน พัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตดังต่อไปนี้

  1. รอบรู้เรื่องงาน หมายถึง บัณฑิตสามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี และเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมีได้อย่างดี เหมาะสมและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รู้จักการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  2. รอบรู้เรื่องคน หมายถึง บัณฑิตสามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผู้อื่นได้ รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน มีภาวะผู้นำหรือผู้ตามตามแต่โอกาส สามารถแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้ มีสังคม เข้าใจและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ
  3. รอบรู้เรื่องชีวิต หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น มีวินัย มีความอดทน มีการบริหารจัดการตนเอง รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย สามารถใช้ชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
     กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
     กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
   กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
   กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
   กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
   กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Courses) 95 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
     1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต
     2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 65 หน่วยกิต
     1) กลุ่มวิชาบังคับ 56 หน่วยกิต
     2) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. วิศวกรเคมีและวิศวกรกระบวนการ
  2. วิศวกรควบคุมและบำรุงดูแลรักษาระบบปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
  3. วิศวกรวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
CHE 125 Organic Chemistry for Chemical Engineering 3(2-3-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 203 Principles of Chemical Engineering Calculation 3(3-0-6)
CHE 232 Physical Chemistry for Chemical Engineers 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
EEN 284 Fundamental of Electrical Engineering 3(2-2-5)
CHE 233 Applied Mathematics in Chemical Engineering 3(3-0-6)
CHE 310 Fluid Flow Operations 3(3-0-6)
CHE 321 Chemical Engineering Thermodynamics I 3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 303 Chemical Engineering Economics 3(3-0-6)
CHE 304 Chemical Engineering Processes 2(2-0-6)
CHE 311 Heat Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 312 Chemical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
CHE 315 Pollution Control and Waste Treatment 3(3-0-6)
CHE 322 Chemical Engineering Thermodynamics II 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 313 Mass Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 331 Process Control Instrumentation 3(3-0-6)
CHE 361 Engineering Materials Science 3(3-0-6)
CHE 423 Chemical Reaction Engineering 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHE 490 Chemical Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 414 Chemical Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
CHE 432 Process Dynamics and Control 3(3-0-6)
CHE 441 Chemical Engineering Plant Design 3(3-0-6)
CHE 443 Chemical Engineering Safety 3(3-0-6)
CHE 491 Chemical Engineering Project I 1(0-3-2)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 492 Chemical Engineering Project II 2(0-6-2)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
Total 8 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
CHE 125 Organic Chemistry for Chemical Engineering 3(2-3-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 203 Principles of Chemical Engineering Calculation 3(3-0-6)
CHE 232 Physical Chemistry for Chemical Engineers 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
EEN 284 Fundamental of Electrical Engineering 3(2-2-5)
CHE 233 Applied Mathematics in Chemical Engineering 3(3-0-6)
CHE 310 Fluid Flow Operations 3(3-0-6)
CHE 321 Chemical Engineering Thermodynamics I 3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 303 Chemical Engineering Economics 3(3-0-6)
CHE 304 Chemical Engineering Processes 2(2-0-6)
CHE 311 Heat Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 312 Chemical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
CHE 315 Pollution Control and Waste Treatment 3(3-0-6)
CHE 322 Chemical Engineering Thermodynamics II 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 313 Mass Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 331 Process Control Instrumentation 3(3-0-6)
CHE 361 Engineering Materials Science 3(3-0-6)
CHE 423 Chemical Reaction Engineering 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHE 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 414 Chemical Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
CHE 432 Process Dynamics and Control 3(3-0-6)
CHE 441 Chemical Engineering Plant Design 3(3-0-6)
CHE 443 Chemical Engineering Safety 3(3-0-6)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 495 Cooperative Project in Chemical Engineering 3(0-9-5)
CHE 496 Cooperative Education in Chemical Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits