หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Chemical Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

วิศวกรรมเคมี เป็นสาขาวิชาชีพที่ทำหน้าที่วางแผนออกแบบสร้าง และควบคุมการดำเนินกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญก้าวหน้า และตามพัฒนาการของเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ขอเสนอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม วิชาเฉพาะพื้นฐาน เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ รู้จักการทำงานร่วมกัน พัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตดังต่อไปนี้

  1. รอบรู้เรื่องงาน หมายถึง บัณฑิตสามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาของตนไปใช้และไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดีและได้อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ในงานที่ทำ มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รู้จักการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  2. รอบรู้เรื่องคน หมายถึง บัณฑิตสามารถทำงานรวมกับคนอื่นได้ (ทั้งในและนอกประเทศ) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย มีสังคม เข้าใจผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ มีสภาวะผู้นำหรือผู้ตามตามแต่โอกาส มีการแก้ปัญหาโดยใช้วิจารณญาณ
  3. รอบรู้เรื่องชีวิต หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น มีวินัย มีความอดทน มีการบริหารจัดการตนเอง รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย สามารถใช้ชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 43 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 22 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 66 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. วิศวกรกระบวนการ
  2. วิศวกรควบคุมและบำรุงดูแลรักษาระบบ
  3. วิศวกรวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 121 Principles of Chemistry 3(2-3-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 123 Organic Chemistry for Engineers 3(3-0-6)
CHE 124 Laboratory of Organic Chemistry for Engineers 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 203 Principles of Chemical Engineering Calculation 3(3-0-6)
CHE 232 Physical Chemistry for Chemical Engineers 3(3-0-6)
CHE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
CHE 233 Applied Mathematics in Chemical Engineering 3(3-0-6)
CHE 310 Fluid Flow Operations 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 303 Chemical Engineering Economics 3(3-0-6)
CHE 311 Heat Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 315 Pollution Control and Waste Treatment 3(3-0-6)
CHE 321 Chemical Engineering Thermodynamics I 3(3-0-6)
EEN 282 Fundamental of Electrical Engineering 3(3-0-6)
EEN 283 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 302 Chemical Engineering Processes 3(3-0-6)
CHE 312 Chemical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
CHE 313 Mass Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 322 Chemical Engineering Thermodynamics II 3(3-0-6)
CHE 331 Process Control Instrumentation 3(3-0-6)
CHE 361 Engineering Materials Science 3(3-0-6)
CHE 423 Chemical Reaction Engineering 3(3-0-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
CHE 490 Chemical Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 414 Chemical Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
CHE 432 Process Dynamics and Control 3(3-0-6)
CHE 443 Chemical Engineering Safety 3(3-0-6)
CHE 491 Chemical Engineering Project I 1(0-3-2)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 441 Chemical Engineering Plant Design 3(3-0-6)
CHE 492 Chemical Engineering Project II 2(0-6-2)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 11 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 121 Principles of Chemistry 3(2-3-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 123 Organic Chemistry for Engineers 3(3-0-6)
CHE 124 Laboratory of Organic Chemistry for Engineers 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 203 Principles of Chemical Engineering Calculation 3(3-0-6)
CHE 232 Physical Chemistry for Chemical Engineers 3(3-0-6)
CHE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
CHE 233 Applied Mathematics in Chemical Engineering 3(3-0-6)
CHE 310 Fluid Flow Operations 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 303 Chemical Engineering Economics 3(3-0-6)
CHE 311 Heat Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 315 Pollution Control and Waste Treatment 3(3-0-6)
CHE 321 Chemical Engineering Thermodynamics I 3(3-0-6)
EEN 282 Fundamental of Electrical Engineering 3(3-0-6)
EEN 283 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 302 Chemical Engineering Processes 3(3-0-6)
CHE 312 Chemical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
CHE 313 Mass Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 322 Chemical Engineering Thermodynamics II 3(3-0-6)
CHE 331 Process Control Instrumentation 3(3-0-6)
CHE 361 Engineering Materials Science 3(3-0-6)
CHE 423 Chemical Reaction Engineering 3(3-0-6)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 414 Chemical Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
CHE 432 Process Dynamics and Control 3(3-0-6)
CHE 441 Chemical Engineering Plant Design 3(3-0-6)
CHE 443 Chemical Engineering Safety 3(3-0-6)
CHE 491 Chemical Engineering Project I 1(0-3-2)
CHE xxx CHE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 495 Cooperative Project for Chemical Engineers 3(0-9-5)
CHE 496 Cooperative Education for Chemical Engineers 6(0-35-18)
Total 9 Credits