หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Civil Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รัฐบาลได้สนับสนุนการ พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ การสร้างและปรับปรุงโรงงาน ที่อยู่อาศัย ระบบการขนส่ง และสาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นจึงเกิดความต้องการวิศวกรโยธาที่มีความชำนาญในการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่ง และการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อที่จะสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดีและมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ และได้ปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะกับงานวิศวกรรมโยธาในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีความสามารถในการทำงาน อาทิเช่น สำรวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และวางแผนโครงสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา
  2. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการทำวิจัย และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
  3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม ดำรงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาแก่สังคม

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 53 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 32 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 61 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 55 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขา วิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมโยธา
  2. วิศวกรโยธาที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธา
  3. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1) แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 20 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
CEN 283 Engineering Surveying 3(2-3-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing for Engineers 3(2-2-5)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 292 Applied Mathematics for Civil Engineering 3(3-0-6)
CEN 223 Strength of Materials 3(3-0-6)
CEN 261 Civil Engineering Materials and Testing 3(2-3-6)
CEN 285 Route Surveying 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
CEN 284 Surveying Field Practice 1(0-80-40)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 320 Structural Analysis I 3(3-0-6)
CEN 342 Hydraulics 3(3-0-6)
CEN 343 Hydraulics Laboratory 1(0-3-2)
CEN 362 Concrete Technology 3(2-3-6)
CEN 370 Engineering Geology 3(2-3-6)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 321 Structural Analysis II 3(3-0-6)
CEN 331 Reinforced Concrete Design 4(3-3-6)
CEN 371 Soil Mechanics 3(3-0-6)
CEN 372 Soil Mechanics Laboratory 1(0-3-2)
CEN 332 Computer-Aided Engineering and Design 3(2-3-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
CEN 490 Civil Engineering Training 1(0-35-48)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 344 Hydrology 3(3-0-6)
CEN 433 Steel and Timber Design 4(3-3-6)
CEN 473 Foundation Engineering 3(3-0-6)
CEN 491 Civil Engineering Project I 1(0-3-2)
CEN xxx CEN Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 412 Construction Engineering and Management 3(3-0-6)
CEN 444 Hydraulic Engineering 3(3-0-6)
CEN 481 Highway Engineering 3(3-0-6)
CEN 476 Highway Engineering Laboratory 1(0-3-2)
CEN 492 Civil Engineering Project II 2(0-6-3)
CEN xxx CEN Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 20 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
CEN 283 Engineering Surveying 3(2-3-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing for Engineers 3(2-2-5)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 292 Applied Mathematics for Civil Engineering 3(3-0-6)
CEN 223 Strength of Materials 3(3-0-6)
CEN 261 Civil Engineering Materials and Testing 3(2-3-6)
CEN 285 Route Surveying 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
CEN 284 Surveying Field Practice 1(0-80-40)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 320 Structural Analysis I 3(3-0-6)
CEN 342 Hydraulics 3(3-0-6)
CEN 343 Hydraulics Laboratory 1(0-3-2)
CEN 362 Concrete Technology 3(2-3-6)
CEN 370 Engineering Geology 3(2-3-6)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 321 Structural Analysis II 3(3-0-6)
CEN 331 Reinforced Concrete Design 4(3-3-6)
CEN 371 Soil Mechanics 3(3-0-6)
CEN 372 Soil Mechanics Laboratory 1(0-3-2)
CEN 332 Computer-Aided Engineering and Design 3(2-3-6)
CEN 344 Hydrology 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 495 Cooperative Project for Civil Engineering 3(0-9-5)
CEN 496 Cooperative Education for Civil Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 433 Steel and Timber Design 4(3-3-6)
CEN 473 Foundation Engineering 3(3-0-6)
CEN 412 Construction Engineering and Management 3(3-0-6)
CEN 444 Hydraulic Engineering 3(3-0-6)
CEN 481 Hydraulic Engineering 3(3-0-6)
CEN 476 Highway Engineering Laboratory 1(0-3-2)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 20 Credits