หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Computer Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การออกแบบ การผลิต การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ การประยุกต์ใช้งานและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ มีจริยธรรมในการทำงานและคุณธรรมในการดำรงชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. 1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา และมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี และ/หรือคณบดี และ/หรือหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
     กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
     กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
   1)วิชาแกน 33 หน่วยกิต
   2)วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 20 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาโครงงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต
   3)วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรม ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาระบบอินเทอเน็ตประสานสรรพสิ่ง นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 101 Introduction to Computer Engineering 3(3-0-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 161 Problem Solving and Computer Programming 3(2-2-5)
CPE 218 Digital Circuits Design 3(3-0-6)
CPE 219 Digital Circuits Design Laboratory 1(0-3-2)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 223 Electric Circuit Engineering 3(3-0-6)
CPE 231 Computer Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CPE 263 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
CPE 241 Internet of Things 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 225 Electronic Circuit Engineering 3(3-0-6)
CPE 226 Electronic Circuit Engineering Laboratory 1(0-3-2)
CPE 338 Microprocessor and Microcontroller Systems 3(2-2-5)
CPE 360 Algorithms and Data Structures 3(3-0-6)
CPE 270 Fundamental of Artificial Intelligence 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 308 Signals and Systems 3(3-0-6)
CPE 326 Data Communication and Data Networks 3(3-0-6)
CPE 327 Data Communication Laboratory 1(0-3-2)
CPE 332 Computer Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CPE 361 Fundamental of Database Systems 3(3-0-6)
CPE 432 Computer Organization and Architecture 3(3-0-6)
IEN 301 Engineering ManageCPEt 3(3-0-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 363 Application Development 3(2-2-5)
CPE 419 Computer Operating Systems 3(3-0-6)
CPE 426 Computer Networks 1(0-3-2)
CPE 427 Computer Networks Laboratory 1(0-3-2)
CPE 441 System and Software Engineering 3(3-0-6)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CPE 490 Computer Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Creditsภาคการศึกษาที่ 1
CPE 491 Computer Engineering Project I 1(0-3-2)
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 492 Computer Engineering Project II 2(0-6-3)
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 11 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 101 Introduction to Computer Engineering 3(3-0-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 161 Problem Solving and Computer Programming 3(2-2-5)
CPE 218 Digital Circuits Design 3(3-0-6)
CPE 219 Digital Circuits Design Laboratory 1(0-3-2)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 223 Electric Circuit Engineering 3(3-0-6)
CPE 231 Computer Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CPE 263 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
CPE 241 Internet of Things 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 225 Electronic Circuit Engineering 3(3-0-6)
CPE 226 Electronic Circuit Engineering Laboratory 1(0-3-2)
CPE 338 Microprocessor and Microcontroller Systems 3(2-2-5)
CPE 360 Algorithms and Data Structures 3(3-0-6)
CPE 270 Fundamental of Artificial Intelligence 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 308 Signals and Systems 3(3-0-6)
CPE 326 Data Communication and Data Networks 3(3-0-6)
CPE 327 Data Communication Laboratory 1(0-3-2)
CPE 332 Computer Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CPE 361 Fundamental of Database Systems 3(3-0-6)
CPE 432 Computer Organization and Architecture 3(3-0-6)
IEN 301 Engineering ManageCPEt 3(3-0-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 363 Application Development 3(2-2-5)
CPE 419 Computer Operating Systems 3(3-0-6)
CPE 426 Computer Networks 1(0-3-2)
CPE 427 Computer Networks Laboratory 1(0-3-2)
CPE 441 System and Software Engineering 3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Creditsภาคการศึกษาที่ 1
CPE 495 Cooperative Project for Computer Engineering 3(0-9-5)
CPE 496 Cooperative Education for Computer Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 12 Credits