หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Computer Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การออกแบบ การผลิต การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ การประยุกต์ใช้งานและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถนำวิทยาการไปใช้ได้จริงทั้งภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ภายในประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ และมีจริยธรรมในการทำงานและคุณธรรมในการดำรงชีวิต
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
   1)วิชาแกน 36 หน่วยกิต
   2)วิชาเฉพาะด้าน 46 หน่วยกิต
   3)วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา และมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี และ/หรือคณบดี และ/หรือหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. อาชีพด้านราชการ ตัวอย่างเช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 2. อาชีพด้านรัฐวิสาหกิจ ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรที่ปรึกษา เป็นต้น
 3. อาชีพด้านบริษัทเอกชน ตัวอย่างเช่น นักโปรแกรม ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ENV 101 Life and EnvironCPEt 3(3-0-6)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 137 FundaCPEtal Physics 3(2-3-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 161 Problem Solving and Computer Programming 3(2-2-5)
CPE 218 Digital Circuits Design 3(3-0-6)
CPE 219 Digital Circuits Design Laboratory 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 221 Electric Circuit and Electronics Engineering 3(3-0-6)
CPE 231 Computer Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CPE 263 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 222 Electric Circuit and Electronics Engineering Laboratory 1(0-3-2)
CPE 336 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
CPE 337 Microprocessor Systems Laboratory 1(0-3-2)
CPE 360 Algorithms and Data Structures 3(3-0-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
Total 14 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 308 Signals and Systems 3(3-0-6)
CPE 326 Data Communication and Data Networks 3(3-0-6)
CPE 327 Data Communication Laboratory 1(0-3-2)
CPE 332 Computer Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CPE 362 Database and ERP Systems 3(3-0-6)
CPE 432 Computer Organization and Architecture 3(3-0-6)
IEN 301 Engineering ManageCPEt 3(3-0-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 363 Application Development 3(2-2-5)
CPE 413 Digital Systems Design 3(3-0-6)
CPE 414 Digital Systems Design Laboratory 1(0-3-2)
CPE 419 Computer Operating Systems 3(3-0-6)
CPE 426 Computer Networks 3(3-0-6)
CPE 427 Computer Networks Laboratory 1(0-3-2)
CPE 441 System and Software Engineering 3(3-0-6)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
CPE 490 Computer Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 491 Computer Engineering Project I 1(0-3-2)
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 492 Computer Engineering Project II 2(0-6-3)
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 11 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ENV 101 Life and EnvironCPEt 3(3-0-6)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 137 FundaCPEtal Physics 3(2-3-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 161 Problem Solving and Computer Programming 3(2-2-5)
CPE 218 Digital Circuits Design 3(3-0-6)
CPE 219 Digital Circuits Design Laboratory 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 221 Electric Circuit and Electronics Engineering 3(3-0-6)
CPE 231 Computer Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CPE 263 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 222 Electric Circuit and Electronics Engineering Laboratory 1(0-3-2)
CPE 336 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
CPE 337 Microprocessor Systems Laboratory 1(0-3-2)
CPE 360 Algorithms and Data Structures 3(3-0-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
Total 14 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 308 Signals and Systems 3(3-0-6)
CPE 326 Data Communication and Data Networks 3(3-0-6)
CPE 327 Data Communication Laboratory 1(0-3-2)
CPE 332 Computer Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CPE 362 Database and ERP Systems 3(3-0-6)
CPE 432 Computer Organization and Architecture 3(3-0-6)
IEN 301 Engineering ManageCPEt 3(3-0-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 363 Application Development 3(2-2-5)
CPE 413 Digital Systems Design 3(3-0-6)
CPE 414 Digital Systems Design Laboratory 1(0-3-2)
CPE 419 Computer Operating Systems 3(3-0-6)
CPE 426 Computer Networks 3(3-0-6)
CPE 427 Computer Networks Laboratory 1(0-3-2)
CPE 441 System and Software Engineering 3(3-0-6)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
CPE 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 495 Cooperative Project for Computer Engineering 3(0-9-5)
CPE 496 Cooperative Education for Computer Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE xxx CPE Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 12 Credits