หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Electrical Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีปณิธานที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการกำลังคน ตลอดจนสนองนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศที่จะให้มีการพึ่งตนเองในด้านการพัฒนาออกแบบ และผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหลักสาขาหนึ่งที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขึ้น โดยมุ่งที่จะผลิตวิศวกรที่มีความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างดี และมีความรู้เฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 4. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความใฝ่รู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาช่างเทคโนโลยีไฟฟ้า ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 35 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 14 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 76 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 25 หน่วยกิต
   3) กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 1. วิศวกรประจำในโรงงานอุตสาหรรม ทั้งในการควบคุม และซ่อมบำรุงรักษา
 2. วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าในบ้าน อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 3. วิศวกรประจำในโรงผลิตไฟฟ้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 4. วิศวกรออกแบบ และบำรุงรักษาระบบควบคุม
 5. นักวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

 1. วิศวกรประจำในบริษัทที่ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการสื่อสาร
 2. วิศวกรวางระบบโครงข่ายการสื่อสารของทั้งภาครัฐ และเอกชน
 3. นักวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 4. วิศวกรประจำในบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 5. วิศวกรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 6. นักวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
EEN 211 Digital Circuits and Digital Logic Design 3(3-0-6)
EEN 217 Digital Logic Design Laboratory 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
EEN 201 Electrical Engineering Mathematics 3(3-0-6)
EEN 231 Electric Circuit Analysis I 3(3-0-6)
EEN 238 Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for Engineers 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
EEN 301 Electrical Measurements and Instrumentation 3(3-0-6)
EEN 332 Electric Circuit Analysis II 3(3-0-6)
EEN 351 Electronic Engineering I 3(3-0-6)
EEN 353 Electronic Engineering Laboratory 1(0-3-2)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 312 Microprocessors 3(3-0-6)
EEN 313 Microprocessor Laboratory 1(0-3-2)
EEN 341 Electromagnetic Fields Engineering 3(3-0-6)
EEN 362 Electrical Machines I 3(3-0-6)
EEN 366 Electrical Machines Laboratory 1(0-3-2)
TEN 321 Principle of Communication Systems 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
EEN 303 Feedback Control Systems 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx EEN Elective 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
EEN 490 Mechanical Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN 491 Mechanical Engineering Project I 1(0-3-2)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 1(0-3-2)
EEN/TEN xxx EEN Elective 3(3-0-6)
EEN 492 Electrical Engineering Project II 2(0-6-3)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
EEN 211 Digital Circuits and Digital Logic Design 3(3-0-6)
EEN 217 Digital Logic Design Laboratory 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
EEN 201 Electrical Engineering Mathematics 3(3-0-6)
EEN 231 Electric Circuit Analysis I 3(3-0-6)
EEN 238 Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for Engineers 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
EEN 301 Electrical Measurements and Instrumentation 3(3-0-6)
EEN 332 Electric Circuit Analysis II 3(3-0-6)
EEN 351 Electronic Engineering I 3(3-0-6)
EEN 353 Electronic Engineering Laboratory 1(0-3-2)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 312 Microprocessors 3(3-0-6)
EEN 313 Microprocessor Laboratory 1(0-3-2)
EEN 341 Electromagnetic Fields Engineering 3(3-0-6)
EEN 362 Electrical Machines I 3(3-0-6)
EEN 366 Electrical Machines Laboratory 1(0-3-2)
TEN 321 Principle of Communication Systems 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
EEN 303 Feedback Control Systems 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 1(0-3-2)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 6 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Compulsory Professional Courses 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 495 Cooperative Project for Electrical Engineering 3(0-9-5)
EEN 496 Cooperative Education for Electrical Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits