หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Energy and Environmental Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Energy and Environmental Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

พลังงานเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาและใช้พลังงานที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก ปัจจุบันนานาชาติได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุหลักมาจากภาคพลังงาน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนจากแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย การอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการควบคุมและติดตามเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

สำหรับประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน อันนำไปสู่นโยบาย และการออกกฎหมาย กฎระเบียบด้านพลังงานต่างๆมากมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาวิศวกรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถในการควบคุมออกแบบด้านวิศวกรรมพลังงานและนวัตกรรมพลังงานทดแทน ควบคู่กับเทคโนโลยีการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีความสามารถในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา การระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษอากาศ และเสียง การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
   กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
   กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
   กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
   กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 23 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ หรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
 4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. วิศวกรพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. วิศวกรผู้ตรวจสอบวิเคราะห์ระบบพลังงานในโรงงานและอาคาร
 3. วิศวกรปฏิบัติงานตรวจประเมินพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. วิศวกรที่ปรึกษาโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. วิศวกร วิชาการ วิจัย และพัฒนา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. วิศวกร วิเคราะห์ข้อมูล และ ผู้จัดทำรายงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(2-3-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 241 Thermodynamics 3(3-0-6)
EEE 211 Fluid Mechanics for Energy and Environmental Engineering 3(3-0-6)
EEE 212 Chemistry for Energy and Environmental Applications 3(3-0-6)
EEE 213 Fundamentals of Energy and Environmental Engineering 3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
EEE 221 Heat Transfer for Energy and Environmental Engineering 3(3-0-6)
EEE 222 Laws and Reporting on Energy and Environmental 3(3-0-6)
EEE 223 Environmental Pollution Control Engineering 3(3-0-6)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
EEE 311 Thermal Energy System Management 3(2-2-5)
EEE 312 Environmental System and Energy Management 3(3-0-6)
EEE 313 Energy and Environmental Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEE 321 Occupational Health and Safety Engineering 3(3-0-6)
EEE 322 Environmental Risk Assessment 3(3-0-6)
EEE 323 Energy and Environmental Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENV 490 Energy and Environmental Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
EEE 411 Environmental Impacts Analysis 3(3-0-6)
EEE 412 Utility Engineering 3(2-2-5)
EEE 491 Energy and Environmental Engineering Project I 1(0-3-2)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
EEE 492 Energy and Environmental Engineering Project II 2(0-6-3)
Total 5 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(2-3-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 241 Thermodynamics 3(3-0-6)
EEE 211 Fluid Mechanics for Energy and Environmental Engineering 3(3-0-6)
EEE 212 Chemistry for Energy and Environmental Applications 3(3-0-6)
EEE 213 Fundamentals of Energy and Environmental Engineering 3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
EEE 221 Heat Transfer for Energy and Environmental Engineering 3(3-0-6)
EEE 222 Laws and Reporting on Energy and Environmental 3(3-0-6)
EEE 223 Environmental Pollution Control Engineering 3(3-0-6)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
EEE 311 Thermal Energy System Management 3(2-2-5)
EEE 312 Environmental System and Energy Management 3(3-0-6)
EEE 313 Energy and Environmental Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEE 321 Occupational Health and Safety Engineering 3(3-0-6)
EEE 322 Environmental Risk Assessment 3(3-0-6)
EEE 323 Energy and Environmental Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENV 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
EEE 411 Environmental Impacts Analysis 3(3-0-6)
EEE 412 Utility Engineering 3(2-2-5)
EEE xxx EEE Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEE 495 Cooperative Project for Energy and Environmental Engineering 3(0-9-5)
EEE 496 Cooperative Education for Energy and Environmental Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits