หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Environmental Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมอาเซียน รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่สังคมอาเซียน โดยเฉพาะเกิดปัญหามลพิษขึ้นมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงเกิดความต้องการวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความชำนาญในการออกแบบ การศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลภาวะอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การประปา การกำจัดสารพิษอันตรายและการควบคุมมลภาวะเสียง รวมทั้งต้องมีความรู้การสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

เพื่อที่จะสนองความต้องการดังกล่าว ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงได้มุ่งมั่นที่จะผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะและความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีความสามารถในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา การระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษอากาศ และเสียง การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 50 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 29 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 56 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 47 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ หรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
 4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถในออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา วิศวกรรมมูลฝอย ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบกำจัดของเสียอันตราย การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและสถานีสูบน้ำ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น

 1. หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. บริษัทวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษา
 3. วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
 4. วิศวกรขายเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 281 Engineering Mechanics for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENV 250 Chemistry for Environmental Engineering 3(2-3-6)
ENV 251 Chemistry for Environmental Engineering Laboratory 1(0-3-2)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
CPE 252 Computer Programing for Engineers 3(2-2-5)
ENV 252 Fundamentals to Environmental Engineering 3(3-0-6)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 283 Engineering Surveying 3(2-3-6)
ENV 254 Environmental Microbiology 3(3-0-6)
ENV 253 Environmental Microbiology Laboratory 1(0-3-2)
ENV 365 Unit Operations and Processes for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
ENV 366 Biological Unit Processes 3(3-0-6)
ENV 367 Environmental Engineering Laboratory 1(0-3-2)
ENV 341 Hydraulics for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENV 342 Hydraulics Laboratory for Environmental Engineering 1(0-3-2)
ENV 345 Environmental Modeling 3(3-0-6)
ENV xxx ENV Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 423 Design of Sewer and Pumping Systems 3(3-0-6)
ENV 436 Solid Waste Engineering 3(3-0-6)
ENV 431 Hazardous Waste Management 3(3-0-6)
ENV 421 Wastewater Engineering and Design 3(3-0-6)
ENV 411 Water Supply Engineering and Design 3(3-0-6)
ENV 440 Building Sanitation 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ENV 490 Environmental Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 433 Air Pollution Control and Design 3(3-0-6)
ENV 483 Construction Management for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENV 491 Environmental Engineering Project I 1(0-3-2)
ENV xxx ENV Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 434 Industrial Water Pollution Control 3(3-0-6)
ENV 492 Environmental Engineering Project II 2(0-6-3)
ENV xxx ENV Elective 3(x-x-x)
Total 8 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 281 Engineering Mechanics for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENV 250 Chemistry for Environmental Engineering 3(2-3-6)
ENV 251 Chemistry for Environmental Engineering Laboratory 1(0-3-2)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
CPE 252 Computer Programing for Engineers 3(2-2-5)
ENV 252 Fundamentals to Environmental Engineering 3(3-0-6)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 283 Engineering Surveying 3(2-3-6)
ENV 254 Environmental Microbiology 3(3-0-6)
ENV 253 Environmental Microbiology Laboratory 1(0-3-2)
ENV 365 Unit Operations and Processes for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENV 345 Environmental Modeling 3(3-0-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
ENV 366 Biological Unit Processes 3(3-0-6)
ENV 367 Environmental Engineering Laboratory 1(0-3-2)
ENV 341 Hydraulics for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENV 342 Hydraulics Laboratory for Environmental Engineering 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
ENV xxx ENV Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 423 Design of Sewer and Pumping Systems 3(3-0-6)
ENV 434 Industrial Water Pollution Control 3(3-0-6)
ENV 436 Solid Waste Engineering 3(3-0-6)
ENV 431 Hazardous Waste Management 3(3-0-6)
ENV 421 Wastewater Engineering and Design 3(3-0-6)
ENV 411 Water Supply Engineering and Design 3(3-0-6)
ENV 440 Building Sanitation 3(3-0-6)
Total 21 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 433 Air Pollution Control and Design 3(3-0-6)
ENV 483 Construction Management for Environmental Engineering 3(3-0-6)
ENV 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
ENV 441 Environmental Impact Assessment 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 495 Cooperative Project for Environmental Engineering 3(0-9-5)
ENV 496 Cooperative Education for Environmental Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits