หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Industrial Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยรังสิตผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุต-สาหการตั้งแต่การดำเนินงานออกแบบและบริหารงานการผลิต โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานและสังคม การค้นพบตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิต โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การดำเนินงานออกแบบ งานการผลิต งานการวางแผน และงานการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนต่ำ ส่งผลให้วิศวกรอุตสาหการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และความเข้าใจในด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรกลการผลิต การวางแผน การผลิต ระบบการบริหารคุณภาพ การคิดคำนวณ และประมาณการด้านการเงิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะของวิศวกรอุตสาหการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ และมีความชำนาญ ความสามารถในด้านการออกแบบ การผลิต การบริการ การจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของอุตสาหกรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาชีพสามารถแก้ปัญหาในสายงานของตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ก้าวทันวิทยาการและประยุกต์ใช้วิทยาการใหม่ๆ ในสายงานของตน และสามารถศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 52 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างจักรกลหนัก หรือหลักสูตรที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น แต่ระบุชื่ออื่นที่แตกต่างออกไป โดยสามารถเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคทางจิตและติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
 4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. วิศวกรโรงงาน
 2. วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต
 3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ
 4. ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงงาน
 5. วิศวกรอุตสาหกรรมบริการ
 6. วิศวกรวิเคราะห์โครงการและระบบ

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
LAW 108 Introduction to Law 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ECO 150 Sufficiency Economy 3(3-0-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 237 Mathematics for Industrial Engineering 3(3-0-6)
IEN 238 Numerical Methods and Differential Equations Modeling 3(3-0-6)
EEN 282 Fundamental Electrical Engineering 3(3-0-6)
EEN 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 341 Work Study 3(3-0-6)
IEN 350 Safety Engineering 3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
MEN 340 Thermodynamics 3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 303 Engineering Economics 3(3-0-6)
IEN 363 Mechanical Laboratory in Industry 1(0-3-2)
IEN 370 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
IEN 473 Maintenance Engineering 3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
IEN 490 Industrial Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 430 Quality Control 3(3-0-6)
IEN 431 Operations Research 3(3-0-6)
IEN 484 Computer-Aided Design and Geometric Modeling 3(3-0-6)
IEN 479 Industrial Engineering Skill Development 2(0-6-3)
IEN 491 Industrial Engineering Project I 1(0-3-2)
IEN 404 Industrial Cost Analysis 3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 412 Industrial Plant Design 3(3-0-6)
IEN 423 Production Planning and Control Systems 3(3-0-6)
IEN 433 Quality Assurance 3(3-0-6)
IEN 492 Industrial Engineering Project II 2(0-6-3)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 14 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
LAW 108 Introduction to Law 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ECO 150 Sufficiency Economy 3(3-0-6)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 237 Mathematics for Industrial Engineering 3(3-0-6)
IEN 238 Numerical Methods and Differential Equations Modeling 3(3-0-6)
IEN 363 Mechanical Laboratory in Industry 1(0-3-2)
EEN 282 Fundamental Electrical Engineering 3(3-0-6)
EEN 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 3 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 341 Work Study 3(3-0-6)
IEN 350 Safety Engineering 3(3-0-6)
IEN 404 Industrial Cost Analysis 3(3-0-6)
IEN 430 Quality Control 3(3-0-6)
IEN 431 Operations Research 3(3-0-6)
IEN 484 Computer-Aided Design and Geometric Modeling 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 303 Engineering Economics 3(3-0-6)
IEN 370 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
IEN 412 Industrial Plant Design 3(3-0-6)
IEN 423 Production Planning and Control Systems 3(3-0-6)
IEN 433 Quality Assurance 3(3-0-6)
IEN 473 Maintenance Engineering 3(3-0-6)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
MEN 340 Thermodynamics 3(3-0-6)
IEN 479 Industrial Engineering Skill Development 2(0-6-3)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 495 Cooperative Project for Industrial Engineering 3(0-9-5)
IEN 496 Cooperative Education for Industrial Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits