หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Industrial Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยรังสิตผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุต-สาหการตั้งแต่การดำเนินงานออกแบบและบริหารงานการผลิต โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานและสังคม การค้นพบตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิต โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การดำเนินงานออกแบบ งานการผลิต งานการวางแผน และงานการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนต่ำ ส่งผลให้วิศวกรอุตสาหการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และความเข้าใจในด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรกลการผลิต การวางแผน การผลิต ระบบการบริหารคุณภาพ การคิดคำนวณ และประมาณการด้านการเงิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะของวิศวกรอุตสาหการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ และมีความชำนาญ ความสามารถในด้านการออกแบบ การผลิต การบริการ การจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของอุตสาหกรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาชีพสามารถแก้ปัญหาในสายงานของตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ก้าวทันวิทยาการและประยุกต์ใช้วิทยาการใหม่ๆ ในสายงานของตน และสามารถศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
   กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
   กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
   กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
   กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 40 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างจักรกลหนัก หรือหลักสูตรที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น แต่ระบุชื่ออื่นที่แตกต่างออกไป โดยสามารถเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคทางจิตและติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
 4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. วิศวกร ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงงาน
 2. วิศวกรวิเคราะห์โครงการและระบบ
 3. วิศวกรวิจัย พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1) แผนการศึกษาปกติ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(2-3-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
IEN 302 Management for Industrial Engineers 3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
IEN 363 Mechanical Laboratory in Industry 1(0-3-2)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 303 Engineering Economics 3(3-0-6)
IEN 370 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 341 Work Study 3(3-0-6)
IEN 350 Safety Engineering 3(3-0-6)
IEN 412 Industrial Facility Design 3(3-0-6)
IEN 430 Quality Control 3(3-0-6)
IEN 433 Quality Assurance 3(3-0-6)
IEN 472 Industrial Automation 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 404 Industrial Cost Analysis 3(3-0-6)
IEN 423 Production Planning and Control Systems 3(3-0-6)
IEN 473 Maintenance Engineering 3(3-0-6)
IEN 236 Mathematics for Industrial Engineering 3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
MEN 340 Thermodynamics 3(3-0-6)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
IEN 490 Industrial Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 431 Operations Research 3(3-0-6)
IEN 479 Industrial Engineering Skill Development 2(0-6-3)
IEN 491 Industrial Engineering Project I 1(0-3-2)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 492 Industrial Engineering Project II 2(0-6-3)
IEN xxx IEN Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 8 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(2-3-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 221 Probability and Statistics for Engineers 3(3-0-6)
IEN 302 Management for Industrial Engineers 3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
IEN 363 Mechanical Laboratory in Industry 1(0-3-2)
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 303 Engineering Economics 3(3-0-6)
IEN 370 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 341 Work Study 3(3-0-6)
IEN 350 Safety Engineering 3(3-0-6)
IEN 412 Industrial Facility Design 3(3-0-6)
IEN 430 Quality Control 3(3-0-6)
IEN 433 Quality Assurance 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 404 Industrial Cost Analysis 3(3-0-6)
IEN 423 Production Planning and Control Systems 3(3-0-6)
IEN 473 Maintenance Engineering 3(3-0-6)
IEN 236 Mathematics for Industrial Engineering 3(3-0-6)
MEN 340 Thermodynamics 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(3-0-6)
Total 18 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 431 Operations Research 3(3-0-6)
IEN 472 Industrial Automation 3(3-0-6)
IEN 479 Industrial Engineering Skill Development 2(0-6-3)
GEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 495 Cooperative Project for Industrial Engineering 3(0-9-5)
IEN 496 Cooperative Education for Industrial Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits