หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Mechanical Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีปณิธานที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการกำลังคน ตลอดจนสนองนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศที่จะให้มีการพึ่งตนเองในด้านการพัฒนาออกแบบ และผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหลักสาขาหนึ่งที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลขึ้น โดยมุ่งที่จะผลิตวิศวกรที่มีความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างดี และสามารถเลือกเน้นเฉพาะด้านให้มีความรู้ลึกด้านวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่ หรือนวัตกรรมพลังงาน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน และอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  4. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความใฝ่รู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 56 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 35 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาบังคับ 35 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างกลโรงงาน หรือช่างกลหนัก ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือช่างสาขาอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เทียบเท่าได้ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. ควบคุมดูแล ระบบเครื่องจักรกล ระบบของไหล ระบบความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. ควบคุมดูแลการทำงานในหน่วยงานผลิตไฟฟ้า
  3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบเครื่องจักรกล ระบบของไหล ระบบทำความเย็น-ความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและระบบราง

นักศึกษาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและระบบราง ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้อย่างน้อย 4 วิชา ที่เหลือสามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มอื่นได้

MEN 356 Computational Fluid Dynamics 3(2-3-6)
MEN 420 Introduction to Railway System Engineering 3(3-0-6)
MEN 421 Rail Propulsion System 3(2-3-6)
MEN 422 Railway Rolling Stock Engineering 3(3-0-6)
MEN 431 Measurements and Instrumentation 3(3-0-6)
MEN 432 Basic Microcontroller Applications 3(3-0-6)
MEN 433 Fluid Power Control Systems 3(3-0-6)
MEN 438 Robotics Arms and Applications 3(3-0-6)
MEN 421 Rail Propulsion System 3(2-3-6)
MEN 444 Fluid Machinery 3(2-3-6)
MEN 472 Automotive Engineering 3(2-3-6)
MEN 484 Refrigeration 3(3-0-6)
MEN 486 Building System Design for Mechanical Engineering 3(2-3-6)
MEN 499 Special Topics in Mechanical Engineering 3(3-0-6)
IEN 301 Engineering Management 3(3-0-6)
IEN 303 Engineering Economics 3(3-0-6)กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานและเกษตร

นักศึกษาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานและเกษตร ต้องเลือกวิชาในกลุ่มนี้อย่างน้อย 4 วิชา ที่เหลือสามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มอื่นได้

MEN 450 Renewable Energy Resource 3(3-0-6)
MEN 451 Energy Management 3(3-0-6)
MEN 452 Solar Energy Engineering 3(3-0-6)
MEN 453 Biomass and Waste to Energy 3(3-0-6)
MEN 462 Renewable Energy Technology for Agriculture 3(2-3-6)
MEN 476 Agricultural Engineering 3(3-0-6)
MEN 477 Agricultural Industrial Plant Design 3(2-2-5)
MEN 478 Combustion Technology for Agricultural Engineering 3(3-0-6)
MEN 481 Engineering Process for Agricultural Products and Food Freezing 3(2-2-5)
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1) แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ENE 100 Energy for life 3(3-0-6)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
MEN 231 Computer Aided Drawing 1(0-3-2)
MEN 343 Thermodynamics 3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 202 Mechanical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
MAT 238 Differential Equations for Engineers 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
EEN 284 Fundamental Electrical Engineering 3(2-2-5)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MEN 303 Mechanical Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
MEN 310 Mechanics of Machinery 3(3-0-6)
MEN 312 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-3-6)
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 311 Mechanical Design I 3(3-0-6)
MEN 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
MEN 362 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
MEN 434 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
MEN 490 Mechanical Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 404 Mechanical Engineering Laboratory III 1(0-3-2)
MEN 412 Mechanical Design II 3(3-0-6)
MEN 435 Dynamic Systems and Control 3(3-0-6)
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
MEN 491 Mechanical Engineering Project I 1(0-3-2)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 473 Power Plant Engineering 3(3-0-6)
MEN 492 Mechanical Engineering Project II 2(0-6-4)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 14 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ENE 100 Energy for life 3(3-0-6)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
CHM 121 Principles of Chemistry 3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1(0-3-2)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing 3(2-3-6)
Total 17 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics 3(3-0-6)
MEN 231 Computer Aided Drawing 1(0-3-2)
MEN 343 Thermodynamics 3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 202 Mechanical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
MEN 222 Engineering Dynamics 3(3-0-6)
MAT 238 Differential Equations for Engineers 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming for Engineers 3(2-2-5)
EEN 284 Fundamental Electrical Engineering 3(2-2-5)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(x-x-x)
Total 19 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
MEN 303 Mechanical Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
MEN 310 Mechanics of Machinery 3(3-0-6)
MEN 312 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-3-6)
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 311 Mechanical Design I 3(3-0-6)
MEN 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
MEN 362 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
MEN 434 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 3 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 404 Mechanical Engineering Laboratory III 1(0-3-2)
MEN 412 Mechanical Design II 3(3-0-6)
MEN 435 Dynamic Systems and Control 3(3-0-6)
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
MEN 473 Power Plant Engineering 3(3-0-6)
MEN 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 495 Cooperative Project for Mechanical Engineering 3(0-9-5)
MEN 496 Cooperative Education for Mechanical Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits