หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Mechanical Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีปณิธานที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการกำลังคน ตลอดจนสนองนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศที่จะให้มีการพึ่งตนเองในด้านการพัฒนาออกแบบ และผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหลักสาขาหนึ่งที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลขึ้น โดยมุ่งที่จะผลิตวิศวกรที่มีความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างดี และสามารถเลือกเน้นเฉพาะด้านให้มีความรู้ลึกด้านวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่ หรือนวัตกรรมพลังงาน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน และอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  4. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความใฝ่รู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
      กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
      กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
   กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
   กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
   กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
   กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างกลโรงงาน หรือช่างกลหนัก ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือช่างสาขาอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เทียบเท่าได้ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. ควบคุมดูแล ระบบเครื่องจักรกล ระบบของไหล ระบบความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. ควบคุมดูแลการทำงานในหน่วยงานผลิตไฟฟ้า
  3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบเครื่องจักรกล ระบบของไหล ระบบทำความเย็น-ความร้อน
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1) แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 14 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
MEN 241 Thermodynamics 3(3-0-6)
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
IEN 364 Engineering Materials 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
MAT 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 301 Mechanical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
MEN 310 Mechanics of Machinery 3(3-0-6)
MEN 344 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
MEN 362 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
MEN 435 Dynamic Systems and Control 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 312 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-3-6)
MEN 331 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
MEN 442 Refrigeration and Air Conditioning 3(3-0-6)
MEN 353 Fluid Machinery for Fire Protection System 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
MEN 490 Mechanical Engineering Training 1(0-35-18)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 401 Mechanical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
MEN 423 Mechanical Design 3(3-0-6)
MEN 436 Robotics and Applications 3(3-0-6)
MEN 455 Energy Management and Design Thermal Systems 3(3-0-6)
MEN 473 Power Plant Engineering 3(3-0-6)
MEN 491 Mechanical Engineering Project I 1(0-3-2)
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN xxx MEN Elective 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(3-0-6)
MEN 492 Mechanical Engineering Project II 2(0-6-3)
Total 11 Credits
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 118 Fundamentals of Chemistry for Engineers 3(2-3-6)
GEN 135 Mechanical Engineering Drawing 3(2-3-6)
MAT 118 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 119 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 116 Engineering Physics 3(3-0-6)
PHY 117 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2)
GEN 193 Workshop Practice 1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 14 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 221 Engineering Mechanics 3(3-0-6)
MEN 241 Thermodynamics 3(3-0-6)
MEN 351 Fluid Mechanics 3(3-0-6)
IEN 364 Engineering Materials 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
GEN 213 Pre-Professional Engineering 1(0-2-1)
MEN 323 Mechanics of Materials 3(3-0-6)
MAT 352 Heat Transfer 3(3-0-6)
EEN 285 Fundamental Electrical Engineering and Digital Technology 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 301 Mechanical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
MEN 310 Mechanics of Machinery 3(3-0-6)
MEN 344 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
MEN 362 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
MEN 435 Dynamic Systems and Control 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 312 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-3-6)
MEN 331 Mechanical Vibration 3(3-0-6)
MEN 442 Refrigeration and Air Conditioning 3(3-0-6)
MEN 353 Fluid Machinery for Fire Protection System 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits


แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
MEN 492 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 401 Mechanical Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
MEN 423 Mechanical Design 3(3-0-6)
MEN 436 Robotics and Applications 3(3-0-6)
MEN 455 Energy Management and Design Thermal Systems 3(3-0-6)
MEN 473 Power Plant Engineering 3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 495 Cooperative Project for Mechanical Engineering 3(0-9-5)
MEN 496 Cooperative Education for Mechanical Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits