หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
Railway System Technology Engineering
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Railway System Technology Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Railway System Technology Engineering)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการโดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา มีปณิธานที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง เพื่อออกไปรับใช้สังคม และสนองความต้องการกำลังคนในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยคาดหวังว่า บัณฑิตที่จบออกไปมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดีและสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนและฝึกปฏิบัติมา ไปแก้ปัญหาในการทำงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานและมีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบรางเป็นอย่างดี
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัย สามารถนำทักษะในการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง
 4. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความใฝ่รู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
   กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
   กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
   กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
   กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 35 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 17 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54 หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขา วิชายานยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
 2. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณของรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
 3. ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมและบริหารจัดการระบบการเดินรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการบริหารความปลอดภัยในการเดินรถ
 4. อาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
1) แผนการศึกษาปกติ
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
PHY 121 Physics I 3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I 1(0-3-2)
CHM 127 Fundamental Chemistry for Technical Application 3(2-3-6)
RSU 112 Sports for Health 1(0-2-1)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 126 Language (Group 2.2) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II 1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice 2(0-6-3)
Total 15 Credits


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
CHN 101 Language (Group 2.2) 3(2-2-5)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
TNG 211 Computer Aided Design for Technical Application 3(2-2-5)
TNG 221 Mechanics for Technical Application 3(3-0-6)
TNG 282 Fundamental Electrical Engineering 3(3-0-6)
TNG 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSE 311 Introduction to Railway System 3(3-0-6)
TNG 252 Computer Programming for Technical Application 3(2-2-5)
TNG 301 Electrical Measurements and Instrumentation 3(2-2-5)
TNG 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
Total 18 Credits


ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
RSE 301 Railway System Technology Engineering Laboratory I 1(0-3-2)
RSE 312 Introduction to Railway System Management 3(3-0-6)
RSE 321 Wheel and Suspension for Train 3(2-2-5)
RSE 322 Brake System for Train 3(2-2-5)
TNG 360 Electrical Machines 3(3-0-6)
XXX xxx Elective Courses 3(x-x-x)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSE 302 Railway System Technology Engineering Laboratory II 1(0-3-2)
RSE 331 Introduction to Electrical System for Railway System 3(2-2-5)
RST 332 Fundamental of Signaling for Railway System 3(2-2-5)
XXX xxx Elective Courses 3(x-x-x)
XXX xxx Elective Courses 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 16 Credits


ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Elective Courses 3(x-x-x)
XXX xxx Elective Courses 3(x-x-x)
XXX xxx Elective Courses 3(x-x-x)
RSE 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSE 495 Cooperative Project for Railway System Technology Engineering 3(0-9-5)
RSE 496 Cooperative Education for Railway System Technology Engineering 6(0-35-18)
Total 9 Credits