หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
Railway System Technology
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering Technology (Railway System Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Railway System Technology)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง มีปณิธานที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการกำลังคน ในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการโดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนและฝึกปฏิบัติมา ไปแก้ปัญหาในการทำงานทางด้านระบบราง

เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางขึ้น โดยมุ่งที่จะผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานและมีทักษะในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง เป็นอย่างดี
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัย สามารถนำทักษะในการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง
 4. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความใฝ่รู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   3)กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
   4)กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต
   1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หน่วยกิต
   3) วิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
   ก. วิชาชีพ-บังคับ 36 หน่วยกิต
   ข. วิชาชีพ-เลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขา วิชายานยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ช่างซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
 2. ช่างซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณของรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
 3. ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมและบริหารจัดการระบบการเดินรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง และการบริหารความปลอดภัยในการเดินรถฯ
 4. อาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง และยานพาหนะระบบราง
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
1) แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาชีพเลือกหรือสหกิจศึกษาในประเทศไทย
ระบบทวิภาค
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
GEN 102 Mathematics for Technical Application 3(3-0-6)
CHM 127 Fundamental Chemistry for Technical Application 3(2-3-6)
ESS 123 Exercise for Health 3(2-5-5)
PHY 137 Fundamental Physics 3(2-3-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
TNG 252 Computer Programming for Technical Application 3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 12 Credits


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
TNG 221 Mechanics for Technical Application 3(3-0-6)
TNG 282 Fundamental Electrical Engineering 3(3-0-6)
TNG 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ECO 109 Introduction to Economics 3(3-0-6)
HUM 107 Ethics 3(3-0-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 311 Introduction to Railway System 3(3-0-6)
TNG 211 Computer Aided Design for Technical Application 3(2-2-5)
TNG 301 Electrical Measurements and Instrumentation 3(2-2-5)
MCT 220 Electronic Circuits and Devices 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits


ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
RST 301 Electrical Measurements and Instrumentation 1(0-3-2)
RST 312 Introduction to Railway System Management 3(3-0-6)
RST 321 Wheel and Suspension for Train 3(2-2-5)
TNG 360 Electrical Machines 3(3-0-6)
TNG 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
ENG 339 Basic Technical Writing 3(2-2-5)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 322 Brake System for Train 3(2-2-5)
RST 331 Introduction to Electrical System for Railway System 3(2-2-5)
RST 332 Fundamental of Signaling for Railway System 3(2-2-5)
MCT 340 Hydraulics and Pneumatics 3(3-0-6)
ENG 459 Presentation Skills 3(2-2-5)
XXX xxx RST Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RST 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits


ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
RST 302 Railway System Technology Laboratory II 1(0-3-2)
RST 441 Introduction to Railway Maintenance 3(3-0-6)
RST 421 Railway Rolling Stock Engineering 3(3-0-6)
XXX xxx RST Elective 3(x-x-x)
Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 495 Cooperative Project for Rail System Technology 3(0-9-5)
RST 496 Cooperative Education for Rail System Technology 6(0-35-18)
Total 9 Credits
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
2) แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาชีพเลือกหรือสหกิจศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
ระบบทวิภาค
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
GEN 102 Mathematics for Technical Application 3(3-0-6)
CHM 127 Fundamental Chemistry for Technical Application 3(2-3-6)
ESS 123 Exercise for Health 3(2-5-5)
PHY 137 Fundamental Physics 3(2-3-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
TNG 252 Computer Programming for Technical Application 3(2-2-5)
HUM 107 Ethics 3(3-0-6)
Total 12 Credits


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
TNG 221 Mechanics for Technical Application 3(3-0-6)
TNG 282 Fundamental Electrical Engineering 3(3-0-6)
TNG 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ECO 109 Introduction to Economics 3(3-0-6)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 311 Introduction to Railway System 3(3-0-6)
TNG 211 Computer Aided Design for Technical Application 3(2-2-5)
TNG 301 Electrical Measurements and Instrumentation 3(2-2-5)
MCT 220 Electronic Circuits and Devices 3(3-0-6)
JPN 151 Japanese I 3(2-3-6)
Total 15 Credits


ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
RST 312 Introduction to Railway System Management 3(3-0-6)
RST 321 Wheel and Suspension for Train 3(2-2-5)
TNG 360 Electrical Machines 3(3-0-6)
TNG 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
ENG 339 Basic Technical Writing 3(2-2-5)
JPN 152 Japanese II 3(2-3-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 301 Electrical Measurements and Instrumentation 1(0-3-2)
RST 322 Brake System for Train 3(2-2-5)
RST 331 Introduction to Electrical System for Railway System 3(2-2-5)
RST 332 Fundamental of Signaling for Railway System 3(2-2-5)
MCT 340 Hydraulics and Pneumatics 3(3-0-6)
ENG 459 Presentation Skills 3(2-2-5)
JPN 251 Japanese III 3(2-3-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RST 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits


ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
RST 302 Railway System Technology Laboratory II 1(0-3-2)
RST 441 Introduction to Railway Maintenance 3(3-0-6)
RST 421 Railway Rolling Stock Engineering 3(3-0-6)
JPN xxx Japanese for Railway System Technology 3(2-3-6)
Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 495 Cooperative Project for Rail System Technology 3(0-9-5)
RST 496 Cooperative Education for Rail System Technology 6(0-35-18)
Total 9 Credits
แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
3) แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาชีพเลือกหรือสหกิจศึกษาในประเทศจีน
ระบบทวิภาค
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
RSU 101 Dharmacracy 2(2-0-4)
Total 8 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ESS xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
GEN 102 Mathematics for Technical Application 3(3-0-6)
CHM 127 Fundamental Chemistry for Technical Application 3(2-3-6)
ESS 123 Exercise for Health 3(2-5-5)
PHY 137 Fundamental Physics 3(2-3-6)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Communication 3(2-2-5)
TNG 252 Computer Programming for Technical Application 3(2-2-5)
HUM 107 Ethics 3(3-0-6)
Total 12 Credits


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
TNG 221 Mechanics for Technical Application 3(3-0-6)
TNG 282 Fundamental Electrical Engineering 3(3-0-6)
TNG 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2)
ENL xxx English Language 3(x-x-x)
ECO 109 Introduction to Economics 3(3-0-6)
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 311 Introduction to Railway System 3(3-0-6)
TNG 211 Computer Aided Design for Technical Application 3(2-2-5)
TNG 301 Electrical Measurements and Instrumentation 3(2-2-5)
MCT 220 Electronic Circuits and Devices 3(3-0-6)
CHN 111 Foundation Mandarin I 3(2-2-5)
Total 15 Credits


ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
RST 312 Introduction to Railway System Management 3(3-0-6)
RST 321 Wheel and Suspension for Train 3(2-2-5)
TNG 360 Electrical Machines 3(3-0-6)
TNG 361 Engineering Materials 3(3-0-6)
ENG 339 Basic Technical Writing 3(2-2-5)
CHN 112 Foundation Mandarin II 3(2-2-5)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 301 Electrical Measurements and Instrumentation 1(0-3-2)
RST 322 Brake System for Train 3(2-2-5)
RST 331 Introduction to Electrical System for Railway System 3(2-2-5)
RST 332 Fundamental of Signaling for Railway System 3(2-2-5)
MCT 340 Hydraulics and Pneumatics 3(3-0-6)
ENG 459 Presentation Skills 3(2-2-5)
CHN xxx Chinese for Transportation Management 3(2-2-5)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RST 494 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-2)
Total 1 Credits


ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
RST 302 Railway System Technology Laboratory II 1(0-3-2)
RST 441 Introduction to Railway Maintenance 3(3-0-6)
RST 421 Railway Rolling Stock Engineering 3(3-0-6)
CHN xxx Chinese for Transportation Management of Railway System Product 3(2-2-5)
Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 495 Cooperative Project for Rail System Technology 3(0-9-5)
RST 496 Cooperative Education for Rail System Technology 6(0-35-18)
Total 9 Credits