ผู้บริหาร


อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
เลขานุการ : ดร.สิริวุฒิ รัศมีฉาย
โทรศัพท์ : 029972200-30 ต่อ 4137-4142
โทรสาร : 029972200-30 ต่อ 4136

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.พรพิมล ชุติศิลป์
เลขานุการ : นางสาวผริตา กานต์ธนธรรม
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4144

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดุสิต ศิริสมบัติ
เลขานุการ : นางสาวนันทิชา อนันต์สิทธิ์
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4141สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อาจารย์สุพรรษา เทียมประสิทธิ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ
อาจารย์พัฒน์ธีรา พันธราธร
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล ธาระวานิช
อาจารย์ประจำ
อาจารย์อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์เกวลี อินมูลน้อย
อาจารย์ประจำ
นางสาวกีรติ พลดอน
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4139

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
อาจารย์สุธินี ธีรานุตร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
อาจารย์ชญานี โยธาสมุทร
อาจารย์ประจำ
ผศ.ฉัฐชสรณ์ จุลตามระ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์วิษฐิต โสมรักษ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์จิตตานันท์ มีทิศ
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยอาจารย์ณัฏฐนันท์ ชุมพล
ผู้ช่วยอาจารย์
นางสาวนันทิชา อนันต์สิทธิ์
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4141

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
อาจารย์อิชยาพร ช่วยชู
ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
อาจารย์ทัศนาวดี ไพโรจน์บริบูรณ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ดุสิต ศิริสมบัติ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์อรัญญา พิสิษฐเกษม
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สกุลปริยวัศว์ หงส์สกุล
อาจารย์ประจำ
นางสาวอภิญญา เจริญรัตน์
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4138
นายประมุข กิ่งแก้ว
ช่วยงานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4137

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
อาจารย์ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
รองศาสตราจารย์ อบเชย วงศ์ทอง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์อโนมา ทองสืบสาย
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สราวุธ เนียรวิฑูรย์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์วัลลภา โพธาสินธ์
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยอาจารย์จริษา ลาภจุติ
ผู้ช่วยอาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์เสาวณีย์ หลี่เกื้อ
ผู้ช่วยอาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์อชิรญาณ์ รงศ์ทอง
ผู้ช่วยอาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์จตุพล เจริญยิ่ง
ผู้ช่วยอาจารย์
ดร.สิริวุฒิ รัศมีฉาย
เลขานุการสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4140

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ดร.รติรัตน์ เขียวมีส่วน
ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ชุติศิลป์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ณิชา ชวลิต
อาจารย์ประจำ
ดร.ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ
อาจารย์ประจำ
ดร. สุทธิพร เสฏฐิตานันท์
อาจารย์ประจำ
นางสาวผริตา กานต์ธนธรรม
เลขานุการสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
โทร : 029972200-30 ต่อ 4144

: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | : COTH FC | : @Rangsit_tourism