วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้น 11 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
52/347 ถนนพหลโยธิน หมู่บ้านเมืองเอก
ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
12000

โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 4137-4142
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 4136

: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | : COTH FC | : @Rangsit_tourism