1. ประกาศ วทบ อาจารย์สายการสอนมีผลงานทางวิชา
  2. ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  3. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา 2561
  4. ประกาศแต่งตั้งทูตกิจกรรมวิทยาลัยการท่อง
  5. ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง การเชิดชูเกียรติยกย่องอาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ที่มีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
  6. ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง การเชิดชูเกียรติและยกย่องอาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  7. KPI 1.10 มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  8. KPI 2.7 มีการจัดการเความรู้ด้านงานวิจิย งานสร้างสรรค์
  9. KPI 4.3 มีการจัดการความรู้ด้านการทำนุบำรุง ปก

: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | : COTH FC | : @Rangsit_tourism