สำนักงานเลขานุการคณะ
ดร.สิริวุฒิ รัศมีฉาย
เลขานุการวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 029972200-30 ต่อ 4140
นางสาวกีรติ พลดอน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4139
นางสาวนันทิชา อนันต์สิทธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4141
นางสาวผริตา กานต์ธนธรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร : 029972200-30 ต่อ 4144
นางสาวอภิญญา เจริญรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4138
นายประมุข กิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4137
นางสลักจิตร แสงทองคำ
เจ้าหน้าห้องปฎิบัติการ
นางสาวสาลี จตุพรสมบัติ
เจ้าหน้าห้องปฎิบัติการ
นางสาวสมหมาย แก้วมลาด
เจ้าหน้าห้องปฎิบัติการโทรศัพท์ : 02 9972200-30 ต่อ 4137-4142
โทรสาร : 02 9972200-30 ต่อ 4136

: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | : COTH FC | : @Rangsit_tourism