มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและความชำนาญในระดับมาตรฐานสากล มีความเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่พึ่งให้แก่สังคม และได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาสาขาวิชาใหม่ ๆ และทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | : COTH FC | : @Rangsit_tourism