ร่วมงานกับ ม.รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้
     – การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     – การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
     – การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
     – การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
     – การพยาบาลอนามัยชุมชน

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     – มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
     – มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ สามารถนิเทศงานบนหอผู้ป่วยได้

5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 24 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)
 2. มีความรู้ความเข้าในในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 5. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน
 8. มีความสุภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักในงานบริการ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5639

Update : 24 กรกฎาคม 2564

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office เป็นต้น เพื่อการทำเอกสาร การนำเสนอ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 3. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา ต่างประเทศ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้ (พูด/เขียน) พอสมควร
 4. ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ มีความสามารถในการวางแผนและทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับคนภายใน/ภายนอกได้อย่างราบรื่น
 6. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ มีวินัยและรักงานบริการ

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 1. ช่วยงานด้านบริหาร ได้แก่ การจัดทำแผนงานของคณะ การจัดทำงบประมาณ การจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำโครงการ การจัดการวัสดุครุภัณฑ์
 2. ช่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนงานการเรียนการสอน การประเมินการเรียนการสอน
 3. ช่วยงานด้านการวิจัย ได้แก่ สนับสนุนงานด้านการจัดทำโครงการวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการดำเนินงาน
 4. ช่วยงานด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ สนับสนุนด้านการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : thanista.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ คณะรังสีเทคนิค – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5635

Update : 24 มิถุนายน 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. สามารถทำงานด้านธุรการ และรับส่งเอกสารภายในหน่วยงานได้
3. ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานได้
4. ดูแลรับผิดชอบโครงการ TED FUND ของหน่วยงาน
5. ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาในแต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ
6. ลงพื้นที่ชุมชนที่ดำเนินโครงการในแต่ละปี
7. สามารถทำงานนอกเหนืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ 02-997-2222 ต่อ 3202 หรือ 3204
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 24 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย 
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 3. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 4. มีความอดทน มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถจัดการงานเอกสารได้ รับผิดชอบงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด รักในการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติจีน – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5639

Update : 16 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์เกม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต (Esports)
2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกีฬาอีสปอร์ต ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น นักกีฬา โค้ช การบริหาร หรือการจัดอีเว้นท์ เป็นต้น
3. มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550,   IELTS /4,   TOEFL IBT /45,   TOEFL PBT /460,   CU-TEP/50
5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 12 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติ มีดังนี้

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้และเข้าใจ Web Technology ได้ดี
4. สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ได้
5. มีความสามารถในการออกแบบ และตกแต่งภาพ
6. มีความรู้ด้านงาน IT Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. เก็บภาพในกิจกรรมที่วิทยาลัยเป็นผู้จัด และอัพโหลดลงเว็บไซต์
 3. ดูแลห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้เสมอทั้งฮาร์ดแวร์ และซฟต์แวร์
 4. เป็นผู้ให้บริการงานด้านซอฟแวร์กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย
 5. งานสนับสนุนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง


ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 12 กรกฎาคม 2564

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2. มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถทำเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งสำนักงานมาตรฐานวิชาการ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5631, 5632

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4.ถ้ามีบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5637

Update : 2 กรกฎาคม 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ทางด้านภาพยนตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์

2. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
– TOEFL ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (Paper-Based) หรือ 170 คะแนน (Computer-Based) หรือ 60 คะแนน (Internet-based)
หรือ
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
หรือ
– คะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาพยนตร์ หรือเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 28 มิถุนายน 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อสารในการปฏิบัติงานได้
3. มีความรู้ด้านการออกแบบเว็บไซต์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Google Platform และสามารถทำสื่อต่างๆได้
4. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641, 5634

Update : 28 มิถุนายน 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ภาษา c#.net MySQL และอื่นๆ ตามระบบ

3. มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี

4. ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์


6. มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น


7. มีความรู้ในเรื่อง social media เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 28 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1.เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวไทย ที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หรือ

3.
จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์

4. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผ่านการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการจัดตั้งขึ้น

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ sumontha@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 มิถุนายน 2564

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและองค์กร
5. มีประสบการณ์ 2 ปี
6. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการด้านพยาบาล มนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก

รายละเอียดงาน :        
1.ดูแลงานบริการด้านสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา

2.จัดทำประวัติการเจ็บป่วย
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.ดูแลการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
5.จัดทำรายงานเวชสถิติ การเจ็บป่วย การใช้ยา กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ฯลฯ
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 14 มิถุนายน 2564

 

คุณสมบัติ

1.สามารถออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล (Digital Movies)

2. สามารถออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล (Digital Movies)

3. Multimedia Designer ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว Animation งานตัดต่อวีดีโอ งาน Effects, Motion

4. Advertising Designer ออกแบบโลโก้

5. สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Graphic Design (Adobe Photoshop, Illustrator, ฯลฯ)

6. มีความเข้าใจเรื่อง Branding และ Social Media Marketing

7. สามารถรันคิวงานอีเว้นท์ (Event) ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการจัดงานออร์กาไนเซอร์

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่  suchada.c@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 6299

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ทำงาน
 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน แข็งแรง ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีม
 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวก
 6. ไม่มีโรคประจำตัว/โรคติดต่อร้ายแรง

หน้าที่หลัก

 1. ดูแลพื้นที่ในส่วนของบริเวณหอพักและบริเวณรอบหอพักให้สะอาดเรียบร้อย
 2. ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ทุกประเภท
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
2) มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
3) สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
4) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
5) มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
6) มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การดูแล การใส่ปุ๋ย การปรับปรุงดิน และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งโรงเรือนกัญชา รวมทั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะเดิม และบริเวณโดยรอบรวมเนื้อที่ ประมาณ 800 ตารางวา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ มีดังนี้

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์

2) เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

3) มีผลการสอบ TOEFL ระบบ PAPER ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยระบบอื่นเทียบเท่าคะแนนดังกล่าว ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต (ยกเว้นผู้ที่จบปริญญาเอกจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)

4) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน เพื่อการดำเนินการอื่นประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 มิถุนายน 2564

1)  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์

2)  เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4)  หากมีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 มิถุนายน 2564

1. เพศชาย/หญิง

2. หากผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ sumontha@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิญาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มิถุนายน 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน และคุณสมบัติ สามารถ Download ได้ที่นี่

https://www.rsu.ac.th/hr2/wp-content/uploads/2021/06/Hiring-for-HR-Supervisor.pdf

***ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง


2. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office


3. มีความสามารถเตรียม คำนวณ และใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการได้


4. มีความสามารถเลี้ยง ให้การดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองได้


5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


6. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ (Microsoft Office) ได้
4. มีทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

***ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน จีนศึกษา ภาษาจีนโบราณ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

2. ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาไทยและภาษาจีน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน/การทำงาน/การอบรม

5. สำเนาผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และสำเนาผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6. สำเนาผลงานทางวิชาการ เช่น บทคัดย่อของบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย หรือสำเนาเล่มงานวิจัย

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งเอกสารข้างต้นมาทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล มาที่หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์มาที่อีเมล natchaporn.d@rsu.ac.th

หากผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ภาควิชาภาษาจีน จะดำเนินการติดต่อให้ผู้สมัครมาสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป

โทรศัพท์ : 02-791-5639

Update : 28 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

2. หากมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

4. สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

Update : 6 กรกฎาคม 2564