ร่วมงานกับ ม.รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก) สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สาขานิติวิทยาศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ หรืองานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางอาชญวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 มกราคม 2564

 

1. เพศชาย/หญิง

2. หากผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5634, 02-791-5639

Update : 14 มกราคม 2564

  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
  • มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
  • สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
  • มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
  • มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 มกราคม 2564

1) การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบัญชีหรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
2) มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
 
3) มีประสบการณ์การสอนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
 
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 14 มกราคม 2564

1)  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์

2)  เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4)  หากมีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 มกราคม 2564

1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิญาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มกราคม 2564

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ (International Studies) โลกคดีศึกษา (Global Studies) การเมืองโลก (Global Politics) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ

2. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)

TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ำ 590
TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 242
TOEFL (iBT) คะแนนขั้นต่ำ 92
IELTS คะแนนขั้นต่ำ 7.0
CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ 90
TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 800
 
ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ
 
คุณสมบัติอื่นๆ
1. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
2. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานส่วนรวม อีกทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการ
   ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบริหารภายในคณะและงานส่วนกลางอื่นๆ
3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่
   มหาวิทยาลัยกำหนด
 
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ฐานข้อมูลนานาชาติ
  • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637
 
Update : 14 มกราคม 2564