ร่วมงานกับ ม.รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ nutthawan.s@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 14 เมษายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การดูแล การใส่ปุ๋ย การปรับปรุงดิน และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งโรงเรือนกัญชา รวมทั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะเดิม และบริเวณโดยรอบรวมเนื้อที่ ประมาณ 800 ตารางวา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 14 เมษายน 2564

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด / สาขาบริหารธุรกิจ

2) มีความรู้ด้านธุรกิจ และการตลาด

3) มีทักษะทางด้านดิจิทัล และสื่อใหม่ๆ

4) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ

5) มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

6) มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติดี ทุ่มเท เสียสละ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 เมษายน 2564

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง


2. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office


3. มีความสามารถเตรียม คำนวณ และใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการได้


4. มีความสามารถเลี้ยง ให้การดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองได้


5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


6. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 14 เมษายน 2564

คุณสมบัติ มีดังนี้

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์

2) เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

3) มีผลการสอบ TOEFL ระบบ PAPER ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยระบบอื่นเทียบเท่าคะแนนดังกล่าว ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต (ยกเว้นผู้ที่จบปริญญาเอกจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)

4) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน เพื่อการดำเนินการอื่นประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 เมษายน 2564

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน จีนศึกษา ภาษาจีนโบราณ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

2. ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาไทยและภาษาจีน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน/การทำงาน/การอบรม

5. สำเนาผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และสำเนาผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6. สำเนาผลงานทางวิชาการ เช่น บทคัดย่อของบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย หรือสำเนาเล่มงานวิจัย

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งเอกสารข้างต้นมาทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล มาที่หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์มาที่อีเมล natchaporn.d@rsu.ac.th

หากผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ภาควิชาภาษาจีน จะดำเนินการติดต่อให้ผู้สมัครมาสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป

โทรศัพท์ : 02-791-5639

Update : 14 เมษายน 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ภาษา c#.net MySQL และอื่นๆ ตามระบบ

3. มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี

4. ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์


6. มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น


7. มีความรู้ในเรื่อง social media เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 14 เมษายน 2564

1)  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์

2)  เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4)  หากมีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 14 เมษายน 2564

1. เพศชาย/หญิง

2. หากผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5632, 02-791-5634

Update : 14 เมษายน 2564

1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิญาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 เมษายน 2564

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก) สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สาขานิติวิทยาศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ หรืองานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางอาชญวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 25 มกราคม 2564

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ (International Studies) โลกคดีศึกษา (Global Studies) การเมืองโลก (Global Politics) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ

2. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)

TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ำ 590
TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 242
TOEFL (iBT) คะแนนขั้นต่ำ 92
IELTS คะแนนขั้นต่ำ 7.0
CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ 90
TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 800
 
ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ
 
คุณสมบัติอื่นๆ
1. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
2. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานส่วนรวม อีกทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการ
   ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบริหารภายในคณะและงานส่วนกลางอื่นๆ
3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่
   มหาวิทยาลัยกำหนด
 
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ฐานข้อมูลนานาชาติ
 • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637
 
Update : 22 มกราคม 2564
1) การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบัญชีหรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
2) มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
 
3) มีประสบการณ์การสอนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
 
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 22 มกราคม 2564

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
 • มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
 • สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
 • มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
 • มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 1 มีนาคม 2564

คุณสมบัติ

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน / สาขาวิชาการจัดการการบิน / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง / สาขาวิชาการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ / หรือระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบิน หรือการขนส่ง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1) มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวิทยากรพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 1 ผลงาน (อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี) หรือประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3) มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน

4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5) มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ nutthawan.s@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 10 มีนาคม 2564

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านสื่อสารการแสดง หรือศิลปะการละคร

2. มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (paper-based) หรือ 170 คะแนน (computer -based) หรือ 60 คะแนน (internet-based)

 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 

 • คะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า หรือ การสอบในลักษณะอื่นที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ khuanchanok.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 10 มีนาคม 2564

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการภาพยนตร์ การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (paper-based) หรือ 170 คะแนน (computer -based) หรือ 60 คะแนน (internet-based)

 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 

 • คะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือ การสอบในลักษณะอื่นที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ khuanchanok.n@rsu.ac.th    โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 10 มีนาคม 2564