วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
นิเทศศาสตรปริทัศน์

     วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์รูปเล่ม และแบบออนไลน์ โดยวารสารรูปเล่ม เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2539 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 18 โดยเริ่มมีการตีพิมพ์ฉบับแรกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2539 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ ในปี 2556 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 2 โดยนำบทความจากวารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก


นิเทศศาสตรปริทัศน์
นิเทศศาสตรปริทัศน์ 22/1
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม- ธันวาคม 2561
VOLUME 22 No. 1 July- December 2018

บทความ

- วิเคราะห์การเล่าเรื่องการก่อการร้ายในภาพยนตร์ตะวันตก

- บทบาทของมหาวิทยาลัยรังสิตกับการขับเคลื่อนสังคมธรรมาธิปไตย

- การรู้เท่าทันเกมส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

- เสียงชุมชนในสื่อสาธารณะและสื่อทางเลือก : การรายงานเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสำนักข่าวประชาไท

- การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย

- The Overview Study on Cyberbullying in a Communication Context in Thai Academic Database: A Synthesis of Causes and Preventive Guidelines

- สุนทรียภาพทางการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านภาพลายสักในงานโฆษณาสินค้าทางสื่อออนไลน์

- การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวเชิงคลิกเบทของเว็บไซต์


Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 37 ชุด
นิเทศศาสตรปริทัศน์21/2
ปีที่ 21 ฉบับ 2
มกราคม - มิถุนายน 2561
นิเทศศาสตรปริทัศน์21/พิเศษ
ปีที่ 21 ฉบับ พิเศษ
สิงหาคม- 2560
นิเทศศาสตรปริทัศน์21/1
ปีที่ 21 ฉบับ 1
กรกฎาคม- ธันวาคม 2560
นิเทศศาสตรปริทัศน์20/2
ปีที่ 20 ฉบับ 2
มกราคม - มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
[ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]