วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
วารสารทั้งหมดนิเทศศาสตรปริทัศน์ 22/1
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม- ธันวาคม 2561
VOLUME 22 No. 1 July- December 2018

บทความ

- วิเคราะห์การเล่าเรื่องการก่อการร้ายในภาพยนตร์ตะวันตก

- บทบาทของมหาวิทยาลัยรังสิตกับการขับเคลื่อนสังคมธรรมาธิปไตย

- การรู้เท่าทันเกมส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

- เสียงชุมชนในสื่อสาธารณะและสื่อทางเลือก : การรายงานเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสำนักข่าวประชาไท

- การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย

- The Overview Study on Cyberbullying in a Communication Context in Thai Academic Database: A Synthesis of Causes and Preventive Guidelines

- สุนทรียภาพทางการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านภาพลายสักในงานโฆษณาสินค้าทางสื่อออนไลน์

- การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวเชิงคลิกเบทของเว็บไซต์

จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 37 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 21/2
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2561
VOLUME 21 No. 2 January - June 2018

บทความ

- ความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับการเมืองนานาชาติ

- การพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์และตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม ของชุมชนอย่างยั่งยืน

- การเผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การยอมรับและการใช้ประโยชน์ของ ประชาชนจังหวัดเชียงราย

- การรับรู้ต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน การสื่อสาร และชุมชน

- แนวทางป้องกันเด็กจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่: บทเรียนจากต่างประเทศ

- การแพร่กระจายนวัตกรรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 273 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 21/พิเศษ
ปีที่ 21 ฉบับที่ พิเศษ สิงหาคม- 2560
VOLUME 21 No. พิเศษ August- 2017
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 58 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 21/1
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560
VOLUME 21 No. 1 July- December 2017
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 68 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 20/2
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2560
VOLUME 20 No. 2 January - June 2017
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 467 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   
1 2 3 4 5 Next