คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคมการศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร อุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 5 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000 โทร (02) 997-2222-30 ext. 1249, 1270, 1271
โทรสาร (02) 997-2222-30 ext. 1264