คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคมการศึกษาและ สถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน


แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา "ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ" และหลักการ "นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ"


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” ภายใต้หลักการบริหารวิชาการโดยยึดหลัก นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติอย่างบูรณาการ


คณะนิติศาสตร์ ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายพร้อมกับได้รับการหล่อหลอมจิตใจทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน


1) เพื่อให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ ศักยภาพและมีความต้องการศึกษากฎหมาย ได้รับโอกาสศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในวิชาการกฎหมาย สามารถนำองค์ความรู้อย่างบูรณาการไปใช้ประกอบอาชีพหรือเสริมการประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับภารกิจและการดำรงชีพทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ให้มีความรู้ในกฎหมายเฉพาะด้าน และเน้นให้โอกาสในการเลือกศึกษา กฎหมายตามความถนัดและความประสงค์ในด้านใดด้านหนึ่งคือ

     3.1 ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชอิเล็คทรอนิกส์และโลจิสติกส์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ และวิชาการได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศและ สามารถเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.2 ด้านกฎหมายมหาชน และกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้บัณฑิต สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพและวิชาการในภาครัฐ ภาคเอกชนและ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน และศาลปกครองฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบใช้วิชาชีพและซื่อสัตย์ต่อวิชาการ

5) ให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ วิชาการและศึกษาต่อได้