หลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Law
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): น.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): LL.B.


คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส.

โครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา
  1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  2. วิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรีจำนวน 13 วิชารวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
  3. วิชากฎหมายจำนวน 36 วิชา รวมทั้งสิ้น 104 หน่วยกิต
  4. ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท
  5. รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 x 49 = 176,400 บาท (ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีก)
  6. เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 3 วิชา
  7. ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600 x 4 = 10,800 บาท เป็นต้น
หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่สมัครเรียนตั้งแต่ S/2558 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้

1.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ S


ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ S
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน 3
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน 3
LWB 103 ทรัพย์และที่ดิน 3

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ S
LWB 202 หนี้ 3
LWB 203 ละเมิด 3
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3
BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ 3
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
ENL 113 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3
RSU 101 สังคมธรรมาธิปไตย 2
HUM 125 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3
ESS 108 แบดมินตัน 1
ภาคการศึกษาที่ 1
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย 2
LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3
LWB 207 เอกเทศสัญญา 4
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ 3
LWB 209 ประกันภัย 2
LWB 210 กฎหมายปกครอง 3
LWB 211 ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด 2
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 142 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3
ENL 121 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
MGT 305 การสื่อสารในองค์กร 3
LWB 104 นิติกรรมสัญญา 3
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท 3
LWB 302 ครอบครัว 3
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร 3
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 2
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3
LWB 307 มรดก 3
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ S หน่วย
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3
ภาคเรียนที่ 1 หน่วย
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 3
LWB 312 นิติปรัชญา 3
LWB 313 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
ภาคเรียนที่ 3 หน่วย
LWB 451 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3
*LWB ... วิชาชีพ-เลือก 3
*LWB ... วิชาชีพ-เลือก 3
*LWB ... วิชาชีพ-เลือก 3
*LWB ... วิชาชีพ-เลือก 3
* วิชาชีพ-เลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากฎหมายอื่น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 3

รายละเอียดกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา

LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
LWB 422 สัญญาของรัฐ
LWB 423 กฎหายปกครองส่วนท้องถิ่น
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐ
ธรรมนูญ 1
3.กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ

LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
LWB 432 กฎหมายอาเซียน
LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและ
การร่างสัญญา
LWB 436 กฎหมายการเงินและการ
ธนาคาร

2.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2


ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3
BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ 3
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
ENL 113 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3
RSU 101 สังคมธรรมาธิปไตย 2
HUM 125 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3
ESS 108 แบดมินตัน 1

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
LWB 202 หนี้ 3
LWB 203 ละเมิด 3
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป 3
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย 2
LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3
LWB 207 เอกเทศสัญญา 4
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 142 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3
ENL 121 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
MGT 305 การสื่อสารในองค์กร 3
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน 3
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน 3
ภาคการศึกษาที่ 2
LWB 209 ประกันภัย 2
LWB 210 กฎหมายปกครอง 3
LWB 211 ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด 2
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท 3
LWB 302 ครอบครัว 3
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร 3
ภาคการศึกษาที่ S
LWB 103 ทรัพย์และที่ดิน 3
LWB 104 นิติกรรมสัญญา 3
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
ภาคการศึกษาที่ S
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 2
LWB 307 มรดก 3
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 หน่วย
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 3
LWB 312 นิติปรัชญา 3
LWB 313 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
LWB 451 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3
ภาคเรียนที่ 2 หน่วย
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
LWB ... ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 3
*LWB ... วิชาชีพ-เลือก 3
*LWB ... วิชาชีพ-เลือก 3
*LWB ... วิชาชีพ-เลือก 3

รายละเอียดกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา

LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
LWB 422 สัญญาของรัฐ
LWB 423 กฎหายปกครองส่วนท้องถิ่น
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐ
ธรรมนูญ 1
3.กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ

LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
LWB 432 กฎหมายอาเซียน
LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและ
การร่างสัญญา
LWB 436 กฎหมายการเงินและการ
ธนาคาร
การศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี
    - ภาคปกติ 2 ภาค และภาคฤดูร้อน 1 ภาค ต่อปี
    - ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
    - เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับ password ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบ LMS (Learning Management System) ผ่านทาง web site http://www.rsu-cyber.com โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ถือว่า นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือน
    - นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายรายวิชา วิชาละ 15 ครั้ง มีความยาวครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกว่า นักศึกษาแต่ละคน ได้เข้าเรียนแต่ละรายวิชาเป็นเวลากี่ครั้ง ครั้งละกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง
    - ในแต่ละครั้งจะมีบททดสอบก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
    - นักศึกษามีปัญหาในการศึกษาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถถามคำถามต่ออาจารย์ ผ่านระบบ LMS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    - นักศึกษาสามารถเข้าห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์ ได้ตลอดเวลา

การสอบ
    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์ การจบการศึกษา
    เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต