หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): น.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): LL.B.
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 87 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับเฉพาะกลุ่ม 12 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ART/HUM กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
รวม 8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
SCI/BCH กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
MAT/CSC คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ESS xxx กลุ่มพลศึกษา 1(0-2-1)
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6)
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
รวม 16 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BCH/CHM กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทย 3(2-2-5)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LWB 103 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6)
LWB 104 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LWB 201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
LWB 202 หนี้ 3(3-0-6)
LWB 203 ละเมิด 3(3-0-6)
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย 2(2-0-4)
LWB 206 แรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 207 เอกเทศสัญญา 4(4-0-8)
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ 2(2-0-4)
LWB 209 ประกันภัย 2(2-0-4)
LWB 210 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)
LWB 211 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4)
LWB 212 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
LWB 302 ครอบครัว 3(3-0-6)
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6)
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 3(3-0-6)
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 307 มรดก 3(3-0-6)
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 3(3-0-6)
LWB 312 นิติปรัชญา 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
LWB 413 / LWB 414 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
LWB 415 / LWB 416 การสืบสวนสอบสวน / ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 3(3-0-6)
LWB xxx วิชาชีพ-เลือก 3(3-0-6)
LWB xxx วิชาชีพ-เลือก 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 490 สหกิจศึกษา 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ
     (1) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชา LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 และ วิชา LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
     (2) ให้นักศึกษาเลือกเรียนระหว่างรายวิชา LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ วิชา LWB 414 กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 วิชา
     (3) หากเลือกเรียนรายวิชา LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ต้องลงเรียน รายวิชา LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ด้วย
     (4) หากเลือกเรียนรายวิชา LWB 414 กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงเรียนรายวิชา LWB 415 การสืบสวนสอบสวน ด้วย
แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ART/HUM กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
รวม 8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
SCI/BCH กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
MAT/CSC คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ESS xxx กลุ่มพลศึกษา 1(0-2-1)
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6)
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
รวม 16 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BCH/CHM กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทย 3(2-2-5)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LWB 103 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6)
LWB 104 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LWB 201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
LWB 202 หนี้ 3(3-0-6)
LWB 203 ละเมิด 3(3-0-6)
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย 2(2-0-4)
LWB 206 แรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 207 เอกเทศสัญญา 4(4-0-8)
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ 2(2-0-4)
LWB 209 ประกันภัย 2(2-0-4)
LWB 210 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)
LWB 211 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4)
LWB 212 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
LWB 302 ครอบครัว 3(3-0-6)
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6)
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 3(3-0-6)
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 307 มรดก 3(3-0-6)
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 3(3-0-6)
LWB 312 นิติปรัชญา 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(3-0-6)
LWB 422 สัญญาของรัฐ 3(3-0-6)
LWB 423 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1 3(3-0-6)
LWB xxx วิชาชีพ-เลือก 3(3-0-6)
LWB xxx วิชาชีพ-เลือก 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 490 สหกิจศึกษา 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ART/HUM กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
รวม 8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
SCI / BCH กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
MAT / CSC คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ESS xxx กลุ่มพลศึกษา 1(0-2-1)
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6)
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
รวม 16 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BCH / CHM กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทย 3(2-2-5)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LWB 103 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6)
LWB 104 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LWB 201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
LWB 202 หนี้ 3(3-0-6)
LWB 203 ละเมิด 3(3-0-6)
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย 2(2-0-4)
LWB 206 แรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 207 เอกเทศสัญญา 4(4-0-8)
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ 2(2-0-4)
LWB 209 ประกันภัย 2(2-0-4)
LWB 210 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)
LWB 211 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4)
LWB 212 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
LWB 302 ครอบครัว 3(3-0-6)
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6)
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 3(3-0-6)
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 307 มรดก 3(3-0-6)
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 3(3-0-6)
LWB 312 นิติปรัชญา 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
LWB 432 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
*LWB433 / LWB434 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ1 / การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา 3(3-0-6)
*LWB435 / LWB436 สิทธิมนุษยชน / กฎหมายการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
LWB xxx วิชาชีพ-เลือก 3(3-0-6)
LWB xxx วิชาชีพ-เลือก 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LWB 490 สหกิจศึกษา 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ
     (1) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชา LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และ วิชา LWB 432 กฎหมายอาเซียน
     (2) ให้นักศึกษาเลือกเรียนระหว่างรายวิชา LWB 433 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1 หรือ วิชา LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา จำนวน 1 วิชา
     (3) หากเลือกเรียนรายวิชา LWB 433 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1 ต้องลงเรียนรายวิชา LWB 435 สิทธิมนุษยชน ด้วย
     (4) หากเลือกเรียนรายวิชา LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา ต้องลงเรียนรายวิชา LWB 436 กฎหมายการเงินและการธนาคาร ด้วย