หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Laws Program)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): น.ด.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): LL.D.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตรแบบ 1.1)
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตรแบบ 2.1)
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตรแบบ 2.2)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)
หลักสูตรแบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต

แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
หลักสูตรแบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 น่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต


หลักสูตรแบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 น่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม 72 หน่วยกิต


หลักสูตรทั้ง 3 แบบนี้ นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2553


แผนการศึกษา : ระบบทวิภาค
     แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต


ชั้นปีที่ 1

แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์
(English for Legal Science Research)
3(2-2-5)
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
(Academic English for Graduate Studies II)
3(3-0-6)
LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์
(English for Legal Science Research)
3(2-2-5)
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
(Academic English for Graduate Studies II)
3(3-0-6)


วิชาบังคับ
LAW 606 ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ
(Theory of Comparative Law)
3(2-2-5)


วิชาเลือก
LAW 6XX (วิชาเลือก) 3(2-2-5)
LAW 6XX (วิชาเลือก) 3(2-2-5)
รวม 12 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-12)
รวม 9 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษาที่ 1


LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-14)
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-14)
รวม 9 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษาที่ 1


LAW 798 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-13)
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

LAW 798 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-14)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษาที่ 1


LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-14)
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษาที่ 1


LAW 798 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

LAW 798 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต


แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต)


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์
(English for Legal Science Research)
3(2-2-5)
ENL 601 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Academic English for Graduate Studies II)
3(3-0-6)

วิชาบังคับ
LAW 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Research Methodology of Legal Science)
3(2-2-5)
LAW 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง
(Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)
3(2-2-5)
LAW 603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
(Advanced Public Law)
3(2-2-5)
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Academic English for Graduate Studies II)
3(3-0-6)

วิชาบังคับ
LAW 604 กฎหมายแพ่งขั้นสูง
(Advanced Civil Law)
3(2-2-5)
LAW 605 กฎหมายอาญาขั้นสูง
(Advanced Criminal Law)
3(2-2-5)


วิชาเลือก
LAW 6XX (วิชาเลือก) 3(2-2-5)
LAW 6XX (วิชาเลือก) 3(2-2-5)
LAW 6XX (วิชาเลือก) 3(2-2-5)
รวม 15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
LAW 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2

LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
LAW 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-12)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-14)
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-14)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
9(0-27-14)
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต