หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Laws Program)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Laws Program
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): น.ม.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): LL.M
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
39 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
39 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 18 น่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 น่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ 0 น่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
(การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
(ไม่นับหน่วยกิตรวม)
LLM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Research Methodology of Legal Science)
3(3-0-6)
LLM 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง
(Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)
3(3-0-6)
LLM 603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
(Advanced Public Law)
3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
(ไม่นับหน่วยกิตรวม)
LLM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Research Methodology of Legal Science)
3(3-0-6)
LLM 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง
(Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)
3(3-0-6)
LLM 603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
(Advanced Public Law)
3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
LLM 604 กฎหมายแพ่งขั้นสูง
(Advanced Civil Law)
3(3-0-6)
LLM 605 กฎหมายอาญาขั้นสูง
(Advanced Criminal Law)
3(3-0-6)
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
LLM 604 กฎหมายแพ่งขั้นสูง
(Advanced Civil Law)
3(3-0-6)
LLM 605 กฎหมายอาญาขั้นสูง
(Advanced Criminal Law)
3(3-0-6)
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
LLM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
LLM 6xx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
LLM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6(0-18-9)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
LLM 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6(0-18-9)
LLM 698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
0(0-0-0)
รวม 6 หน่วยกิต