“คณะนิติศาสตร์ เป็นสถาบันที่ประสิทธิประศาสน์ความรู้กฎหมาย ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ ขั้นแรกนักศึกษาพึงตระหนักว่ากฎหมายเป็นหลักการและกลไกที่เคลื่อนไหวและมีวิวัฒนาการเสมอ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีวันหยุดยั้ง เช่นเดียวกับเวลาที่ไม่อาจหยุดนิ่งได้แม้แต่วินาทีเดียว”

ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล
คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์