คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งและได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐาน ได้รับจากประชาคมการศึกษา สถาบัน และหน่วยงานทางวิชาชีพกฎหมายต่างๆ เช่น เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ ตลอดจนภาคราชการ และภาคเอกชน มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะยืนหยัดช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ ตลอดจนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ด้วยจิตสำนึกแห่ง ความเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม

บัดนี้ คณะนิติศาสตร์พร้อมแล้วที่จะเป็นสถาบันการศึกษาในด้านกฎหมายที่มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการสรรค์สร้างองค์ความรู้ที่ประสานกันอย่างลงตัวระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต