คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล

EDUCATION B.A. (Honours),B.C.L., M.A., D.Phil and D.C.L.(Oxford)
Docteur en Droit; D.E.S. D.I Pub. (Diplôme´d´ Etudes Supérieures de Droit International Public) (Paris) ;
LL.M. (Harvard);
Of the Middle Temple, Barrister-at-law (U.K.)
Diplôme´de l´Académie de Droit international de la Haye
Acting Dean, Faculty of Law, Rangsit University;
Distinguished Professor Emeritus of International and Comparative Law,
Golden Gate University School of Law, San Francisco, U.S.A.;
Former Ambassador of Thailand to the Benelux and EEC, to Japan, to France, Portugal and UNESCO; and to Italy , Greece, Israel and FAO.
Membre Titulaire de l´institut de Droit International;
Corresponding Collaborator of UNIDROIT;
Former Commissioner of E. 3 Panel of United Nations Compensation Commission (UNCC);
Former Member of the ICSID Panels of Conciliators and of Arbitrators (World Bank);
Former President of ASEAN- ID Arbitral Tribunal
Former Fulbright Professor of International Law and World Affairs,
University of North Carolina at Charlotte, U.S.A.;
Former Robert and Marion Short Professor of International Law and International Human Rights,
University of Notre Dame, U.S.A.;
Former Professor of International Economic Law, National University of Singapore (NUS).
Former Cleveringa Professor of International Law and International Relations, University of Leiden, the Netherlands.


คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
การศึกษาหลักสูตรนักบริหาร ของ มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์สุจินต์ เสนาแพทย์

EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
น.ม. (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
บช.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2551


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์สุภัทร รัตนารมย์

EDUCATION น.ม. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา


หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
อาจารย์เชฎฐ คำวรรณ

EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
LL.M., (International Legal Studies), Master of Laws, Goden Gate University School of Law,San Francisco, CA USA.
MBA., (Internation Business), Western International University Phoenix,AZ,USA.


หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร

EDUCATION น.ม. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M., (Business Law), Chulalongkorn University, Thailand.
In academic partnership with Kyushu University, Thailand.
The University of British Columbia, Canada.
The University of Victoria, Canada.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ร.ส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พธ.ด. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)


ดร.ธเนศ สุจารีกุล
EDUCATION น.บ., (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A., Master of Arts, Political Science (Urban Affairs), University of Detroit, USA.
M.C.L, Master of Comparative Law, George Washington University, USA.
LL.M.(Highest Hons), Master of Laws (With Highest Honors), International and Comparative Law, George
Washington University, USA.
S.J.D., Doctor of Juridical Science, Law, George Washington University, USA.


ดร.วิศรุต สำลีอ่อน
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ฎ. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.ญาดา กาศยปนันท์
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.ด. (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต) สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ศ.ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.S.U. (Droit International Public), Université Paris 2
D.E.A. (Droit International),
Doctorat de en Droit (Régime Unique), (Mention Très Honorable) Université Paris 2


ดร.สลิลา กลั่นเรืองแสง
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ฎ. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.ชมพูนุท สถิตย์เสมากุล
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขากฎหมายธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อาจารย์อนันต์ สันติภาพ
EDUCATION น.ม. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


อาจารย์สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา


อาจารย์วัชราภรณ์ จิตรชุ่ม
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา


อาจารย์วศิน อุสันโน
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


อาจารย์วันชัย สอนศิริ
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์รพีพร สายสงวน
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ศ.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
LL.M. (International Trade Law) Brunel University, United Kingdom


อาจารย์คมสัน โพธิ์คง
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรังสิต

นางศิริวรรณ เรืองศรี
EDUCATION บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต


นางสาวจุติมา สิริจารุธร
EDUCATION วทบ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวอนิสา ม่วงมิ่งสุข
EDUCATION น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรังสิต
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรังสิต

นางพิมพิมล กลั่นสุภา
EDUCATION นิเทศศาสตรบัณฑิต เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย