กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
• กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมายโรงเรียนเอกชน และ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาอื่นๆ
 
 
 
 
กฎหมายน่าสนใจ
 
 
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
• กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด
  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
  วิธีพิจารณาคดีปกครอง
• กฎหมายแรงงาน
• กฎหมายน่าสนใจอื่นๆ
 
 
คำพิพากษา/วินิจฉัยน่าสนใจ
 
 
• ศาลรัฐธรรมนูญ
• ศาลปกครอง
• ศาลแพ่ง
• ศาลอาญา
• ศาลแรงงาน
 
     
     
 
กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน> พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖
> พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
> กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
> กฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
> กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญาสำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
> กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
> กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙

> กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๙
> กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
> กฎกระทรวงกำหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
> กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
> ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗
> ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.๒๕๔๗
> ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริจาคและการบันทึกบัญชีตามแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๗
> ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๗
> ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปี ประเภทต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗
> ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วจากข้อความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน๒๕๔๗

 
Copyright © 2009 All Right Reserved สำนักงานนิติการ มหาวิทยาัลัยรังสิต