Last Updated: 28-Jul-2015 12:05

พานไหว้ครูที่มาพร้อมจินตนาการสุดสร้างสรรค์ ในปีนี้คณะศิลปศาสตร์ได้รางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ #ศิลปศาสตร์มอรังสิต