คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร3) ชั้น 2
เลขที่ 52/ 347 เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร: (02)997-2200 ต่อ 1262, 1233
แฟกซ์: (02)997-2200 ต่อ 1222

Faculty of Liberal Arts, Rangsit University Building3 2nd Floor
52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., LakHok Pathumthani 12000 THAILAND
Tel: (02)997-2200 Ext. 1262, 1233
Fax: (02)997-2200 Ext. 1222