Last Updated: 14-Nov-2013 14:22

 
 
        เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน
ในการดำเนินโครงการที่สนับสนุนทางวิชาการด้านการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาด้านจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการด้านเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในและต่างประเทศ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างคณะภาษาและการสื่อสาร
กับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาต่อไป