รัชชานนท์ จิตรีสรรพ (ภูมิ) นายกสภานักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  นางสาวพชรพร ทิศกลาง นักศึกษาเอกวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4
นายพรเทพ พานทอง (ตูน)
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์
เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
  นายปทัฐ จินดาลัทธ นักศึกษา
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4
2 นักศึกษาตัวแทน ม.รังสิต เข้าร่วมโครงการ
Asean-India Students Exchange
Programme 2016
  จุ๊ สาวสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กผู้จริงจัง

นายณภัทร ศรีมาศ (ลูกหมู) กำลังศึกษา
ชั้นปีที่1 สาขาวิชาภาษา อังกฤษ

  ดวง ธาริดา อัทธเสรี "นางร้าย" ผู้น่ารัก
4 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคว้า
รางวัลพระราชทาน จากการแข่งขัน
"Le francais: le grand defi"
  3 นศ.สาขาภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต
ได้รับทุนศึกษาต่อเพื่อการแลกเปลี่ยน
อาเซียนที่ประเทศเวียดนาม
2 นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นคนเก่ง
ได้รับทุนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นระยะสั้น
  3 นศ.สาขาภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต
ได้รับทุนศึกษาต่อเพื่อการแลกเปลี่ยน
อาเซียนที่ประเทศเวียดนาม
6 นศ.ได้รับทุนศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศ
เวียดนาม เป็นระยะเวลา 1 เทอมในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน
ประจำปี 2556
  นางสาวสรวีย์ เจียรประดิษฐ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

นาย Watanabe Kazuki นักศึกษา
แลกเปลี่ยนของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  หนุ่มน่ารัก พี่โต้ง หรือ นายศุภชัย
ฉิมกล่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายสาวิตร วงศ์สวรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  นางสาวอภิญญา ศรีก่ำนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาทุน
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
พี่ตฤณ ตฤณ สืบจากอินทร์   หนุ่มนักภาษา กับกีฬาสุดโปรด "ยูโด"
นายมารุต กูมมุดดิน หรือ น้องชาฮับ
ขอแสดงความยินดีกับ นายกสภานักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552