ผศ.ดร. ปิยสุดา ม้าไว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์Room: 3-213
Tel: 02-997-2200 Ext.1262
E-mail: mawai_p@yahoo.com

   
 
ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษา
การหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษRoom: 3-318
Tel: 02-997-2200 Ext. 1210
E-mail: nakonthep@yahoo.com
  อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายบริหารRoom: 3-213
Tel: 02-997-2200 Ext.1203
E-mail:
thanawit_french@yahoo.com
         
 
อาจารย์นวรัตน์ ก๋งเม่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาRoom: 3-214 A
Tel: 02-997-2200 Ext. 1201
E-mail:
mailnavarat_noi@hotmail.com
 

อาจารย์วรพล มหาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
วิเทศสัมพันธ์


Room:
Tel: 02-997-2200 Ext. 1233
E-mail:
aj_tony02@hotmail.com

         
 
อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์
หัวหน้าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น


Room: 3-215
Tel: 02-997-2200 Ext. 1255, 1295
E-mail: ooiach@yahoo.com
  อาจารย์จุมพล ถาวรชอบ
หัวหน้าภาควิชาภาษาจีนRoom:
Tel: 02-997-2200 Ext. 1279
E-mail: jumphol.t@rsu.ac.th
         
 
ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์Room: 3-502
Tel: 02-997-2200 Ext. 1255
E-mail: kanthika.s@rsu.ac.th,
kanthika.sriudom@gmail.com
  ดร.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยRoom: 3-411
Tel: 02-997-2200 Ext. 1241
E-mail: plu1525@hotmail.com
         
 
ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาฯRoom: 3-406
Tel: 02-997-2200 Ext. 1278
E-mail:
wiswithee2@hotmail.com
  อาจารย์ดลธิรา คงรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส


Room: 3-205
Tel: 02-997-2200 Ext. 1211
E-mail:
         
 
อาจารย์ศิริมน ศรีนพรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษRoom: 3-318
Tel: 02-997-2200 Ext. 1233
E-mail:
siri_mon80@hotmail.com
  อาจารย์วิษณุพงษ์ สุขสาคร
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษRoom:
Tel: 02-997-2200 Ext. 1233
E-mail:
witsanuphongsuk@gmail.com
         
 
อาจารย์สุนทรา ธรนากร
รองหัวหน้าภาควิขาภาษาไทยRoom: 3-418
Tel: 02-997-2200 Ext. 1243
E-mail:
sanaiper901@hotmail.com
 

อาจารย์สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Room: 3-214C
Tel: 02-997-2200 Ext.1211
E-mail:
wsukanlaya@yahoo.com

         
 
อาจารย์ปวริศร ซ่อมศิลป์
ผอ.ศูนย์การแปลและบริการ
ทางภาษาRoom:
Tel: 02-997-2200 Ext. 1233
E-mail: pawarisorn.s@rsu.ac.th
  ดร.รัชดา ลาภใหญ่
ผอ.สถาบันภาษาและเอเชียตะวัน
ออกศึกษาRoom:
Tel: 02-997-2200 Ext. 1243
E-mail:
         
     
อาจารย์ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
หัวหน้าศูนย์การศึกษาด้วยตนเองRoom:
Tel: 02-997-2200 Ext. 1202
E-mail: nattapon.k@rsu.ac.th