Last Updated: 14-Nov-2013 14:22

Share       


หมดเขตรับสมัครภายใน 23 สิงหาคม 2561 นี้ สมัคร Online ได้ที่ QR Code

>>หรือสามารถสมัคร Online ได้ที่ลิงค์นี้<<
(ภาพประกอบงานเมื่อปี 2560)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ตามที่ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนของสำนักทูต
วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จะจัดงานประจำปี 2561 โดยใช้ชื่องานว่า <<Le sans
frontire, un atout professionnel>> ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดง
ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส และมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

งานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภทดังนี้

1) การประกวด “ La France en dfil "
2) การแข่งขันวาดภาพ
3) การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
4) การแข่งขัน <<Savoir communiquer en >>
5) การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
6) การออกร้านหนังสือฝรั่งเศส บอร์ดนิทรรศการและเกมความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสอื่นๆ

ในการนี้ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนในโรงเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Download จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม, กำหนดการของงาน, ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม, รายละเอียดการแข่งขัน