Last Updated: 14-Nov-2013 14:22

Share       (ภาพประกอบงานเมื่อปี 2559)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ตามที่ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนของสำนักทูต
วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จะจัดงานประจำปี 2560 โดยใช้ชื่องานว่า <<Le sans
frontire>> ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส และมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

งานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภทดังนี้

1) การประกวด “ La France en dfil "
2) การแข่งขันวาดภาพ
3) การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
4) การแข่งขัน <<Savoir communiquer en >>
5) การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
6) การออกร้านหนังสือฝรั่งเศส บอร์ดนิทรรศการและเกมความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสอื่นๆ

ในการนี้ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนในโรงเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Download

- จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

- กำหนดการของงาน

- ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

- รายละเอียดการแข่งขัน