Last Updated: 14-Nov-2013 14:22

Share       


       ปีที่ 37 แห่งการจัดกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่สำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
ในประเทศไทยปี 2559 นี้ ใช้ชื่อหัวข้อว่า "เฉลิมฉลอง 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส"

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ม. รังสิต อีกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล
อันเป็นมงคลยิ่งของชีวิต
-รางวัลที่ 1 การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ
-รางวัลที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกีบประเทศฝรั่งเศส
-รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
-รางวัลชมเชย การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส