หลักสูตร MA_Englishprofessions.pdf

 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
 
1. ศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
 
2. การศึกษาแผน ข ศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้