คณะศิลปศาสตร์ตระหนักดีในข้อนี้ จึงได้จัดตั้งหลักสูตรการศึกษาระดับมหาบัณฑิตขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ในปี พ.ศ.2555 หลังจากหลักสูตรฯได้ดำเนินการมาครบ 5 ปี ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้หลักสูตรฯมีความทันสมัย สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ที่จะมาถึง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการใช้ภาษา สามารถนำ ไปปรับใช้กับวิชาชีพ
ได้ และมีการพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการที่ทันสมัย ตลอดจนมีภาวะผู้นำทั้งด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับวงวิชาการและสังคมไทยต่อไป

     
 
  ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ : นัยนา คำแดง
สำนักงาน : ภาคภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน์
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1239,1231
Website:www.rsu.ac.th/grad
E-mail :grad@rangsit.rsu.ac.th หรือ english_department@hotmail.com