-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1. มหาวิทยาลัยภาษา(และวัฒนธรรม)ปักกิ่งBeijing Language and Culture University (BLCU)
                                              1. โครงการหลักสูตรร่วมแบบ 2+2.5 สาขาวิชาภาษาจีน
                                              2. โครงการหลักสูตรร่วมแบบ 3+1.5 สาขาวิชาภาษาจีน
                                                  (โครงการ 1-2 ดำเนินการตั้งแต่ปี 2548)
                                              3. โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
                                              4. BLCU มอบทุนการศึกษาระดับ ป. ตรี  ป.โท  และทุนเรียนภาษาให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
                                              5. Visiting Professor ชาวจีนมาสอนที่ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              2. มหาวิทยาลัยครูกวางสี /กุ้ยหลินGuangxi Normal University (GXNU)
                                              ความร่วมมือกับภาควิชาภาษาจีน นักศึกษาไทยไปเรียนที่ ม. ครูกว่างซี
                                              1. โครงการศึกษาต่อเนื่อง 2+2 สาขาวิชาภาษาจีน
                                              2. โครงการศึกษาต่อเนื่อง 3+1 สาขาวิชาภาษาจีน
                                                  (โครงการ 1-2 ดำเนินการตั้งแต่ปี 2548)
                                              3. โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
                                              4. GXNU มอบทุนการศึกษาระดับ ป.โท และทุนเรียนภาษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
                                              5. Visiting Professor ชาวจีนมาสอนที่ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

                                              ความร่วมมือกับภาควิชาภาษาไทย นักศึกษาจีนมาเรียนที่ ม.รังสิต
                                              1.โครงการศึกษาต่อเนื่อง 2+2 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                                              2. โครงการศึกษาต่อเนื่อง 1+3 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                                              3. โครงการทัศนศึกษาระยะสั้น  2 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              3. วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี College of Foreign Studies, Guangxi Normal University  (GXNU)
                                              โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3.5 + 0.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                                              1. นักศึกษาจีนมาเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ ม. รังสิต
                                              2. นักศึกษาไทยไปเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ ม. ครูกว่างซี


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              4. มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (วิทยาเขตภาคตะวันออก) / ชิงต่าว China University of Petroleum (Huadong)
                                              1. โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              5. มหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่งไต้หวัน / เมือเถาหยวน, ประเทศไต้หวัน Ming Chuan University of Taiwan (MCU)
                                              1. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา
                                                  ชิงทุนการศึกษาของ Ming Chuan University
                                              2. โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
                                              3. โครงการรับนักศึกษา ป. ตรี สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศมาฝึกสอน
                                                   ที่ภาควิชาภาษาจีน
                                              4. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนไปแลกเปลี่ยนที่ ม. หมิงฉวน 1 ภาคเรียน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              6. School of Chinese Studies and Exchange, Shanghai International Studies University (SISU)                   มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้
                                              1. นักศึกษา ป. โท สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
                                                  มาฝึกสอนที่ภาควิชาภาษาจีน
                                              2. โครงการหลักสูตรร่วมแบบ 3.5 + 0.5 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
                                              3. โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              7. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  สถาบันขงจื่อ และศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

                                              1. การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
                                                  ในหัวข้อ "จีนศึกษา ภาษาจีน : บทบาทต่อประชาคมโลก"


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              8. Graduate School of Language and Culture and School of Foreign Studies Osaka University/ โอซาก้า
                                              1. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
                                              2. คณาจารย์และคณะนักศึกษาญี่ปุ่นเดินทางมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักศึกษาไทย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              9. Kyoto Gakuen University / เกียวโต
                                              1. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
                                              2. โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ณ ประเทศญี่ปุ่น


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              10. Josai University / ไซตามะ
                                              1. หลักสูตร 2+1+1 และ 2+2 (กำลังเจรจา)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              11. Bunka Institute of Language / โตเกียว

                                              1. ส่งนักศึกษาเข้าเรียนคอร์สทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 สัปดาห์  (กำลังเจรจา)
                                              2. จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนและการผลิตตำราร่วมกัน  (กำลังเจรจา)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              12. Hokuriku University / คานาซาวา
                                              1. ทุนสนับสนุน(ส่วนลดค่าเรียน) คอร์สระยะสั้น
                                              2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              13. Hanoi University / ฮานอย, เวียดนาม
                                              1. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมวันประชาคมโลก ผู้พูดภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยฮานอย
                                              2. กิจกรรมค่ายภาษานานาชาติสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ทุนสนับสนุนจาก สกอ.  มี.ค. 56)
                                              3. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
                                              4. โครงการหลักสูตรร่วมแบบ 3.5+0.5 นักศึกษาไทยไปเรียนสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เวียดนาม


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              14. Faculty of Education, Can Tho University / เกิ่นเทอ, เวียดนาม
                                              1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน (ทุนจาก สกอ.)
                                              2. โครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรในการสัมมนาครูภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา
                                              3. โครงการหลักสูตรร่วมแบบ 3.5+0.5 นักศึกษาไทยไปเรียนสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เวียดนาม


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              15. L’ agence universitaire de la Francophonie (AUF)
                                              1. เข้าร่วมเป็นสมาชิก
                                              2. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมThe 12th Regional Conference of Rectors of AUF
                                                  Member Universities ในเดือนเมษายน 2560


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              16. National University of Laos / เวียงจันทน์
                                              1. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส
                                                  และค่ายภาษานานาชาติสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (มี.ค. 56)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              17. University of Wollonggong / วูลลองกอง, ออสเตรเลีย

                                              1. โครงการ Study Tour in Australia  ภาคฤดูร้อน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
                                              1. ทุนการศึกษาระดับ ป. โท เพื่อพัฒนาอาจารย์ มอบให้ นศ. คณะศิลปศาสตร์


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              19. International Islamic University Malasia (IIUM) / Kuala Lumpu
                                              1. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ
                                              2. การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "การพัฒนาการสอนภาษาอาหรับระดับอุดมศึกษา"
                                                  ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               20. Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
                                      
        1. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ
                                              2. การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "การพัฒนาการสอนภาษาอาหรับระดับอุดมศึกษา"
                                                  ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               21. University of Malaya (UM) Malaysia
                                      
       
1. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ
                                              2. การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "การพัฒนาการสอนภาษาอาหรับระดับอุดมศึกษา"
                                                  ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               22. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลคณะกรรมการอิสลามกลางประจำประเทศไทย
                                              1. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               23. The Briza Group Resort

                                              1.การส่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ไปฝึกงานทั้งแบบระยะสั้นและแบบสหกิจศึกษา (1 ภาคเรียน)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               24. บริษัทฮอลลิเดย์ วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จำกัด (Club Med Phuket)
                                              1.การส่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ไปฝึกงานทั้งแบบระยะสั้นและแบบสหกิจศึกษา (1 ภาคเรียน)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------